Samling_af_Bestemmelser_1925

SAMLING AF BESTEMMELSER

VEDRØRENDE

KØBENHAVNS KOMMUNE. 1 9 2 5 .

UDGIVET PAA KOMMUNALBESTYRELSENS FORANSTALTNING

VED

A U G U S T N I ELS EN , KONTORCHEF X KØBENHAVNS MAGISTRAT.

KØBENHAVN. TRYKT HOS J. H. SCHULTZ A/S. 1926.

I

O^.'WL 5 « 67 n 1*126

Sagfortegnelse 1923—25 Fortegnelsens Inddeling.

Adoption. Afløsning. Ahming. Aldersrente. Anlæg og Parker. Apoteker. Arbejdsforhold. Arbejdsløshedsfond. Arveforhold. Assurance. Asyler. Badeanstalter.

Faste Ejendomme. Fattigvæsen. F'nansministeiiet. Firma. Fiskeriilaan. Flæskehal. Folkekøkkener.

Folkeregister. Folketælling. Forsikring. For varingsanst alten paaSundholm. Forsørgelsesvæsen. Forældremyndighed. Fængselsvæsen. Færdselsloven. Fæstningsarealer. Gader og Veje. Gasværker. Havnevæsen. Helligdage. Hjælpekasser. Hospitalsvæsen. Hundeafgift. Huslejenævnene. Hæren. Idrætsparken. Indfødsret. Indkvartering. Indlemmelser i Staden. Invalideforsikring. Jernbaner. Jordemødre. Kaserner. Kastrupfortet. Kirkegaarde. Kirker og kirkelige Forhold. Kunstfonden. Kvægtorvet og Slagtehusene.

Begravelsesvæsen. Bekendtgørelser. Belysningsvæsenet. Baværtere. Bibilotheker. Biografteatre. Bipest. Bistrup Gods. Bogføring. Boligforhold. Borgerlig Vielse. Borgerrepræsentationen, Brandforsikring. Brandvæsen. Broer.

Butikslukning. Bygningsvæsen. Bymærker. Byplaner. Børn. Droskekørsel. Dyrtidstillæg. Elektriske Anlæg. Erhvervstælling.

Børnehjem og Opdragelsesanstalter. Centralarbejdsanvisningskontoret.

IV

Rotteudryddelten. Separation og Skilsmisse.

Kørselsafdeling, Kbhvn.s Komm. Laan. Ladegaardsmarken. Legater. Ligbrænding. Livsforsikring. Lotterier. Lov- og Ministerialtidende. Luftfart. Lukketid. Lærlingevæsen. Lønninger. Maal og Vægt.

Skattevæsen. Skildsmisse. Skolevæsen. Skorstensfejning. Slagtehusene. Sporveje. Springvand.

Stadens Bygningsvedligeholdelse. Stadens faste Ejendomme, Direk­ toratet for. Stadens Hovedbogholderi og Revi­ sion, Direktoratet for Stadens Vedtægt og Regulativer, fastsat i Henhold til denne. Stadsarkitektens Direktorat. Stadsingeniørens Direktorat. Sundhedsvæsen. Sundholm. Sygekasser. Søerne. Telefon°r. Tiende. Tjenestemænd og Arbejdere. Torvetorhold. Torve- og Slagtehuse. Traadløs Telefon. Trossamfund udenfor Folkekirken. Udstilling. Underholdsbidrag. Valg. Vandvæsen. Varmecentral. Vartov Hospital. Vedtægt. Vejvæsen. Værgemaal og Umyndige. Værgeraad og Værgeraadssager. Ægteskab. Æresoprejsning.

Magelæg. Mandtal. Margarine. Matrikelvæsen. Ministerialtidende. Ministerierne. Monumenter. Navneforhold. Næringsvæsen. Nødhjælpsarbejder. Obligationer. Oksebremselarven. Opfostringshuset. Overenskomster. Overpræsidenten. Parcelsalg. Parker. Plantesygdomme. Politivæsen. Postvæsen Raadhuset. Radioapparater. Registrering. Renholdningsselskabet. Retsplejen. Roaenborg Have. Motorvogne. Møntvæsen.

I

Adoption. 1923

Side 26. Marts Lov om Adoption...................................................................... 100 27. — Cirk. at Adoptionsbevillinger udleveres af Overpræsidenten og Amtmændene, medmindre særlige Forhold foreligger. 105 11. Apr. Skr. at Underretning om Adoptivbørns Navneforandring skal sendes Strafferegistret og Udskrivningsvæsenet. . . . 130 11. Juli Skr. at Overøvrigheden kan meddele Bevilling til Adop­ tion, naar den af Forældrene, hvis Samtykke ikke behoves til Adoptionen, er forsvundet................................................. 260 11. Aug. Cirk. at Adoptionsbevillinger, ogsaa naar Adoptanten har Livsarvinger, kan udleveres af Overøvrigheden.............. 283 1924 28. Okt. Cirk. at Adoptionsbevillinger skal meddeles Folkeregistret 866 Aflpsning a f A f g i f t e r t i l S t a t s k a s s e n . 1924 29.Marts Lov om Ændring i Lov af 29. April 1913 om Afløsning af flere Statskassen tilflydende Afgifter og samme paa- hvilende B y rd er......................................................................... 603 Ahming. 1925 14. Okt. Cirk. at Ahming af visse Fartøjer kun kan foretages af Orlogsværftet............................................................................... 1256

Aldersrente, s e F o r s ø r g e l s e s v æ s e n .

Anlæg og Parker, jfr. G a d e r . 1925 26. Febr. Besl. at Ledelsen af Idrætsparken i Sundbyerne overgaar til Bestyrelsen for Kbhvn.s Idrætspark............................. 982 4. Juni Besl. om at indrette et Parkanlæg i Vognmandsmarken 1165 26. Nov. Besl. om Anbringelse af et Springvand paa Enghave Plads 1306

VI

[Apoteker.]

Side

Apoteker.

1923 15. Febr. Bekg. om hvilke Varer der maa forhandles i Apoteker i den almindelige Butikslukketid.............................................. 44

