Utdanning nr 17 - 2014 - page 3

3 |
UTDANNING
nr. 17/17. oktober 2014
xx
UTDANNING
UtgittavUtdanningsforbundet
Oahppolihttu
Besøksadresse
Utdanningsforbundet,
Hausmannsgate17,Oslo
Telefon:24142000
Postadresse
Postboks9191Grønland,0134Oslo
e-postadresse
Godkjentopplagstall
Per1.halvår2013:148.711
issn:1502-9778
Design
IteraGazette
Detteproduktetertrykketettersvært
strengemiljøkrav.Detersvanemerket
og100%resirkulerbart.
Trykk:
SörmlandsGrafiska
Abonnementsservice
MedlemmeravUtdanningsforbundet
melderadresseforandringertil
medlemsregisteret.E-postadresse:
Medlemav
DenNorskeFagpressesForening
UtdanningredigeresetterRedaktør-
plakatenogVærVarsom-plakatens
reglerforgodpresseskikk.Densom
likevelfølersegurettmessigrammet,
oppfordrestilåtakontaktmed
redaksjonen.PressensFagligeUtvalg,PFU,
behandlerklagermotpressen.PFUs
adresseerRådhusgt.17,Pb46Sentrum,
0101OsloTelefon22405040.
Forsidebildet
På landsbasis står én av
seks studieplasser tomme
ved grunnskolelærer-
utdanningene for 1.-7. trinn.
Foto: NTB scanpix
24
Fotoreportasje
Undervisningen fortsatte selv om skolen var
oversvømt i Paraguays hovedstad Asuncion.
Utdanning viderebringer noen glimt fra skole-
hverdagen verden over.
Regjeringen til Erna Solberg
(H) la forrige uke fram sitt
første «ordentlige» forslag til statsbudsjett. Det budsjettet de
la fram etter regjeringsovertakelsen i fjor høst, var langt på
vei basert på det den forrige regjeringen hadde utarbeidet.
Nå var det mange som hadde forventninger til budsjett-
forslaget, etter at både Høyre og Fremskrittspartiet i åtte år
har fortalt oss alt de vil gjøre, bare de kommer til makten.
Det skulle bli mer til det meste, ikke minst når det gjelder
helse, skole og samferdsel. Mange ble skuffet da budsjettet
ble presentert av finansminister Siv Jensen 8. oktober, men
én gruppe kunne smile fornøyd: Alle med store formuer og
høye inntekter. For det er først og fremst de rikeste i landet
som er dette budsjettets vinnere, ikke vanlige arbeidstakere,
studenter, elever, pensjonister eller uføre.
Vi synes Unio-leder
Anders Folkestad hadde en treffende
kommentar samme dag som budsjettet ble lagt fram:
«Høyre og Fremskrittspartiets rike onkler får betalt. Regje-
ringens kutt i formuesskatten er dårlig fordelingspolitikk
og feil bruk av fellesskapets midler. Vi kunne gjort mye
med fire milliarder kroner ekstra innen forskning, skole
og helse.» Lederen i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied,
fulgte opp med å peke på at det er bra at regjeringen satser
så tungt på etter- og videreutdanning av lærere, men det vil
ta tid før effekten av det løftet blir synlig. I mellomtiden er
det fare for at en god del lærere forlater yrket. – Vi risikerer
at dyktige lærere i skole og barnehage forsvinner fordi de
ikke opplever å bli satset på her og nå. Det betyr at enda
flere elever vil bli undervist av folk uten lærerkompetanse.
Budsjettet bidrar ikke til å øke rekrutteringen og bremse
flukten fra læreryrket, sa Lied.
Vi har akkurat
lagt bak oss en lærerstreik som varte hele
sommeren og et stykke inn i skoleåret. Hele Norge fikk se
hva norske lærere og norsk skole sliter med, og de fleste
uttrykte stor sympati med lærernes sak. Da er det ikke nok
bare å tilby en pakke med etter- og videreutdanning. Det
må satses enda mer for å få fart på rekrutteringen til et yrke
sommange mener er det aller viktigste i samfunnet.
Bare for balansens skyld:
De rødgrønne partiene satt med
regjeringsmakten i åtte år og fikk ikke gjort så mye av det
de hadde planer om, selv om de både hadde ressursene og
rent flertall på Stortinget. Den nye regjeringen har bare sittet
med makten i ett år og skal ikke få noen endelig karakter
påstemplet ennå. Men reaksjonene på det som er kommet
nå, er så sterke at det er nødvendig med en klar endring i
løpet av høsten. Det regner vi med at både opposisjonen og
støttepartiene til regjeringen, Venstre og Kristelig Folkeparti,
bidrar aktivt til.
Kunne ha fått til så mye mer
Utdanning på nettet
I Utdannings nettutgave finner du blant annet løpende nyhetsdekning og debatt, utgaver av
bladet i pdf-format og som eblad, samt informasjon om utgivelser:
utdanningsnytt.no
Leder
Knut Hovland
|
Ansvarlig redaktør
Leder
RagnhildLied
1.nestleder
TerjeSkyvulstad
2.nestleder
SteffenHandal
Sekretariatssjef
LarsErikWærstad
Noen måtte dø for at de selv skulle få sjansen
til å leve videre. Møt fire lærere som har fått
transplantert inn vitale organer.
Lever livet med nye organer
31
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...60
Powered by FlippingBook