Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  45 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 45 / 68 Next Page
Page Background

45 |

UTDANNING

nr. 21/12. desember 2014

vist økt apati, mer aggressiv atferd, dårlig score på

språk- og utviklingstester og større forekomst av

utrygg tilnærming og lavere sosial kompetanse hos

barn der det var mange barn per ansatt (her defi-

nert som fem barn eller mer per ansatt). Der det

var få barn per ansatt (definert som å ha hoved-

ansvaret for omkring tre barn), var samspillet med

barna preget av sensitivitet og flere og mer nyan-

serte responser på det barna uttrykte. De ansatte

var i tillegg mer omsorgsfulle og hadde større

variasjoner i aktiviteter og var mer oppmuntrende

overfor barna» (Deynoot-Schaub og Riksen-Wal-

raven 2006; de Schipper m. fl. 2006), fra Norges

offentlige utredninger (NOU) 2012: 1 «Til barnas

beste. Ny lovgivning for barnehagene».

Små barn trenger sensitiv omsorg og nære rela-

sjoner til voksne. De trenger å få knytte seg til og få

et nært forhold til de voksne i barnehagen. Blir det

for mange barn per voksen i barnehagen, vil dette

gå ut over den voksnes mulighet til å være nok

tilgjengelig og sensitiv overfor hvert enkelt barn.

Sarpsborg kommune har en flott visjon: «Sarps-

borg kommune hvor barn og unge lykkes!» Det

må starte hos de aller minste. Tidlig innsats er det

viktigste for noen gang å kunne klare å nå en slik

visjon! Det krever nok bemanning.

Nok bemanning i seg selv er ikke alltid nok.

Hvor store barnegruppene er, har også en betyd-

ning:

«Forskning på sammenhenger mellom innsats-

faktorer og resultater har vist at barnegruppenes

størrelse har stor betydning for barnehagens kvali-

tet (Zachrisson m. fl. 2010) Gruppestørrelse er der-

for en viktig kvalitetsindikator. Barnegruppenes

størrelse må være slik at personalet kan oppfylle

sine forpliktelser i forhold til barn og foreldre og

slik at barnehagens oppgaver som forebyggende

arena og personalets ansvar for å delta i tverretat-

lig samarbeid i kommunene kan ivaretas på en god

måte. Ved vurdering av barnegruppens størrelse

og sammensetning bør det tas hensyn til barnas

alder, kjønn, etnisitet/språklighet og barn med

særskilte behov. Barnehagens organisering, res-

surser, personalets kompetanse, personaltetthet og

samspillet mellom voksne og barn er også faktorer

sommå tillegges vekt»

«Barnas lek, læring og utvikling påvirkes av

læringsmiljøet de befinner seg i, og det er der-

for vesentlig at personalet har evnen til å skape

gode miljøer for barna. Gjennom å skape kreative

læringssituasjoner og integrere leken vil lærin-

gen bli lystpreget.» (Asplund Carlsson, Pramling

Samuelsson og Kärrby 2001).

Det kan være vanskeligere for pedagogene å

skape slike positive og gode læringsmiljøer i en

større barnegruppe (Johansson og Pramling Samu-

elsson 2009).

«I en stor barnegruppe vil ikke pedagogene

kunne ha tilstrekkelig overblikk og mulighet til

å gi enkeltbarn tilstrekkelig oppmerksomhet,

noe som vil kunne innebære at barn som trenger

hjelp og støtte i leken passiviseres og blir stående

utenfor fellesskapet» (Asplund Carlsson, Pramling

Samuelsson og Kärrby 2001).

Vi ønsker absolutt å gi hvert enkelt barn alt hva

det fortjener og har rett til i løpet av sin barneha-

gehverdag. Vi er stolte av å være en del av barnas

barndom! Og vi ønsker å bli hørt når omgjøringer

tatt med tanke på økonomi gjør noe med situasjo-

nen for våre minste!

Minner igjen om Sarpsborg kommunes visjon:

«Hvor barn og unge lykkes!»

Tenk litt på den!

Kilder:

Utdanningsforbundets

sider: «Bemanningsnorm

for å sikre nok voksne»

NOU

Norges offentlige utredninger 2012: 1 «Til

barnas beste. Ny lovgivning for barnehagene».

Gi dine elever økt bevissthet, refleksjon og kunnskap om person- vern og de valgene ungdom gjør ved bruk av digitale medier. Filmer, oppgaver og informasjon finner du på Hvem bestemmer?