Arbejdsforhold , se C e n t r a l a r b e j d s a n v i s n i n g s k o n - t o r e t , L æ r l i n g e f o r h o l d . 1924 j 1. Febr. Bekg. om Udbetaling af ekstraordinær Arbejdsløsheds­ understøttelse i Henhold til Lov af 22. Decbr. 1921 § 31 414 4.Marts Bekg. af Lov om Arbejdsanvisning og Arbejdsløsheds­ forsikring af 22. Decbr. 1921, saaledes som den er ændret ved Lov af 4. Marts 1924...................................................... 462 10. — Bekg. at § 35 i Lov om Arbejdsanvisning og Arbejds­ løshedsforsikring om Oprettelse af et Arbejdsnævn træder i Kraft 10. Marts 1924............................................................ 500 24. — Cirk. ang. Loven om Arbejdsanvisning og Arbejdsløs­ hedsforsikring af 4. Marts 1924 ............................................ 524 29. — Bekg. om hvilke Fag, der er berettiget til ekstraordinær Arbejdsløshedsunderstøttelse.................................................. 706 29. — Bekg. vedr. Arbejdsløshedskort............................................ 702 29. — Bekg. om Regler for Ydelse af ekstraordinær Arbejds­ løshedsunderstøttelse i Henhold til § 31 i Lov af 4. Marts 1924................................................................................................ 695 31. — Bekg. vedr. Nødhjælpsarbejder.............................................. 710 29. Apr. Bekg. om hvilke Fag, der er berettigede til ekstraordinær Arbejdsløshedsunderstøttelse.................................................. 741 5. Maj Cirk. ang. Kontrollen med Arbejdere, der har Adgang til ekstraordinær Arbejdsløshedsunderstøttelse....................... 744 31. — Bekg. ang. hvilke Fag, der er berettigede til ekstraordinær Arbejdsløshedsunderstøttelse.................................................. 749 27. Juni Bekg. ang. hvilke Fag, der er berettiget til ekstraordinær Arbejdsløshedsunderstøttelse.................................................. 772 30. — Bekg. ang. Regler for Aflæggelse af Regnskab over Ud­ gifter til ekstraordinær Arbejdsløshedsunderstøttelse... 773 28. Juli Bekg. ang. hvilke Fag, der er berettigede til ekstraordinær Arbejdsløshedsunderstøttelse.................................................. 794 29. Aug. Bekg. ang. hvilke Fag, der er berettigede til ekstraordinær Arbejdsløshedsunderstøttelse.................................................. 812 26. Sept. Bekg. om Ændring af Bekg. af 29. Marts 1924 om Ydelse af ekstraordinær Arbejdsløshedsunderstøttelse................... 818 27. — Bekg. om hvilke Fag, der er berettigede til ekstraordinær Arbejdsløshedsunderstøttelse.................................................. 818

[Arbejdsforhold.]

VII

1924 Side 29. Okt. Bekg. om hvilke Fag, der er berettigede til ekstraordinær Arbejdsløshedsunderstøttelse.................................................. 867 7. Nov. Skr. at Arbejdet i Kommunens Virksomheder standses Kl. 4 Juleaftens Dag, naar denne er Hverdag................. 870 28. — Bekg. om hvilke Fag, der er berettigede til ekstraordinær Arbejdsløshedsunderstøttelse.................................................. 899 9. Dec. Bekg. om‘ Ændring i Bekg. af 29. Marts 1924 om Regler for Ydelse af ekstraordinær Arbejdsløshedsunderstøttelse 905 29. — Bekg, om hvilke Fag, der er berettigede til ekstraordinær Arbejdsløshedsunderstøttelse.................................................. 932 1925 31. Jan. Bkg. om hvilke Fag der er berettigede til ekstraordinær Arbejdsløshedsunderstøttelse.................................................. 969 16. Febr. Bekg. om Regler for Arbejdsgivernes Bidrag til Invalideforsik- ringsfonden .................................................................................. 973 27. — Bkg. om hvilke Fag der er berettigede til ekstraordinær Arbejdsløshedsunderstøttelse.................................................. 985 30. Marts Bekg. ang. hvilke Fag der er berettigede til ekstraordinær Arbejdsløshedsunderstøttelse.................................................. 1036 18. April Lov ang. Børns og unge Menneskers Arbejde..................... 1125 28. — Bekg. ang. hvilke Fag der er berettiget til ekstraordinær Arbejdsløshedsunderstøttelse.................................................. 1136 29. Maj Bekg. om hvilke Fag der er berettigede til ekstraordinær Arbejdsløshedsunderstøttelse.................................................. 1163 27. Juni Bekg. om hvilke Fag der er berettigede til ekstraordinær Arbejdsløshedsunderstøttelse.................................................. 1203 28. Juli Bekg. om, hvilke Fag der er berettigede til ekstraordinær Arbejdsløshedsunderstøttelse.................................................. 1215 28. Aug. Bekg. om, hvilke Fag der er berettiget til ekstraordinær Arbejdsløshedsunderstøttelse.................................................. 1236 23. Sept. Cirk. at Socialministeriets Bekg. om, hvilke Fag der er be­ rettigede til ekstraordinær Arbejdsløshedsunderstøttelse fremtidig vil blive sendt Arbejdsanvisningskontorerne til Fordeling....................................................................................... 1250 29. — Bekg. om, hvilke Fag der er berettigede til ekstraordinær Arbejdsløshedsunderstøttelse.................................................. 1252 30. Okt. Bekg. om, hvilke Fag der er berettigede til ekstraordinær Arbejdsløshedsunderstøttelse.................................................. 1278 28. Nov. Bekg. om, hvilke Fag der er berettiget til ekstraordinær Arbejdsløshedsunderstøttelse.................................................. 1318 1. Dec. Lov om Foranstaltninger til Modvirkning af Arbejdsløs­ heden ............................................................................................ 1326 1. — Cirk. ang. Foranstaltninger til Modvirkning af Arbejdsløs­ heden ............................................................................................ 1329

VIII

[Arbejdsforhold.]

1925 Side 10. Dec. Bekg. ang. midlertidig Forhøjelse af ekstraordinær Ar- bej dsløshedsunderstottelse........................................................ 1336 29. — Bekg. om hvilke Fag der er berettigede til ekstraordinær Arbejdsløshedsunderstøttelse.................................................. 1344 Arbejdslpshedsfond, jfr. A r b e j d s f o r h o l d . 1924 4.Marts For ikke pensionsberettigede Arbejdere skal Kommunen betale Bidrag til Arbejdsløshedsfonden. Lov 4. Marts 1924 § 29, Bekg. 24. Marts 1924 § IV ............................... 526 16. Juni Bekg. om Regler for Arbejdgiveres Bidrag til Arbejds­ løshedsfonden ............................................................................. 756 Arveforhold. 1924 29.Marts Bekg. om Tabel til Fastsættelse af Værdien af Brugs­ eller Indtægtsnydelser ved Beregning af Arveafgift.. . . 708 Badeanstalter. 1925 2. Juli Besl. at Skolebadene i Skolerne i Sundbyøster og Vigerslev- Allé er offentlig tilgængelige to Timer hver Aften.......... 1208 Begravelsesvæsen, j f r . K i r k e g a a r d e . 1923 12. Marts Lov om Ændring i Ligbrændingsloven af 1. April 1892 67 25. Juni Regulativ for Udførelse af Ligbrænding............................. 238 25. — Cirk. ang. Ligbrænding............................................................ 239 6. Sept. Besl. om Udvidelse af Sundby Kirkegaard....................... 294 1. Nov. Optagelse af et Laan paa 402 000 Kr................................. 326 1925 10. Marts Skr. ang. Omnormering af en Ekspeditionssekretær til Kontorchef i 3. Lønklasse og af en Kirkegaardsassistent til Overgartner i 5. Lønklasse.............................................. 992 13. — Skr. ang. Ophævelse af Begravelsesvæsenets Bestyrelses- kommission og Henlæggelse til Magistraten af Bestyrelsen af Kirkegaardsforholdene og Begravelsesvæsenet............... 992 28. — Bkg. ang. Ændring i Bekg. af 27. Maj 1921 om Dødsattester 1033 Assurance se F o r s i k r i n g s v æ s e n . Asyler se F o r s ø r g e l s e s v æ s e n .

