Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  24 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 24 / 68 Next Page
Page Background

24 |

UTDANNING

nr. 21/12. desember 2014

Reportasje

Derfor foreslår vi flere tiltak i Arbeiderpartiets

alternative statsbudsjett for 2015.

Partiet foreslår å øke lærlingtilskuddet, opp-

datere utstyret på yrkesfag, gi en grunnut-

danningspakke til yrkesfaglærere, innføre en

stipendiatordning for fagarbeidere, skaffe yrkes-

faglærere og instruktører flere hospiteringsplas-

ser, opprette et nasjonalt fagskoleråd og opprette et

pilotprosjekt for å bedre adgangen til å ta fagbrev.

– Hvilke andre grep må gjøres?

Støre: Det må skaffes flere læreplasser, og vi må

bruke like mye penger på en elev på yrkesfag som

en elev på studiespesialiserende. Vi foreslår også en

ny handlingsplanmot sosial dumping. For mødre og

fedre vil ikke sende 16-åringen til en arbeidsplass

der det råder kriminalitetslignende forhold.

I sin opposisjonstilværelse har Støre reist rundt

og samlet kunnskap.

Støre: På Hammerfest videregående skole er

det nå kø for å komme inn på mange fagutdan-

ninger. Grunnen er at gassanlegget på Melkøya er

helt avhengig av fagarbeidere framover. Jeg besøkte

Jotun i Sandefjord. Fabrikken setter av 25 læreplas-

ser årlig med god oppfølging av lærlingene og satser

på forskning. Men det gjorde også inntrykk på meg

å møte 21 år gamle helsefagarbeidere på Stavanger

sykehus somkan se frammot fire 25-prosents stil-

linger. Sjansene for at disse ungdommene vil velge

seg bort fra helsefagene, er store.

– Teorikrav må ikke reduseres

Bals: Det er interessant at når en tømrermester

skriver innlegg i Morgenbladet, bidrar det til en

offentlig debatt om yrkesfagene. For det er grunn

til bekymring. Én ting er at foreldre uten yrkesfag-

lig bakgrunn fraråder barna sine å velge yrkesfag.

Det nye er at også fagarbeidere fraråder barna sine

å velge en praktisk utdanning. Vi er i ferd med

å stenge døra for unge som ønsker seg et rikt og

morsomt arbeidsliv som fagarbeidere, unge somvil

trives bedre på en byggeplass eller et sykehjem enn

bak et skrivebord.

– Bør andre yrkesgrupper undervise i skolen?

Støre: Skolen skal ha integritet, og undervisnin-

gen skal ikke foregå på næringslivets premisser.

Men praktiseres dette for strengt, får vi en kort-

slutning. For alle skal ut i arbeidslivet. Da mine

tre barn deltok på arbeidsuke, tenkte jeg: «Hva

fikk de nå igjen for dette?» De makulerte papir

i bakgården eller utførte budtjeneste. La heller

lærere besøke bedrifter, og la folk fra ulike yrker

undervise i skolen. Da jeg studerte i Paris, kom det

forelesere fra arbeidslivet og delte sine erfaringer

med oss. I tillegg til kunnskapene vi fikk fra den

faste staben var det nyttig.

– Er yrkesfagene blitt for teoretiske?

Støre: Jeg har ingen tro på å slå av på teori- og

kompetansekravene i yrkesfagene. Manualene en

håndverker må lese for å gjøre en teknisk installa-

sjon, er avanserte og ofte på engelsk. Du kan ikke

la Google ta slike oversettelser. Men måtene elever

lærer engelsk og matematikk på, kan være ulike.

Som Jonas sier, i stedet for å kalle elever teorisvake,

bør vi heller kalle dempraksissterke. Spill på yrkes-

fagelevenes sterke sider i teoriundervisningen.

Bals: Teorifagene må yrkesrettes. Jeg møtte to

fellesfaglærere i Bergen nylig. De fortalte at de var

dypt skeptiske til yrkesretting da de ble rådet til

å komme seg ut i bedrift for å orientere seg. Men

etter å ha prøvd metoden, er de blitt mye bedre

lærere. I tillegg tar de med elevene ut i bedrift og

har mattetimene der.

«Teori-

fagene må

yrkesrettes.»

Jonas Bals

Tømrermester Ole

Thorstensen

har skapt

sterk debatt etter sin

kronikk i Morgenbladet om

yrkesfagenes anseelse.

FOTO

MARIANNERUUD

- Jeg nærmest smuglet

høvelbenkene tilbake etter

at de ble stuet vekk da L

97 og satsingen på kunst

og design kom. Det fortalte

kunst- og håndverkslærer

Arne Olav Walbye ved

Søndre Land ungdomsskole

til Utdanning i 2012 i

forbindelse med innfø-

ringen av nye valgfag på

ungdomstrinnet.

ILL.FOTO

TOM-EGILJENSEN