Utdanning nr 17 - 2014 - page 42

42 |
UTDANNING
nr. 17/17. oktober 2014
Til «Når KS går i konflikt» på utdanningsnytt.no/15914
Ni ukers konflikt mellom KS og lærerorganisa-
sjonene er over. Hvorfor var det så viktig for KS å
utholde ni ukers streik der opptil 100.000 elever
ble rammet i sluttfasen? I kjølvannet av konflikten
er det interessant å se nærmere på hva KS, som
representer kommunene og fylkeskommune, fak-
tisk ønsker å gjøre med skolen, skriver Gunnulv
Hellesylt.
Til innlegget av Gunnulv Hellesylt vil eg seie:
Det er svært tydeleg at honnørorda sit laust i KS-
dokumentet: «KS' eigarstrategi for barnehage og
skole 2013-2016». Hyppig brukte ord er: eigar-
styring, kvalitet, strategi, eigarskap, styring og
samarbeid. Ikkje tvil om at i KS har byråkratane
moro-dagar med å leike med flotte ord. Men kvar
i all verda har det blitt av topp-ordet «robust»?
Forklaringa må vere at KS-dokumentet vart laga
før kommunal- og moderniseringsminister Jan
Tore Sanner si nyoppfinning og massive bruk av
r-ordet.
Kristoffer Moen
Debatt
KS og honnørorda
Nå som streiken er over og vi har en bra arbeids-
tidsavtale på plass, er det på tide at vi fokuserer
på og krever et lønnsløft, og da i særdeleshet for
lærerne med over 16 års ansiennitet, skriver Kjetil
Tonning.
Barnehagelærernes lønnsstige avsluttes etter
10 års praksis, mot lærernes 16 år. Kunne det ikke
vært barnehagelærernes tid til å få et lønnsløft
nå? Dette hadde kanskje vært en interessant opp-
gave for Utdanningsforbundet.
Håvard Løberg
Til «Lønnsløft for lærere med lang ansiennitet» på
utdanningsnytt.no/11914
Lønnsløft for barnehagelærerne
Meiningar
på nettet
Redaksjonen i Utdanning tek imot
langt fleire meiningsytringar enn det
er plass til i bladet. Men nokre vert
publiserte i nettutgåva vår, utdan-
ningsnytt.no. Her følgjer presenta-
sjon av nokre meiningsytringar:
«An apple a day keeps
the doctor away»
Harselasen over den forrige regje-
ringens ønske om å beholde ordnin-
gen med gratis skolefrukt som ble
innført i 2007, bør forstumme nå,
skriver Svein Arild Aastad, tidligere
lektor. [10.09.]
Usynleg litteratur i ny norskplan
I skulen skal litteraturen både utvikle
den einskilde eleven og byggje felles-
skap, men i den reviderte læreplanen
for norskfaget blir litteraturen nær-
mast gjort usynleg, skriv Hallvard
Kjelen, førsteamanuensis ved Høg-
skolen i Nesna. [10.09.]
Lærevansken skolen glemte
Hadde du bedt meg forklare hva vi
gjorde i mattetimen i dag, hadde
jeg ikke kunnet svare deg. Jeg vet
faktisk ikke. Jeg forstår ikke, og jeg
har heller ikke forstått siden barne-
og ungdomsskolen sviktet grådig i
matematikkfaget, skriver Thea Kris-
tin Johannessen. [27.09.]
Nå må det satses på yrkesfagene!
Det norske samfunnet er på god vei
inn i en krise når det gjelder yrkes-
fagene, både innen helse og omsorg,
frisører, og særlig byggfagene,
skriver Bernt Madsen, lærer i klima-,
energi- og miljøteknikk ved Åsane
videregående skole. [25.09.]
Barnehagelærernes lønnsstige avsluttes
etter 10 års praksis, mot lærernes 16 år. Er det barnehagelærernes tid til å få
et lønnsløft nå? spør innsenderen.
ILL.FOTO
BOMATHISEN
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,...60
Powered by FlippingBook