IX

[Bekendtgørelser. J

Bekendtgprelser, jfr. L o v - o g M i n i s t e r i a l t i d e n d e . 1923 18. Aug. Ski-, ang. Legatfundatsers Optagelse i Ministerialtidende 287 14. Dec. Lov om Ændring i Lov om Udgivelse af en Lovtidende og en Ministerialtidende af 25. Juni 1870......................... 349 31. Dec. Anordn, at visse af Landbrugsministeriet udfærdigede Be­ kendtgørelser ikke indføres i Lovtidende............................ 374 31. — Anordn, ang. samme for Justitsministeriet........................ 374 31. — Bekg. om Kundgørelse af Sundhedsvedtægter, Bygnings­ vedtægter og Bygningsreglementer........................................ 375 1924 8. Jan. Anordn, ang. Anordninger fra Ministeriet f. oli’. Arbejder, som ikke skal optages i Lovtidende.................................... 395 8. — Anordn., ang. samme vedr. Undervisningsmin.................. 397 8. — Anordn, ang. Forandring af Reglerne for Bekendtgørelse i Lovtidende af Stempelbegunstigelser............................... 397 19. — Anordn, at visse Bekendtgørelser fra Kirkeministeriet ikke optages i Lovtidende....................................................... 406 23. Febr. Anordn, ang. samme vedr. Min. f. off. Arbejder............. 457 27. — Bekg. ang. samme vedr. Landbrugsmin.............................. 459 Belysningsvæsenet, j f r . E l e k t r i c i t e t s v æ r k e r , G a s ­ v æ r k e r . 1923 12. Jan. Skr. ang. Omnormering af en Ingeniørstilling til 4. Løn­ klasse med et ikke pensionsgivende Tillæg til den nu­ værende Indehaver..................................................................... 12 9. Marts Skr. ang. Ophævelse af en Stilling som Driftsingeniør. Stillingen som »Chef for Ivokskontoret« ændres til Eks­ peditionssekretær ........................................................................ 65 18. Maj En Stilling som Forvalter ophæves...................................... 204 1924 8. Okt. Bekg. om Angivelse af Frembringelsessted for Elektri- citetsmaalere, der sælges eller falbydes her i Landet.. . . 832 1925 15. Jan. PI. ang. Acetylen-Gasværker.................................................. 944 Beværtere, j f r . N æ r i n g s v æ s e n . 1923 28. Sept. Skr. at Toldvæsenet skal underrettes om udfærdigede Be­ værterbevillinger......................................................................... 312 15. Dec. PI. ang. Brændevinsafgiiten i 1924...................................... 352

Side

X

[Beværtere.]

1924 Side 9. Jan. Skr. ang. Udskænkningsret i Skibe...................................... 398 29.Marts Lov om Beværtning og Gæstgiveri samt om Handel med stærke Drikke............................................................................. 611 20. Aug. Skr. at Beværtning ved sluttet Bord ikke har til For­ udsætning, at Aftale er truffen ugevis eller for længere Tid 802 13. Dec. Bekg. ang. Natbeværtninger.................................................. 918 13. — Bekg. ang. offentlig Dans og Maskerade samt Musik i Beværtningslokaler..................................................................... 918 13. — Bekg. ang. Billard- og Keglebanehold................................ 920 1925 2. Jan. Bevillingsnævnets Forretningsorden...................................... 937 9. Marts PI. ang. Brændevinsafgiften for 1925—26....................... 989 27. — Cirk. ang. Beværterloven af 29. Marts 1924....................... 1021 13. Maj Skr. at Gæstgivere kan forhandle Benzin til Forsyning af Motorkøretøjer, der ankommer til Gæstgiveriet............... 1141 19. Nov. Skr. at Beværterbevillinger ikke af Bevillingsnævnene kan meddeles for en Del af Aaret eller med Ret til af stærke Drikke kun at udskænke bajersk 01............................. .. 1299 Bibliotheker. 1923 1. Maj Lov om statsunderstøttede Biblioteker............................... 179 Biografteatre. 1925 16. Juni Skr. at Afgiften ved Udløbet af en Biografteaterbevilling skal beregnes forholdsmæssigt for Tiden indtil Begyndelsen af det Kvartal, i hvilket Bevillingen udløber................... 1196 Bipest. 1925 21. Jan. Lov om Bekæmpelse af Bipest.............................................. 950 Bistrup Gods. 1923 9. Marts Skr. ang. Omnormering at en Skovriderstilling til 3. Løn­ klasse ............................................................................................. 65 Bogføring. 1923 8. Nov. Bekg. ang. Tilvirkning og Forhandling af Margarine, hvor­ efter Margarinebøger autoriseres af Politiet....................... 326

X I

[Boligforhold.]

Boligforhold, j f r . B y g n i n g s v æ s e n , H u s 1e j e n ae v n.

Side

1923 2. Jan. Anordn, ang. Gennemførelsen af Lov af 23. Dec. 1922 om Laan til Boligforanstaltninger................................................ 1 2. — Cirk. ang. Statslaan til Boligbyggeri................................... 5 21. Apr. Anordn, ang. Byggekontrolnævnet........................................ 140 1. Maj Lov om Boligforholdene........................................................... 154 9. — Besl. at Fristen for Bortfald af Huslejeregulering ved Hus- lejenævn forlænges til 1. Maj 1925...................................... 184 11. Juni PI. ang. Huslejelovens Forlængelse....................................... 222 1924 15. Jan. Cirk. at Kommunalbestyrelsen ikke kan bevilge Und­ tagelser fra Bestemmelser om Kontrolforanstaltninger med Lejemaal i Henhold til Boligloven af 18. Maj 1923 § 23 404 15. — Cirk. at naar Laan er ydet til Boligforanstaltninger maa udenlandske Bygningsmaterialier ikke anvendes............... 405 24. Apr. Besl. ang. Nedsættelse af Udvalg til Afgørelse af An­ søgninger om Tilflytning til Kblivn...................................... 739 4. Juni. Lov om Ændring i Lov af 1. Maj 1923 vedr. Boligforholdene 753 10. — Cirk. ang. Boligloven af 4. Juni 1924 ................................ 755 19. — Besl. at Fristen for Bolignævnenes og Forretningslokale­ nævnenes Ophør udsættes til 1. Maj 1926 ....................... 765 1925 30. Jan. Lov om Ændring i Lov af 23. Dec. 1922 om Laan til Bolig­ foranstaltninger, hvorefter Lovens Gyldighed forlænges til 31. Marts 1925 .......................................................................... 968 1. April Lov om Forlængelse af Lov af 23. Dec. 1922 om Laan til Boligforanstaltninger................................................................ 1058 1. — Lov om Boligforholdene........................................................ 1040 1. — Bekg. ang. Boligloven af 1. April 1925.............................. 1076 30. — Besl. om Oprettelse af et Overnævn, ang. Bolignævnenes Antal og Omraade, om Forretningslokalenævnets Om- raade m. v.................................................................................... 1138 6. Okt. Cirk. om Meddelelse af fri Proces i Huslejesager................. 1254 8. — Lov om Lempelser med Hensyn til Efteraarsflyttedagen 1925.........................................................................................." . . 1255 21. Nov. Regul. for erhvervsmæssig Virksomhed i Kbhvn. med Ud­ lejning af Lejligheder eller Forretningslokaler................... 1300 Borgerlig Vielse, se Æ g t e s k a b . Borgerrepræsentationen, jfr. M a g i s t r a t e n . 1924 15 Aug. Borgerrepræsentationen vælger et Medlem af Dagarbejds- skolernes Tilsynskommission, se Bekg. 15. Aug. 1924 § 2 800

X II

[Brandforsikring.]

