Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  47 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 47 / 68 Next Page
Page Background

47 |

UTDANNING

nr. 21/12. desember 2014

«Ungdommene ble mer

bevisste på å ta gode valg

for livet.»

Skoleeiernemå satsemye sterkere

på å oppfylle elevenes rett til et

godt og inkluderende læringsmiljø.

Hjelpen kan de få ved å bruke det

pedagogiske verktøyet Mitt valg.

Det er bedre å bygge barn

enn å reparere voksne

Ivar Tollefsrud

daglig leder i stiftelsen

Mitt Valg

FOTO

PRIVAT

ner. Det kan være en utfordring å få elever i en

så sammensatt gruppe til å føle trygghet, utvikle

selvtillit og gjensidig respekt. Læreren i mottaks-

klassen forteller at programmet bidrar svært posi-

tivt til å bygge opp elevenes selvbilde og skape et

godt samarbeid i klassen.

På en stor, ny barneskole

var det mye uro i klas-

sene da lærerne og elevene skulle bli kjent med

hverandre. Lærerne tok i bruk Mitt valg og lyktes

med å skape gode klassemiljøer. Over hele lan-

det har lærere erfart at verktøyet har bidratt til å

styrke barns og unges selvbilde. Klassemiljøet og

læringseffekten ble bedre. Foreldre og barn fikk

et verktøy som gjorde det lettere å snakke om

rusmidler. Ungdommene ble mer bevisste på å ta

gode valg for livet.

Mitt valg

kan benyttes sammen med andre pro-

grammer, men ingen tilsvarende tiltak i Norge

kan vise til like høy aktivitet. Gjennom flere år

har over 40.000 lærere gått på kurs i regi av stif-

telsen Det er mitt valg. 600.000 barn og unge har

deltatt i opplegget. Kurset er økonomisk støttet

av Helsedirektoratet. I dag benyttes programmet

av mange kommuner, men fortsatt lar en rekke

skoleeiere muligheten gå fra seg. En god nyhet

bør være at programmet ikke er kommersielt,

i motsetning til andre programmer skoleeierne

kjøper. Mitt valg er gratis. Lions Røde Fjær 2015

har som mål å samle inn 30 millioner kroner

til stiftelsen Det er mitt valg i løpet av høsten

og vinteren. Det betyr at flere skoleeiere kan

be Lions lokalt om økonomisk støtte til å sende

lærerne på kurs.

Mitt valg

er en norsk videreutviklet versjon av

Lions Quest, og drives innenfor rammene til ret-

tighetshaveren Lions Clubs International Foun-

dation USA. I dag benyttes programmet i 85 land,

med positiv effekt. Lokale Lions klubber organi-

serer innsamlingsaksjoner til støtte for program-

met, tar kontakt med skolene og samarbeider

med lokalsamfunnet. Lions-medlemmenes opp-

gave er å være til tjeneste for samfunnet ved å

støtte mennesker og gode prosjekter lokalt og

globalt. Et viktig formål er å hjelpe barn og unge

å utvikle seg i positiv retning. Mitt valg er ett av

prosjektene som støttes av Lions. Lokale Lions-

medlemmer bidrar til organisering og finansier-

ingen når ansatte i skoler og barnehager ønsker

kurs hos profesjonelle instruktører.

En evalueringsrapport

på oppdrag fra Utdan-

ningsdirektoratet viser at skoleeierne selv finner

utstrakte mangler når det gjelder faglig kvalitet og

læringsmiljø i egne skoler. Samtidig understreker

Elevenes psykososiale problemer

kan gå ut over

konsentrasjonen og læreevnen. Forutsetningen for

faglig læring er et godt og trygt læringsmiljø. Som

skoleeiere plikter kommunene og fylkeskommu-

nene å gi elevene dette. Den samme plikten har

hver enkelt rektor og lærer.

Nova-rapporten

«Ungdata, Nasjonale resultater

2013» viser at ungdomsgenerasjonen er mer vel-

tilpasset og hjemmekjær. Likevel avdekker den at

mange unge, og særlig jenter, sliter med psykiske

helseplager. Utdanningsdirektoratets elevunder-

søkelse våren 2014 bekrefter at en rekke skoler har

høye mobbetall. Samtidig sier opplæringsloven at

alle elever i grunnskoler og videregående skoler

har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som

fremmer helse, trivsel og læring.

Mange skoler sliter

med å finne det gode verk-

tøyet som kan hjelpe dem med å skape et bedre

klassemiljø, forebygge mobbing, rus og andre

psykososiale problemer. Undervisningsprogram-

met Mitt valg er et pedagogisk og godt faglig verk-

tøy skolene kan bruke. Instruktører fra stiftelsen

Det er Mitt valg holder kurs om undervisnings-

programmet for ansatte på skoler og i barnehager

over hele landet. Programmet er pedagogisk til-

passet barnehager, grunnskoler og videregående

skoler. Det kan også benyttes av ungdomsklubber

og idrettslag. mitt valg er anbefalt av Utdannings-

direktoratet, tilpasset Kunnskapsløftet, og det er

i samsvar med opplæringsloven og barnehage-

loven.

Lærerne som tar i bruk

Mitt valg, må benytte

verktøyet over tid, og de får tilbud om oppføl-

gingskurs. Programmet benyttes blant annet i en

mottaksklasse i Oslo med elever fra mange nasjo-

lærerne at opplæring og konkrete verktøy for

hvordan de skal jobbe med klassemiljøet er vik-

tig. Lærerne ønsker en tydelig ledelse som satser

på å jobbe med et godt læringsmiljø (Delrapport

3; Evaluering av den nasjonale satsingen Bedre

læringsmiljø).

Mange barn og unge

har behov for verktøy som

bidrar til å utvikle både den faglige og sosiale

kompetansen. Gjennommitt valg lærer de å sette

gode mål for sitt liv og ta ansvar for egen utvikling.

De styrkes følelsesmessig og sosialt. Det gir bedre

forutsetninger for god læring og virker forebyg-

gende i forhold til rus og psykiske problemer. Mitt

valg bidrar til å utvikle den sosiale kompetansen

med grunnleggende ferdigheter som empati, kom-

munikasjon og kritisk tenkning. Unge blir bedre i

stand til å takle hverdagen gjennom gode holdnin-

ger, selvtillit og sosiale ferdigheter. Slik bidrar pro-

grammet til at nye generasjoner blir velfungerende

voksne i yrkes- og samfunnslivet.

Det er bedre

å bygge barn enn å reparere voksne.

Stadig flere politikere, fagfolk og foreldre erkjen-

ner behovet for forebyggende arbeid. Men erkjen-

nelsen må omsettes i praksis. For samfunnet er det

dyrere å reparere de voksne. Holdningsskapende

arbeid i skolen koster minimalt i forhold til de

økonomiske utgiftene som følger med rus, krimi-

nalitet og psykiske lidelser. Samtidig er gevinsten

stor når flere får utdanning og deltar i arbeidslivet.