Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  36 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 36 / 68 Next Page
Page Background

36 |

UTDANNING

nr. 21/12. desember 2014

Hamsa mener N

Reportasje

Han kom til Norge somenslig

mindreårig asylsøker da han var

tretten år. Nå er somaliske Hamsa

Ismail lærer ved Prestrud skole på

Hamar.

Utdanning treffer ham

ute i skolegården der

elevene flokker seg rundt ham. Ingen tvil om at

Hamsa, som alle kaller ham her, er en populær

lærer. Han kjenner navnene på alle elevene og kan

snakke med elever både på norsk og somali.

Utdanning tar en runde på skolens uteområde

mens han har inspeksjon.

Hamsa forteller at han de første årene i Norge

bodde hos sin onkel i Sarpsborg, der han fullførte

studiespesialiserende på videregående skole.

– Jeg begynte å jobbe ved Prestrud skole som

assistent for fem år siden, forteller Hamsa.

Han likte seg godt, og etter hvert bestemte han

seg for å ta lærerutdanning.

– Etter å ha utdannet meg til tospråklig lærer ved

Høgskolen i Hedmark har jeg nå fått fast jobb ved

Prestrud skole. Her trives jeg veldig godt, sier Hamsa.

Han har leilighet på Hamar og er samboer. Hun

er også lærer.

– Givende å jobbe med barn

– Hva fikk deg til å velge læreryrket?

– Jeg synes kontaktenmed barn og unge er veldig

givende. Ofte er det så lite som skal til for at et barn

skal føle seg sett og komme seg videre, sier han.

Gode forbilder betyr mye, særlig for minoritets-

språklige barn, mener Hamsa.

– Det skrives mye negativt om innvandrere, og sær-

lig somaliere, i media. Hvordan forholder du deg all den

negative omtalen?

Lærer Hamsa Ismail

har inspeksjon. Han forsikrer seg

om at elevene Alisaid Abdiraman og Marit Rustad koser

seg med klatringen.

Fokusskole

Prestrud skole er pekt ut til å være fokusskole av

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (Nafo).

Nafo tilbyr etterutdanning og er tilknyttet Høgsko-

len i Oslo og Akershus.

Fokusskoler finnes over hele landet. Dette er

skoler som er kommet langt i arbeidet med å være

flerkulturelle skoler. Ledelsen og personalet skal

ivareta mangfoldsperspektivet og skolene må for-

plikte seg til å delta på kompetanseutvikling.

– Nafo arrangerer årlige samlinger for persona-

let på fokusskolene, forteller rektor.

I Hedmark er også Kilde skole og Fossen skole

fokusskoler. Begge ligger på Moelv i Ringsaker

kommune. I tillegg er Børstad ungdomsskole på

Hamar fokusskole.

Temabasert undervisning

Lærerne i velkomstklassene underviser etter

læreplanen i grunnleggende norsk. Undervisnin-

gen er temabasert.

– Når det er mulig, bruker vi morsmålet aktivt

i undervisningen. Har vi behov for assistanse

fra tospråklige lærere, tilkaller vi dem, forklarer

Svensson og fortsetter:

– Når elevene er klare for mer enn grunnleg-

gende norsk, begynner vi å øve på skolefaglige

begreper. De eldste elevene begynner gradvis å

lære matematiske begreper og engelsk. Opplæ-

ringen tilpasses hele tiden elevens behov og evner.

– Etter hvert som elevene mestrer nivået i fag

etter fag, overføres de gradvis til klassen sin, for-

teller Skrefsrud og legger til:

– For at våre elever skal møte best mulig for-

beredt til timene med klassen sin, gjennomgår

vi fagstoffet med dem på forhånd. Elevene følger

etter hvert ordinær læreplan, samtidig som de får

særskilt tilrettelagt norsk.

Legger vekt på foreldresamarbeid

Forrige skoleår deltok Prestrud skole i prosjektet

«Bedre samarbeid mellom hjem, barnehage og

skole». Deltakere var Prestrud skole og Vestenga

barnehage på Hamar, Fagerlund skole og Veslepar-

ken barnehage i Ringsaker, Høgskolen i Hedmark

og Hedmark fylkeskommune.

Prosjektet ble finansiert av fylkeskommunen,

og er ett av tiltakene i «Handlingsplan for det

flerkulturelle Hedmark». Målet er å informere og

aktivisere minoritetsspråklige foreldre. Arbeidet

videreføres og følges nå opp av assisterende rektor

Gerda Vee.

Skolen gjennomfører også internasjonal uke i

dagene før FN-dagen, og på FN-dagen arrangeres

internasjonal dag i samarbeid med FAU og foreldre

på alle trinn.

Saki Ibrahim Ismail

og de andre elevene i «Velkomst»

gjetter på yrker. Her er han basketballspiller.

Lærerne

Kjersti Ree Skrefsrud og Liselott Svensson

stortrives med å undervise i «Velkomst».

Rektor Cecilie Werner Erichsen ser

på de tospråklige

lærerne som en styrke for språkopplæringen.