Brandforsikring, se F o r s i k r i n g .

Side

Brandvæsen, j fr. B y g n i n g s v æ s e n . 1923 18. Apr. Skr. ang. Godkendelse af et Jubilæumstegn for Officerer i Kbhvn.s faste Brandkorps...................................................... 137 25. Juni PI. ang. Takster for Skorstensfejning.................................. 245 18. Okt. Regulativ for Kbhvn.s Brandvæsen..................................... 317 3. Nov. PI. ang. Takster for Skorstensfejning.................................. 326 21. Dec. Lov om Tillæg til Lov af 11. Marts 1921 om Foranstalt­ ninger mod Brandfare ved Jernbanedrift........................... 363 21. — Bekg. ang. Skorstensfejerdistrikterne................................... 367 1924 21. Juni PI. ang. Taksten for Skorstensfejning................................ 772 3. Dec. PI. ang. Taksten for Skorstensfejning................................. 905 1925 15. Jan. PI. ang. Acetylen Gasværker................................................ 944 1. April Bekg. om Forlængelse af Gyldigheden af de gældende Be­ stemmelser om Brug af Lokomobiler ved brandfarlige Byg­ ninger og Oplag......................................................................... 1074 1. — Bekg. om Forlængelse af Gyldigheden af Bekg. af 31. Marts 1919 ang. Brugen af transportable Acetylenlamper og -lygter............................................................................................ 1075 1. — Bekg. om Forlængelse af Gyldigheden af Bekg. af 31. Marts 1919 ang. Brugen af transportable Acetylenkoge- apparater..................................................................................... 1076 22. Juli PI. ang. Takster for Skorstensfejning.................................. 1215 Broer, j f r . H a v n e v æ s e n . 1923 7. Juni Besl. om Ombygning af Snorrebroen og Kommunens Over­ tagelse af dens fremtidige Vedligeholdelse......................... 214 Butikslukning, s e L u k k e t i d . Bygningsvæsen, j f r . B o l i g f o r h o l d , B r a n d v æ s e n , S u n d h e d s v æ s e n . 1923 13. Apr. Lov om en forandret Affattelse af Bygningsloven for Staden Kbhvn. af 12. April 1889 § 14, jfr. Lov af 27. Febr. 1897................................................................................... 132 21. — Anordn, ang. det ved Lov Nr. 551 af 23. Decbr. 1922 oprettede Byggekontrolnævn.................................................. 140

XIII

[Bygningsvæsen.]

1923 Side 11. Juni Skr. at Bygningskommissionen i visse Tilfælde kan udøve den Justitsministeriet tillagte Beføjelse til at indrømme Afvigelser fra Bygningslovgivningen..................................... 222 13. — Skr. ang. Ændring af visse Byggekendelser...................... 225 14. — Overenskomst med Fr.berg ang. Bebyggelsesplan for Lade- gaardsmarken.............................................................................. 226 20. — PI. ang. Byggekendelser........................................................... 236 31. Dec. Bekg. om Kundgørelser af Bygningsvedtægter og Byg­ ningsreglementer ......................................................................... 375 1924 10. Jan. Bestemmelser vedr. Prisbelønninger for gode og smukke Bygninger..................................................................................... 398 9. Febr. Cirk. ang. Dispensationer fra Byggelovgivningen ved Op­ førelse af Nybygninger............................................................. 430 8. Apr. Skr. ang. Bemyndigelse for Magistraten til i visse Tilfælde at indrømme Afvigelser fra Bygningsreglementer for Brøns­ høj og Valby samt Sundby og Nathanaels Sogne........... 731 20. Juni Bekg. ang. Forskrifter vedr. Afløb fra Ejendomme i Kbhvn............................................................................................ 766 11. Sept. Fortegnelse over de i Henhold til Lov Nr. 137 af 12. Marts 1918 her i Staden fredede Bygninger.................................... 1417 9. Okt. Besl. hvorved det tillades at anvende lavtsiddende Ci­ sterner ved Vandkloset An læ g.............................................. 834 20. Nov. Besl. om Simplificering af Byggesagernes Behandling.. 874 29. Dec. Skr. ang. de Afgifter, der betales for Tilladelse til at have Bygningsfremspring, Udhængstage, Udhængsskabe og Automater................................................................................... 933 1925 10. Marts Skr. ang. Oprettelse af Stillinger som Bygningsinspektør og som Bygningsassistent i Bygningskommissionen.... 991 30. Juni Skr. at Bygningskommissionen skal gøre den byggende op­ mærksom paa, naar et Byggeforetagende vedrører Fabriks- eller Bagerilovgivningen.......................................................... 1205

Bymærker. 1925 5. Febr. Besl. om Opstilling af et Bymærke ved Tuborg............... 970

Byplaner. 1925 18. April Lov om Byplaner..................................................................... 1107

I

[Børn.]

