Morávek, J., Pichrt, J. (eds.) Pracovní právo a sociální ochrana v nejisté době

obálka str. 1I
PRACOVNÍ PRÁVO A SOCIÁLNÍ OCHRANA V NEJISTÉ DOBĚ / Jakub Morávek, Jan Pichrt (eds.)1
tiráž2
OBSAH3
PŘEDMLUVA / doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.5
ZÁKONÍK PRÁCE NAVŽDY V NOVELIZACI / doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.7
1. K předpokladům změny právní úpravy8
2. K návrhu novely zákoníku práce – obecně10
3. K vybraným novelizačním bodům13
4. K dalším novelizačním bodům24
5. Závěrečné poznámky25
Použitá literatura27
TRANSPOZÍCIA SMERNICE 2019/1158 O ROVNOVÁHE MEDZI PRACOVNÝM A SÚKROMNÝM ŽIVOTOM RODIČOV A OSÔB S OPATROVATEĽSKÝMI POVINNOSŤAMI DO SLOVENSKÉHO PRACOVNÉHO PRÁVA / doc. JUDr. Viktor Križan, PhD.28
1. Úvod28
2. Otcovská dovolenka29
3. Rodičovská dovolenka31
4. Opatrovateľská dovolenka32
5. Pracovné voľno z dôvodu vyššej moci33
6. Flexibilné formy organizácie práce34
7. Zamestnanecké práva osôb, ktoré sa vracajú do práce35
8. Ochrana zamestnancov36
9. Záver37
VÝKON PRÁCE NA DÁLKU V ZÁKONÍKU PRÁCE / doc. JUDr. Mgr. Eva Šimečková, Ph.D.39
1. Pojmy homeworking, home office, teleworking39
2. Platná právní úprava výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele40
3. Návrh novely zákoníku práce42
4. Návrh novely zákona o inspekci práce47
5. Závěr47
SLAĎOVÁNÍ RODINNÉHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA V PŘIPRAVOVANÉ NOVELE ZÁKONÍKU PRÁCE V KONTEXTU DOPORUČENÍ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV / JUDr. Martin Šmíd, Ph. D.49
1. Úvod49
2. Slaďování rodinného a pracovního života a jeho souvislosti49
3. Hlavní změny v připravované novele zákoníky práce52
4. Doporučení veřejného ochránce práv – rodičovství a ochrana v práci57
5. Závěr61
ZAKLÁDÁ NEROVNÉ ZACHÁZENÍ SE ZAMĚSTNANCI NA ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK NEPŘÍMOU DISKRIMINACI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH? / JUDr. Jana Komendová, Ph.D.63
Úvodem63
1. Podpora výkonu práce na částečný úvazek ze strany zákonodárce64
2. Nejčastější způsoby znevýhodnění zaměstnanců vykonávajících práci na částečný úvazek68
Závěrem73
INSPIRATIVNÍ PRAXE VÝKONU DOHLEDU U AGENTURNÍHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ (na příkladu Belgie a Švýcarska) / doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.74
1. Úvod74
2. Česká úprava75
3. Belgická úprava77
4. Švýcarská úprava80
5. Závěr83
OCHRANA AGENTURNÍHO ZAMĚSTNANCE PŘED NÁHLÝM SKONČENÍM PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU / JUDr. Štěpán Pastorek a JUDr. Monika Pastorková85
1. Úvod85
2. Vliv uživatele na skončení pracovněprávního vztahu86
3. Novela a její možné dopady87
4. Závěr91
AGENTURY PRÁCE VE VÝHLEDU ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI / JUDr. Petr Seidl92
1. Obecné podmínky pro vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání92
2. Finanční záruky agentury práce93
3. Úprava důvodů vedoucích k odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnávání95
4. Úprava oznamovací povinnosti agentur práce96
5. Závěr97
VZÁJEMNÝ VZTAH ZÁVISLÉ PRÁCE A ZÁVISLÉ ČINNOSTI – INSPIRACE BUDOUCÍHO UCHOPENÍ ZÁVISLÉ PRÁCE / Mgr. Tereza Antlová98
1. Úvod98
2. Závislá činnost98
3. Porovnání závislé činnosti a závislé práce101
4. Závěr105
CHYSTANÉ ZMĚNY V DŮKAZNÍCH BŘEMENECH V PRACOVNÍCH VĚCECH / Mgr. Miroslav Hromada, Ph.D.106
1. Důkazní břemena v civilních sporech106
2. Důkazní břemena v pracovních sporech108
3. Přesun důkazního břemene109
1114. Nové případy přesunu důkazního břemene111
Závěr112
(NE)EXISTUJÍCÍ KRITÉRIA PRO VÝBĚR PŘÍSEDÍCÍCH / Mgr. Ing. Patrik Stonjek113
1. Úvod113
2. Vybrané předpoklady pro ustanovení do funkce přísedícího113
3. Závěr120
NOVÉ VÝZVY A TRENDY V KOLEKTIVNÍM PRACOVNÍM PRÁVU / Mgr. Aneta Průšová121
1. Úvod121
2. Realizované změny Zákoníku práce týkající se zástupců zaměstnanců122
3. Nové výzvy v kolektivních pracovněprávních vztazích125
4. Závěr135
(NEJEN) AD HOC ZMĚNY V POJETÍ SOCIÁLNÍ OCHRANY V ČR V DŮSLEDKU RUSKÉ AGRESE NA UKRAJINĚ? / Prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph. D.136
Úvod136
1. Lex Ukrajina – otevření dosud uzavřených systémů sociální ochrany138
2. Dávky sociálního zabezpečení ad hoc142
Závěr – dobrý začátek?147
AKTUÁLNE OTÁZKY SOCIÁLNEHO PRÁVA Z POHĽADU SLOVENSKEJ LEGISLATÍVY A PRÁVNEJ PRAXE / doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.150
Úvod150
1. Novela Zákonníka práce v prepojení na právo sociálneho zabezpečenia150
2. Rodičovský dôchodok155
3. Lex Ukrajina156
Záver159
LITERATURA160
PŘÍLOHA166
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů166
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů191
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů192
Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů198
Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů207
Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů217
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů250
Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů252
Zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze, ve znění pozdějšího předpisu265
4. strana obálky268

Made with FlippingBook flipbook maker