Utdanning nr 17 - 2014 - page 30

30 |
UTDANNING
nr. 17/17. oktober 2014
– Ledere og lærere
må trekke i samme retning
Intervju
Et godt forhold mellom lærerne og ledelsen er avgjørende for at elevene skal ha et godt læringsmiljø,
sier Øyvind Sørreime og Tore Fjørtoft, skoleledere og sentralstyremedlemmer i Utdanningsforbundet.
TEKSTOGFOTO
MarianneRuud |
Tore Fjørtoft karakteriserer
den nye arbeidstidsavtalen med
KS som et veiskille.
– Nå blir det helt avgjørende at vi velger rett vei. Skal vi lykkes
med å skape et godt samarbeidsklima på skolene, må ledere og
lærere trekke i samme retning. På veien dit må vi skape en god
samarbeidskultur på den enkelte skole.
Fjørtoft er leder av lederrådet i Utdanningsforbundet og helt
klar på at god styring forutsetter godt samarbeid.
– Vi må ha en arbeidsgiver som har tillit til oss som arbeider
i skolen, både lærere og ledere. I tillegg må det være tillit mel-
lom ledere og lærere ved den enkelte skole, supplerer Sørreime.
Begge er glad for at den nye arbeidstidsavtalen sikrer at
lederne som et minimum har samme lederressurs som i dag.
Men de mener at det på sikt er behov for at lederressursen økes.
– Skolelederne har behov for mer tid til pedagogisk ledelse,
understreker de to.
Mer enn 5000 skoleledere er medlemmer av Utdanningsfor-
bundet. Både Fjørtoft og Sørreime ser det som viktig at Utdan-
ningsforbundet klarer å beholde ledere og lærere i samme
organisasjon.
– Noen lærere frykter at den nye arbeidstidsavtalen legger opp til en
kamp mellom skoleledere og lærere på den enkelte skole. Hva mener
dere om det?
– Hvis både lærere og ledere har sin primæroppgave i tan-
kene, nemlig å skape de beste betingelsene for elevenes læring,
så kommer arbeidstidsavtalen til å fungere. For å lykkes må
lærere og ledere ha en felles forståelse for hva målet med virk-
somheten er, sier Sørreime.
Håper på lavest mulig konfliktnivå
Fjørtoft minner om at Utdanningsforbundet fikk gjennomslag
for å beholde en sentral avtale. Han håper det vil bidra til at det
blir et lavest mulig konfliktnivå lokalt.
– Skal lærerne bruke mer tid på skolen, må det være et felles
ønske om det, sier Fjørtoft.
– Hvordan skal skolelederne forberedes på å arbeide under ny
arbeidstidsavtale?
– Utdanningsforbundet setter nå i gang felles skolering av
lærere og ledere landet rundt. Det at skoleringen er felles, skal
bidra til å skape det samarbeidsklimaet vi trenger, sier Sørreime.
– Føler lederne at de kommer i en skvis mellom KS' ønske om mer
styring og lærernes ønske om å bli vist tillit?
– Vi har ulike roller, og det kan godt hende at noen skole-
ledere føler at de kommer i en slik skvis. Men det vi da må
forsøke, er å komme fram til enighet om praktisering av avtalen
til det beste for fellesskapet, sier Fjørtoft.
Både Sørreime og Fjørtoft viser til at regjeringen har lovet å
skjære ned på byråkratiet. Det ser de som helt nødvendig for å
klare å rekruttere lærere og ledere i årene framover. Dessuten
må arbeidsgiver sette seg ned og se på både faglig innhold og
lønn, understreker de to.
– Denne jobben forventer vi at både skolemyndigheter og
arbeidsgiver nå tar på alvor, sier Fjørtoft.
Felles skolering
På skoleringskursene Utdanningsforbundet nå iverksetter, vil
man legge vekt på å skape en felles forståelse for innholdet i
arbeidstidsavtalen på skolenivå. Det samme gjelder på kom-
mune- og fylkesnivå. For oppnås det ikke enighet på skolenivå,
er det til kommune- og fylkeskommunenivået et utkast til lokal
avtale vil ta veien. Setter lærerne foten ned, gjelder den sentrale
avtalen.
– Skolemyndighetene både sentralt og lokalt ønsker seg god
kvalitet i utdanningssektoren. Da forlanger vi respekt og forstå-
else for den jobben ledere og lærere utfører, sier Sørreime.
Fjørtoft mener det er viktig at skolemyndighetene både sen-
tralt og lokalt lytter til dem som representerer profesjonen på
alle plan i skolen.
– God skoleutvikling er et felles anliggende. Middelet for å
oppnå dette målet er dialog og samarbeid til felles beste. Det vil
vi legge opp til, understreker både Fjørtoft og Sørreime.
Alle parter må bidra til å se etter de beste løsningene, under-
streker de.
– Skolelederne har
behov
for mer tid til pedagogisk
ledelse, mener skolele-
derne Øyvind Sørreime og
Tore Fjørtoft i sentralsty-
ret i Utdanningsforbundet.
«Vi har ulike
roller og det
kan godt
hende at noen
skoleledere
føler at de
kommer i en
slik skvis.»
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...60
Powered by FlippingBook