X I V

Bprn, j f r . A d o p t i o n , B ø r n e h j e m , F o r Bø r g e l s e s - Side v æ s e n , V æ r g e r a ad, V æ r g e m a a l . 1923 26. Marts Lov om Adoption...................................................................... 100 28. — Lov om Tilsyn med Børn....................................................... 113 4. Juli Bekg. at Bestyrelsen for Spædebørnshjemmet Danmark har Tilladelse til at medvirke ved Anbringelse af Børn i Pleje og deres Adoption.......................................................... 254 22. Nov. Besl. at det ved Lov af 28. Marts 1923 indførte Tilsyn med Bøm, der er i Pleje, samt med Børn udenfor Ægte­ skab, udøves gennem Magistratens 3. Afd......................... 336 31. Dec. Cirk. ang Loven om Tilsyn med B øm ............................... 377 1924 31.Marts Bekg. at Foreningen Mødrehjælpen har Tilladelse til at medvirke -sed Anbringelse af Bøm i Pleje og ved Adoption 710 30. Juni Regler for Indretning og Ledelse af Institutioner for fore­ byggende Børneforsorg............................................................. 778 2. Aug. Skr. at Plejetilladelse efter Lov af 28. Marts 1923 § 6 ikke er nødvendig, naar et udenfor Ægteskab født Barn anbringes hos Moderens Forældre, hvem Forældremagten er overdraget............................................................................... 795 1925 18. April Lov ang. Børns og unge Menneskers Arbejde................... 1125 Børnehjem og Opdragelsesanstalter. 1923 1. Marts Best. om Køb af Spanagergaard til Børnehjem............... 55 22. — Alm. Regler for Optagelseshjem og lagttagelseshjem. . . 79 22. — Alm. Regler for Børnehjem.................................................... 85 22. — Alm. Regler for Skole- og Ungdomshjem.......................... ......90 1925 26. Jan. Regler for Tilsyn med Børn i ikke anerkendte Børnehjem, Optagelseshjem o. lign. Institutioner.................................... 959 26. — Regler for de sundhedsmæssige Forhold i ikke anerkendte Børnehjem, Optagelseshjem og lignende Institutioner... 962 19. Nov. Regler for fast Lægetilsyn med Børn i anerkendte Op- dragelseshjem............................................................................. 1297 Centralarbejdsanvisningskontoret jfr. A r b e j d s f o r h o l d . 1923] 2. Juni Vedtægt for Centralarbejdsanvisningskontoret................... 208 18. Okt. Besl. om Oprettelse af et psyko-teknisk Kontor til Under­ søgelse af Lærlinge og visse Tjenestemænd....................... 319

[Droskefcøreel.]

XV

Droskekprsel, j f r . P o l i t i v æ s e n .

Side

1923 12. Apr. Besl. om Ændring i Reglement for Kørsel med Automobil- drosker, hvorefter bl. a. Nattaksten bortfalder................ 131 16. Aug. Bekg. om Ændring i § 13 i Droskereglementet af 22. Jan. 1915, hvorefter privato Drosker ikke kan søge Hyre fra Porte, Smøger eller Passager.................................................. 285 1924 7. Febr. Besl. ang. Forandring i Drosketaksterne............................. 422 30.Marts Bekg. af Drosketakster............................................................. 710 8. Apr. Bekg. ang. Maksimumsmaal og Vægt for Drosker......... 731 Dyrtidstillæg, s e T j e n e s t e m æ n d . Elektriske Anlæg, j f r . B e l y s n i n g s v æ s e n . 1923 15. Febr. Besl. at Deklarationer ang. Forrentning af Udgiften til Ledninger affattes saaledes, at Kommunens Panteret viger for visse L a a n ........................................................................... 45 15. — Besl. at Deklarationer om Forrentning og Amortisation af forskudsvis Udlæg for Ledninger skal indeholde Be­ stemmelse om Forrentning og Amortisation med 10 pCt. eller med Afdrag af en Tredjedel straks og Forrentning med 7 pCt. af Resten.............................................................. 45 2. Okt. Bekg. om Ændring i Bekg. af 15. Dec. 1912 ang. Prøver for Elektroinstallatører, hvorefter den kommunale In­ stallatørprøve ogsaa er indført i Esbjerg........................... 313 18. — Besl. om Udvidelse af H. C. Ørsted Værket og dertil at bevilge 6 325 000 Kr.................................................................. 319 1924 25. Febr. Bekg. om Udfærdigelse af Reglement for Udførelse og Drift af elektriske Stærkstrømsanlæg.................................. 459 11. Sept. Besl. om paa Gothersgades Elektricitetsværk forsøgsvis at indrette en Varmecentral til Levering af Varme til nær­ liggende Bygninger.................................................................... 814 30. Okt. Besl. om Udvidelse af H. O. Ørsted-Værket..................... 868 1925 4. Juni Besl. om fælles Ordning med Gladsakse vedr. Gas- og Vandmestre samt elektriske Installatører........................... 1166

Erhvervstælling. 1925

18. Marts Lov om en Erhvervstælling i Aaret 1925.......................... 1017 2. April Cirk. ang. Afholdelse af en Erhvervstælling..................... 1081

XVI

[Faste Ejendomme.]

Faste Ejendomme, jfr. M a g e 1æ g.

Side

1924 29.Marts Lov om Tillæg til Lov om Vilkaar for Bortsalg af Jorder i offentlig Eje af 4. Oktbr. 1919.......................................... 578 1925 26. Febr. Besl. at Bestemmelsen i Lov af 30. Juni 1922 om Parcelsalg. hvorefter Udparcelleringsplaner skal forelægges Kom­ munalbestyrelsen, fremdeles har Gyldighed til 1 9 2 9 .... 982 3. April Lov om Landbrugsejendomme.............................................. 1083 3. — Lov om Jords Udstykning og Sammenlægning............... 1087 Finansministeriet. 1925 27. Nov. Erhvervelse af forskellige af Statens Arealer ved Mageskifte 1307 Firma, j fr. Næ r i n g s v æ s e n . 1923 12. Febr. Skr. at Firmaet »Aarhus Telegramhal« ikke kan registreres 32 6. Marts Skr. at Firmaet »Karlssons Klister ved N. N.« kan an­ meldes ........................................................................................... 58 6. Sept. Skr. at et Firma ikke kan betegnes med Ordet »Søn«, naar Sønnens Forretning ikke er en umiddelbar Fortsættelse af Faderens....................................................................................... 293 1924 14. Jan. Skr. at en Anmeldelse til Firmaregistret, der formenes foretaget i Strid med en Kontraktsbestemmelse, ikke kan slettes efter den anden Parts Forlangende....................... 403 28. Aug. Skr. at et ansvarligt Selskab, der ved den ene Deltagers Udtræden kun kan tegnes af den anden Deltager, der har Ophold i Udlandet, ikke vedblivende kan være optaget i Firmaregistret......................................................................... 812 1. Sept. Skr. at Firmaet »Dansk Agenturcentral A« ikke kan regi­ streres, da Firmaet »Agenturcentralen ved D« er anmeldt 813 1925 30. Juni Skr. at Firmaet » And. O. Bendtsen ved Svend Bendtsen« ikke kan modtages til Registrering...................................... 1206 13. Nov. Skr. at Firmaet »Spejderdepotet ved N. N.« vil kunne regi­ streres, uagtet Firmaet »Spejdermagasinet ved C.« er an­ meldt............................................................................................. 1295 27. — Skr. ang. Anmeldelse til Handelsregistret af et Firma, der overflyttes fra Udlandet h ertil.............................................. 1306 Fattigvæsen, s e F o r s ø r g e l s e s v æ s e n .

XVII

[Fiskerilaan.J

Fiskerilaan.

