Utdanning nr 17 - 2014 - page 29

29 |
UTDANNING
nr. 17/17. oktober 2014
tigheter
– Vedtatt i FNs generalforsamling 20. november
1989.
– Ratifisert av Norge i 1991. Del av norsk lov i
2003, sammen med to frivillige tilleggsprotokol-
ler som begrenser barns deltakelse i krig og som
forbyr salg av barn.
– 193 land har ratifisert konvensjonen. Somalia og
USA vurderer fortsatt om de skal gjøre det.
– Konvensjonen gjelder alle barn opp til 18 år
og består av 42 punkter som befester barns
rettigheter.
– Artiklene i konvensjonen dreier seg rundt fire
hovedprinsipper. De fire prinsippene er ikke-
diskriminering, hensyn til barnets beste, retten til
overlevelse og utvikling og barnets rett til å uttale
seg og bli hørt.
FNs konvensjon om barnets
rettigheter (Barnekonvensjonen)
– Det er klart det er viktig å utvide perspektivet
til elevene. Og det var ikke alle som hadde hørt
om Barnekonvensjonen. Jeg tror man som barn i
Norge kan ha vanskelig for å relatere seg til det å
mangle mat, utdanning og klær. Men vi opplevde
at det globale bildet var det som engasjerte elevene
mest, forklarer lærer Bergan.
Mener skolen må ta ansvar
Selv om det globale bildet er det som engasjerte
elevene mest på Volla skole, er det de mer private
rettighetene som angår barna her hjemme, det er
minst kjennskap til, mener barneombud Lindboe.
– Vi må begynne nasjonalt, slik at barna får et
eget forhold til Barnekonvensjonen. For eksem-
pel er det ekstremt viktig at barn vet at man ikke
kan slå barn. Vi opplever at barn spør «er det ikke
lov å slå?». Det avslører vold. Skolen må ta ansvar
for dette og fortelle barna hva som er lov og ikke,
konstaterer barneombudet.
Og norske skoler må også være oppmerksomme
på hvordan rettighetene blir ivaretatt i selve sko-
letiden.
– Andre viktige retter er retten til privatliv og
retten til å bli hørt. Vi ser at skolene ikke helt vet
hva dette innebærer og at konvensjonen blir brutt
på disse områdene. Privatliv er det mange barn
som ikke kjenner til. Og skolene lar ikke barna
bli hørt skikkelig, selv om de har elevråd, mener
Anne Lindboe.
Barneombudet mener barns rettigheter står
sterkt i Norge på mange måter.
– Vi har for eksempel implementert Barne-
konvensjonen i lovverket, eget barneombud og
lærernes etiske plattform nevner den. Men barn
kan skremmende lite om konvensjonen og spesielt
lite om delene som angår dem, sier Anne Lindboe.
Norske barn vet lite
Barneombudet vil at Barnekonvensjonen skal
komme inn på læreplanen.
– Det bør være tydelig at alle skal lære om
konvensjonen, og at det skal skje på flere trinn og
være en del av undervisningen, sier barneombud
Lindboe.
Også Ellen Sandøe i Unicef, FNs barneorgani-
sasjon, mener konvensjonen kan bli mer synlig i
norsk skole.
– På mange måter ligger vi langt framme. Vi har
implementert Barnekonvensjonen i lovverket, og
lærerprofesjonens etiske plattform nevner den
som én av sine grunnleggende verdier. Verdiene
er en del av læreplanene, men at barna sier de ikke
kjenner til selve Barnekonvensjonen, er urovek-
kende, når barnekonvensjonen gjelder for alle
barn fram til 18 år, mener Sandøe.
– Men hvis verdiene allerede er en del av norsk skole, er
det da så viktig å kjenne til navnet på dem?
– Jeg mener det er viktig å vite at dette er noe
verdens ledere har blitt enige om. Det er ikke noe
vi har funnet på her. Det gir mer status og løfter
rettighetene og verdiene til et høyere nivå med FN
som opphav, sier Sandøe.
Derfor slår Unicef på stortromma når konven-
sjonen nå runder 25 år. De inviterer til bursdagsfei-
ring, tilbyr pedagoger i barnehage, grunnskole og
videregående skole undervisningsopplegg tilpasset
læreplaner i flere fag og arrangerer fotokonkur-
ranse for lærere med en studietur til Afrika som
premie.
– Kan by på utfordringer
i undervisninga
Én av lærerne som har brukt undervisningsopp-
legget, er lærer ved Volla skole i Lillestrøm, Ingvild
Bergan. Hun underviste barna i 6. klasse om ret-
tigheter hjemme, på skolen og i verden.
–Vi hadde rollespill der elevene var ulike perso-
ner. For eksempel kunne de være foreldreløse eller
ha det vanskelig hjemme, og så fant vi fram til ret-
tighetene som angikk dem. Ungene ble engasjert
da vi jobbet på den måten, forteller Bergan.
Hun mener undervisning i Barnekonvensjonen
kan by på utfordringer også for lærerne.
– Rettighetene kan by på utfordringer siden de
angår ganske nære ting. Vi lærere snakket en del
om at man bør kjenne klassene som man under-
viser om rettigheter i. For det er ikke alle som har
hjem som fungerer, og det kan dukke opp sider ved
elevenes liv som ikke får med seg i hverdagen. Det
må man være forberedt på, sier Bergan.
– Er det nyttig for barna å lære om Barnekonvensjonen?
Volla skole på
Lillestrøm
er en av skolene som har
benyttet seg av Unicefs
undervisningsmateriell i
anledning 25-årsjubileet for
FNs barnekonvensjon.
FOTO
TORKJELLTRÆDAL
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...60
Powered by FlippingBook