Side

1924 14.Marts Lov om Tillæg til Lov om Fiskerilaan af 9. Juli 1920.. 504

Flæskehal. 1923

9. Juni Regulativ for Benyttelsen af Kbhvn.s Flæskehal........... 216 9. — Betalingsreglement for samme............................................... 219 1924 31.Marts Bekg. om Ændring i Betalingsreglement for Kbhvns. Flæskehal af 14. Marts 1920 ................................................ 725 1925 22. Okt. Bekg. om Tillæg til Benyttelses-Reglement for Kbhvns. »Flæskehal af 18. Sept. 1887 .................................................. 1261 Folkekpkkener. 1925 j 10. Marts Skr. ang. Oprettelse af en Stilling som Forvalter ved Folkekøkkenerne......................................................................... 991 Folkeregister, j fr. R e g i s t r e r i n g . 1923 26. Jan. PI. om Afholdelse af et kommunalt Mandtal for at til­ vejebringe Grundlaget for Folkeregistret............................ 20 1924 14.Marts Lov om Folkeregistre............................................................... 505 23. Aug. Cirk. ang. Oprettelse af Folkeregistre.................................. 804 24. Okt. Cirk. at Præsterne ved de anerkendte Trossamfund skal indberette Fødsler, Navngivelse og Navnerettelser til Folkeregistret ............................................................................. 835 24. — Cirk. at Præsterne skal indberette Fødsler, Navngivelser og Navnerettelser til Folkeregistret...................................... 837 25. — Bekg. af Regler for Flytteanmeldelser til Folkeregistrene 839 25. — Cirk. om Førelse af Folkeregistre ...................................... 843 28. — Cirk. at Navneforandringer skal meddeles Folkeregistret 864 28. — Cirk. at Dekreter om Umyndiggørelse og Ophævelse heraf skal meddeles Folkeregistret.................................................. 865 28. — Cirk. at Adoptionsbevillinger skal meddeles Folkeregistret 866 28. — Cirk. at Skifteretterne skal indberette Dødsfald og Kon­ kurs til Folkeregistret............................................................... 867 13. Dec. Resol. at de almindelige Folketællinger skal foretages 5. Novbr. 1925 og derefter med 5 Aars Mellemrum. . . . 917

XVIII

[Folkeregister.]

1925 Side 6. Juli Skr. at Bøder, der er vedtaget ifølge Forelæg af Folke­ registerførerne i Henhold til Lov af 4. Marts 1924 § 12, vil kunne afsones....................................................................... 1210 26. Okt. Bekg. om Ændringer i Indenrigsmin. Bekg. af 25. Okt. 1924 om Folkeregistre.............................................................. 1269 26. — Cirk. om Førelse af Folkeregistre........................................ 1271 25. Nov. Cirk. ang. Indberetning om Forandring i Folkeregistrene 1302 Folketælling, jfr. E r h v e r v s t æ l l i n g , 1924 13. Dec. Resol. at de almindelige Folketællinger skal foretages 5. Novbr. 1925 og derefter med 5 Aars Mellemrum. . . . 917 Forsikring, jfr. F o r s ø r g e l s e s v æ s e n , S y g e k a s s e r . 1924 8. Juli Bekg. om Fastsættelse af Værdien af Kost og Logis for Arbejdere og Sømænd ved Beregning af Aarsfortjenesten, naar Dagpenge og Erstatning skal fastsættes efter Loven af 28. Juni 1920 om Forsikring mod Følger af Ulykkes­ tilfælde .......................................................................................... 785 30. Okt. Besl. om Oprettelse af et Brandforsikringsfond for Kom ­ munens Ejendomme og Løsøre.............................................. 868 Forsørgelsesvæsen, j f r . B ø r n , V æ r g e r a a d 1923 a. Administration. 1. Marts Køb af Spanagergaard til Børnehjem................................. 55 9. — Nedlæggelse af en Fuldmægtigstilling.................................. 65 17. Aug. Overlægen ved Alm. Hospital kan ikke autoriseres til at afgive Erklæringer i Umyndiggørelsessager for Personer, anbragte paa dette Hospital.................................................. 286 1924 14. Febr. Besl. ang. Benyttelse af Tvangsarbejdsanstalten paa Sund­ holm af udenbys Jurisdiktioner............................................ 449 19. Juni Besl. ang. Ombygning af Børnehjemmet Spanager........ 765 1925 10 Marts Skr. ang. Oprettelse af et Fuldmægtigembede i Magistra­ tens 3. Afdelings 1. Sekretariat og Omnormering af en Overassistent til Fuldmægtig.................................................. 991 Forvaringsanstalten paa Sundholm, se F o r s ø r g e l s e s v æ s e n

[Forsørgelsesvæsen. ]

X IX

1924 Side 16. Marts Skr. at Transporter af Løsgængere, Betlere o. a. under Politiledsagelse skal ske i særskilt Vognafdeling paa Jærnbanen.................................................................................... 993 28. Maj Besl. om Opførelse af et Rekonvalescenthjem for Børn ved Hospitalet paa Fuglebakken.......................................... 1163 28. — Besl. hvorved det tillades Repræsentanterne for mosaisk Trossamfund at belægge 6 Pladser i Almindeligt Hospital 1163 10. Sept. Besl. om Udleje af en Fløj af en Bygning paa Sundholm til Anbringelse af Personer, som i Henhold til Lov af 11. April 1923 er dømt til Internering...................................... 1248 5. Nov. Regulativ for Forvaringsanstalten paa Sundholm........... 1283 1923 28. Marts Lov om Tillæg til § 2 i Lov Nr. 305 af 28. Juni 1920 om det offentlige Fattigvæsen i de sønderjydske Landsdele . . . . 110 28. — Lov om Tilsyn med B øm ....................................................... 113 9. Maj Besl. om Eftergivelse af Fattighjælp i Anledning af Konge­ parrets Sølvbryllup.................................................................... 184 5. Juli Skr. ang. Mindstebetalingen for Jordemødre..................... 255 12. Sept. Bekg. om Finlands Tiltræden al Konventionen om Under­ støttelse af fattige..................................................................... 295 12. — Cirk. ang. samme....................................................................... 296 20. Dec. Bekg. om Tillæg til Instruks for Jordemødre af 20. April 1921............................................................ ................................... 355 1924 14.Marts Lov om forandret Affattelse af Fattiglovens § 61........... 510 29. — Lov om Ændring i Lov af 6. Maj 1921 om Ændring i Fattigloven......................................................................... .. 603 29. — Lov om Forsørgelse af militære Invalider og saadannes efterladte i de sønderjydske Landsdele............................... 636 4. Juni Lov om Eftergivelse af Fattighjælp ydet før Grundlovs­ dagen 5. Juni 1924 ................................................................... 753 19. — Besl. ang. Eftergivelse af Fattighjælp, ydet indtil 5. Juni 1924................................................................................................ 765 30. — Bekg. af Regler for Indretning og Ledelse af anerkendte og statsunderstøttede Institutioner for forebyggende Børne­ forsorg og Tilsyn med saadanne.......................................... 778 14. Juli Cirk. ang. Lov af 14. Marts 1924 om Ændring af Fattig­ lovens § 6 1 ................................................................................. 786 1925 30. Marts Ændring i Jordemoderinstruksen af 20. April 1921........... 1037 b. Almindelige Bestemmelser.

X X

[Forsørgelsesvæsen.]

Side

1923

c. Hjælpekasser. 28. Marts Lov om Ændring i Lov Nr. 101 af 28. April 1913 om Hjælpekasser............................................................................... 109 15. Maj Cirk. ang Hjælpekassernes Opgave....................................... 201 1924 29.Marts Lov om Ændring i Lov om Hjælpekasser af 29. April 1913 541 1925 27. Marts Lov om Ændring i Hjælpekasseloven af 29. April 1913, hvorved Statens Tilskud forhøjes for Aaret 1925—26 1020 d. Aldersrente. 1923 7. Febr. Skr. ang. Ydelse af Aldersrente til den ene Ægtefælle, sam­ tidig med at den anden oppebærer Hjælpekassehjælp, Jn- validerente eller Pen sion ........................................................ 26 8. — Skr. at trængende Aldersrentenydere kan erholde fri Læge­ hjælp.............................................................................................. 28 12. — Bekg. om Aldersrentenyderes Dyrtidstillæg i Halvaaret April—Sept. 1923....................................................................... 32 21. — Skr. at Hjælp i Sygdomstilfælde til en Aldersrentenyder ogsaa under visse Vilkaar kan ydes under paagældendes Hustrus eller uforsørgede Børns Sygdom........................... 46 21. — Skr. ang. Ydelse af Aldersrente til Pensionister og om Hjælp i Sygdomstilfælde for Aldersrentenydere............... 47 8. Marts Skr. ang. Beregning af Aldersrente ved den ene Ægtefælles Indlæggelse paa Alderdomshjem eller Sygehus................. 60 9. — Skr. ang. Aldersrente til en Kvinde, hvis Mand er ind­ lagt paa Sindssygehospital, og om Beregning af Alders­ rente for en Enke, der sammen med sin Mand tidligere havde Alderdomsunderstøttelse.............................................. 64 28. — Cirk. at Personer, der er 62 Aar, og hvis Erhvervsevne er nedsat til en Tredjedel, har Ret til Aldersrente efter Reglerne for 65-aarige.............................................................. 121 12. Apr. Besl. om Nedsættelse af Fællesudvalg til Afgørelse af Spørgsmaal om Aldersrente til Personer, der ikke er fyldt 65 Aar.......................................................................................... 131 10. Aug. Bekg. ang. Dyrtidstillæg til Aldersrentenydere i Halv­ aaret fra 1. Okt. 1923............................................................. 269 14. Sept. Cirk. ang. Brændsel til Aldersrentenydere......................... 299 22. — Skr. at en Kvinde, hvis Samliv med Manden er ophørt, kan oppebære Aldersrente som enlig Person..................... 303 16. Nov. Skr. at Tillæg til Aldersrente kan ydes Enker og Enke- mænd uden Hensyn til, hvornaar Ægtefællen er afgaaet ved Døden................................................................................... 327

X X I

[Forsørgelsesvæsen.]

1923 30. Nov. Skr. at Ydelse af fri Medicin og Lægehjælp til Alders­ rentenydere maa afgøres efter Skøn i hvert enkelt fore­ liggende Tilfælde........................................................................ 3. Dec. Lov om Ydelse af Brændsel til Aldersrentenydere i Vinteren 1923—2 4 3. — Cirk. ang. samme....................................................................... 1924 13. Febr. Bekg. om Størrelsen af Aldersrentenyderes Dyrtidstillæg 1.Marts Skr. at Aldersrente ikke kan gives en 60-aarig Kvinde, der har været straffet for Betleri og mulkteret for Over­ trædelse af Næringslovgivningen............................................ 28. Apr. Skr. at aldersrentenydende Personer skal betale Kur og Pleje paa St. Hans Hospital efter almindelige Regler.. 25. Juli Skr. at Udgifterne ved aldersrentenyderes Ophold paa Aandssvageanstalter udredes af Aldersrenten og eventuelt overskydende Beløb som Sygehjælp.................................... 5. Aug. Skr. at Udgifterne ved en Aldersrentenyders Ophold paa et Tuberkuloseplejehjem udredes af Aldersrenten og over­ skydende Beløb som Sygehjælp, saaledes at Statens Tilskud efter Tuberkuloseloven bortfalder.......................................... 18. — Bekg. ang. Dyrtidstillæg til Aldersrentenydere for Tiden 1. Oktbr. 1924 til 31. Marts 1925........................................ 20. Nov. Lov om Ydelse af Brændsel til Aldersrentenydere i Vinteren 1924—2 5 1925 28. Jan. Skr. ang. Beregning af Aldersrente for et Ægtepar, af hvilket den ene ikke var 65 Aar............................................ 12. Febr. Bekg. om Dyrtidstillæget for Aldersrentenydere for Halv- aaret til 30. Sept. 1925 .......................................................... 14. Aug. Bekg. om Dyrtidstillæget til Aldersrentenydere for Halv- aaret til 31. Marts 1926........................................................... 6. Nov. Lov om Ydelse af Brændsel til Aldersrentenydere i Vin­ teren 1925— 26 ........................................................................... 1923 28. Sept. Cirk. at der fra Invalideforsikringsfonden vil tilgaa Kom­ munerne Underretning om de indgaaede Ansøgninger om Invaliderente................................................................................ 1924 29.Marts Lov om Ændringer i og Tillæg til Lov om Invalideforsik­ ring af 6. Maj 1921................................................................... 16. Apr. Cirk. ang. Forholdet mellem Invalide- og Aldersrente.. e. Invalideforsikring.

Side

345 346 347

449

461 741

794

796 802 872

967 970

1218 1293

311

599 732

X X II

[Forsørgelsesvæsen.]

1924 Side 27. Okt. Skr. ang. Afholdelse af Udgifter til Ophold paa Sinds­ sygehospital af en Person, der tidligere har haft Alders­ rente, men fremtidig oppebærer Invaliderente................. 861 26. Nov. Bekg. ang. Invalideforsikring af de Personer, der optages i anerkendte Sygekasser........................................................... 896 1925 16. Febr. Bekg. om Regler for Arbejdsgivernes Bidrag til Invalide- forsikringsfonden......................................................................... 973 8. Sept. Skr. at Bestyrelsen for Aandssvageanstalterne vil paase, at Medlemsret i Sygekasse bevares for saadanne aandssvage, som kan antages at være berettigede til Invaliderente.. 1244 f. Børnetilsynet. 1923 28. Marts Lov om Tilsyn med Børn....................................................... 113 22. Nov. Besl. at Tilsynet udøves gennem Magistratens 3. Afdeling 336 31. Dec. Cirk. ang. Lovens Ikrafttræden............................................. 377 g. Opholdskommunen og dens Pligter. 1923 12. Jan. Skr. at Frbg. Kommune forskudsvis skal udrede Ud­ gifterne ved et Barns Fjernelse fra Hjemmet, idet Barnets Moder, som ved dets Fødsel ikke var gift og senere havde ægtet en anden end Barnets Fader, ved Ægteskabets Indgaaelse ikke var forsørgelsesberettiget her i Landet, men havde nydt Fattighjælp af Frbg. Kommune, i hvilken hun boede.................................................................................... 18 19. Maj Skr. at en Person, der med et mindre Beløb var udskrevet fra Sundholm og derefter havde søgt Arbejde forskellige Steder, indtil han som subsistensløs var indlagt paa Fattiggaarden i Bogense, ikke kunde antages at have bevaret Kbhvn. som Opholdskommune.............................. 204 1924 18. Febr. Skr. at en Kvinde, der har Bopæl paa Frederiksberg, bevarer denne som Opholdskommune, selv om hun paa paa Grund af Sygdom midlertidig har været anbragt paa en Klinik her i Staden............................................................ 456 5.Marts Skr. at en Persons Opholdskommune, der havde tilstaaet paagældende Hjælp til hendes nødvendige Underhold paa Grund af Sygdom, ikke er pligtig til at udrede Opholdskom­ munens Andel i den Understøttelse, der er udbetalt hende af andre Byer, til hvilke hun var rejst, og hvor hun havde meldt sig som subsistensløs ............................................ 499 20. Aug. Skr. at en udenfor Kbhvn. forsørgelsesberettiget Person, der efter i flere Aar at have haft Ophold paa Almindeligt

X X III

[Forsørgelsea væsen.]

Side

1924

Hospitals Sygehus, er flyttet til en Slægtning i en anden Kommune, har saadant Ophold i denne, at Opholds­ kommunens Andel af en hende tilstaaet aarlig Under­ støttelse skal udredes af samme............................................ 9. Okt. Skr. at Kbhvn. som Opholdskommune maa udrede Ud­ gifterne ved et i Elev Kommune født Barns Underhold, idet Barnets Moder af Værgeraadet er fjernet fra Hjem­ met hos Forældrene her i Staden og anbragt paa et Mødre- hjem i nævnte Kommune...................................................... h. Forsørgelseskommunen. 1923 9. Marts Skr. at en Person, der ifølge Kirkebogen er født udenfor Ægteskab her i Staden, hvor ogsaa Moderen havde Op­ hold 10-Maanedersdagen før Fødslen, maa antages for- sørgelsesberettiget her, uanset at de anførte Data ikke er bekræftet ved Undersøgelse af Mandtalslisterne............... 29. Juni Skr. at Forsørgelseskommunen mod Værgens Samtykke ikke kan erholde udbetalt af Overformynderiet et dertil indbetalt, en umyndiggjort tilhørende Beløb.................... 20. Juli Skr. at Forældremagten over og Forsørgelsen af et Barn, der er født nogle Maaneder efter Forældrenes Separation maa tilkomme Moderen, aaalede8 at Faderen er pligtig at svare Bidrag til Barnets Underhold............................... 17. Aug. Skr. at Forsørgelseskommunen ikke er pligtig at yde Re­ fusion for Hjælp ydet af Opholdskommunen til en tuber­ kuløs Patient til Betaling af Kommuneskat..................... 4. Sept. Skr. at en Forsørgelseskommune er pligtig at yde Refu­ sion for Behandling paa en privat Klinik, selv om Beta­ lingen er højere end Refusionstaksten, naar Indlæggelse er sket af Hensyn til Pladsmangel paa de sædvanlige Hospitaler..................................................................................... 1924 17. Jan. Skr. at Forsørgelsesret ved 5 Aars Ophold maa antagea at være erhvervet af en Person, uagtet han i 14 Dage har været paa Besøg i Fødekommunen...................................... 11. Febr. Skr. at et Barn, der er født i Rødovre Kommune, har Fødehjemstedsret i denne, uanset at Forældrene bebo et Hus, der er opført i Strid med Sundheds- og Bygnings­ vedtægter ...................................................................................... 12. — Skr. ang. Fødehjemstedsret for et Barn, hvis Faders Er­ hvervelse af Forsørgelsesret i anden Kommune er hvilende 18. — Skr. at Bøm, hvis Moder indgaar nyt Ægteskab, blive forsørgelsesberettigede i Stiffaderens Forsørgelseskom-

803

833

63

251

264

285

293

406

440 448

XX IV

[ Forsørgelsesvæsen.]

1924

Side

mune, selv om Moderen i det sidste Aar før Ægteskabet har oppebaaret Enkebørnsunderstøttelse............................ Skr. at en Persons Erhvervelse af Forsørgelsesret i Kbhvn.s Kommune maa antages afbrudt ved Ydelse af Kur paa Kommunehospitalet, uanset at Beløbet, der er tilbage­ betalt af paagældende, er beregnet som for betalende Patienter paa Fællesstuer og ikke efter sædvanlig Refu- sionstakst .................................................................................. Skr. at Udlæg til Befordring af Dommeren ved Udpant­ ning for Underholdsbidrag skal refunderes af Restantens Forsørgelseskommune............................................................... Skr. ang. Forsørgelsesret for en i de sønderjydske Lands­ dele født Person, der ikke har dansk Indfødsret............. Skr. at en i Island i 1864 født Mand, der har opholdt sig her i Landet siden 1889, har dansk Indfødsret og erhverver Forsørgelsesret efter de almindelige Regler i Fattiglovens § 16................................................................................................ Skr. at Erhvervelse af Forsørgelsesret ikke i et foreliggende Tilfælde kan antages afbrudt ved forskudsvis Udbetaling af Underholdsbidrag, da Efterlysningen i Politiefterret­ ninger havde været overflødig, og Refusion af Beløbet straks ved Paakrav skete........................................................ Skr. at Frbg. Kommune ikke kan vægre sig ved at aner­ kende en Person, der i 1858 er født i Kommunen, for fødehjemstedsberettiget dér under Paaberaabelse af mang­ lende Bevis for Forældrenes Ægteskab, idet der var til­ vejebragt Sandsynlighed for dette........................................ Skr. at en Sporvejstjenestemands Erhvervelse af For­ sørgelsesret i Kbhvn.s Kommune er afbrudt ved, at han i 1 Maaned for Kbhvn.s Kommune har deltaget i Skov­ arbejde paa Landet................................................................... Skr. at en Mand, til hvis Børns Underhold i flere Aar er ud­ betalt Understøttelse af det offentlige til betydelige Beløb, ikke vil kunne indgaa Ægteskab uden Forsørgelseskommu nens Tilladelse ....................................................................... Skr. at Kbhvn.s Kommune ikke er pligtig til at yde fuld Refusion til Frbrg Kommune for Udgifter til et tuberku­ løst Barns Pleje, da dette Barn uden Kbhvn.s Forsørgelses- væsens Medvirken er anbragt i Pleje paa Fr.berg.......... Skr. at en Kvinde, der i de sidste 5 Aar havde opholdt sig dels her i Staden dels som Patient paa St. Hans Hospital, maa antages at have erhvervet Forsørgelsesret i Kbhvn Skr. at Refusion fra Forsørgelseskommunen ikke kan ydes

456

2. Apr.

726

8 . — 22 . —

731 734

1. Juli

782

16. —

791

17. —

793

22. Okt.

835

1925 16. Jan.

949

4. Juli

1210

3. Nov.

1283

28. —

Made with