Utdanning nr 17 - 2014 - page 5

5 |
UTDANNING
nr. 17/17. oktober 2014
Når barna kommer tett, øker risikoen for autisme
Barn som ble unnfanget mindre enn ett år etter forrige fødsel, hadde høyere
sannsynlighet for autisme. Det gjaldt også barn unnfanget mer enn fem år
etter søsken, viser en studie blant finske barn publisert i Journal of the Ame-
rican Academy of Child and Adolescent Psychiatry, melder forskning.no.
– Fire drept da granat traff skoleområde i Donetsk
Fire personer, blant dem én lærer, er drept i et granatangrep ved en skole i
byen Donetsk øst i Ukraina, opplyser øyenvitner 1. oktober. I alt skal ti sivile
personer være drept i granatangrep i byen. Ved skolen skal både en lærer og
en forelder være blant de døde, ifølge NTB.
Forskning
• 100 millioner kroner for å utvikle flere verdensledende forskningsmiljøer og få internasjonalt
anerkjente forskere til Norge.
• 115 millioner kroner for å øke norsk deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon.
• Øker bevilgningene med 100 millioner kroner til forskningsinfrastruktur.
• Øker bevilgningene med 60 millioner kroner til de åpne forskningsarenaene og fri prosjektstøtte.
• Rundt 53 millioner kroner til nye rekrutteringsstillinger innen helse- og sosialfag,
lærerutdanning og ingeniørutdanning.
• 85 millioner kroner til oppgradering av bygg i universitets- og høyskolesektoren.
• 75 millioner kroner bevilges for å stimulere til samarbeid, arbeidsdeling
og konsentrasjon i sektoren.
Barnehage
• 60 millioner kroner mer til
kompetanseheving for de ansatte.
• 275 millioner til tiltak for å fremme
kvaliteten i barnehagene.
• Vil bevilge 100 millioner mer til kommunene
for å fremme mer fleksible opptaksordninger.
• Maksprisen for foreldrebetaling øker med
100 kroner fra 1. januar 2015.
Forslag om å skjerme familier med svak
økonomi skal ut på høring.
Ifølge regjeringen betyr det en reduksjon
på 500 kroner for disse familiene fra
august 2015.
Skole
• 5050 plasser til videreutdanning for
lærere fra høsten 2015.
På budsjettet er det satt av én milliard
kroner til dette.
• Ønsker å innføre såkalte realfags-
kommuner for å bedre realfagsunder-
visningen.
Bevilgning: 20 millioner kroner.
Utdanningsdirektoratet får ansvaret
for å velge ut 20-30 kommuner etter
gitte kriterier.
• Vil gi mer til rehabilitering av skole-
anlegg gjennom å øke investerings-
rammen i rentekompensasjons-
ordningen med 3 milliarder kroner.
• Vil endre vilkårene for grunnstipend
og bostipend til elever i videregående
skole. Følgene er et kutt på
356 millioner kroner.
Studenter
• Midler til rundt 1500 nye student-
boliger i 2015. Det er 200 flere
boliger enn i 2014.
• Ønsker å øke basisstøtten til studenttene
med 3,1 prosent, til 100.920 kroner i året.
• Øker rentepåslaget på lån
i Lånekassen med 0,25 prosentpoeng
fra 1. januar 2015.
• Ønsker studieavgift fra studenter fra
land utenfor EØS og Sveits fra høsten
2015. Det betyr reduserte
bevilgningene på 80,5 millioner til
de statlige institusjonene.
kommuneøkonomien. Hvis ikke blir det tøffe sko-
lebudsjett og krevende for kommunene. Jeg fryk-
ter mange «Erna-kutt» utover høsten, sier Trygve
Slagsvold Vedum (Sp).
Han kritiserer regjeringens satsing på norsk
skole: – Etterutdanning av lærere er selvsagt viktig,
men det kommuniseres nesten som en mistillit. Det
er ingen grunn til at alle barneskolelærere skal ha
mastergrad, sier Vedum.
Realvekst på 1,4 prosent
Ifølge departementets tall betyr en vekst på 4,4
milliarder kroner i frie inntekter en realvekst på
1,4 prosent. I rammen for de frie inntektene er det
satt av 200 millioner til å styrke helsestasjonene
og skolehelsetjenesten og 100 millioner til mer
fleksibelt barnehageopptak.
KS-leder Gunn Margit Helgesen er ifølge NTB
fornøyd med de økte frie midlene, men påpeker at
det meste er bestemt av «nærmest automatiske»
utgiftsøkninger styrt av befolkningsvekst.
– Regjeringen skal ha ros for å prioritere vel-
ferdstjenesten i kommunene. Det betyr at veksten
i kommunesektorens frie inntekter dekker noe mer
enn en ren videreføring av kommunenes tjenester
2015 og økte pensjonskostnader, sier hun.
Befolkningsvekst
Regjeringen vil øke veksttilskuddet til 393 milliar-
der kroner i 2015. Tilskuddet skal gå til kommu-
ner med en gjennomsnittlig vekst på 1,3 prosent i
folketallet siste tre år. 66 kommuner vil få vekst-
tilskudd neste år. Det er 44 flere enn i år.
Behandles i desember
Ola Elvestuen, nestleder i Venstre, sier til Utdan-
ning at barnehage- og skolefritidsprisene må dif-
ferensieres i langt større grad enn det regjeringen
legger opp til: – Det holder ikke med lavere pris
på barnehageplass for familier som har en samlet
inntekt på under 405.000. De som tjener mest, må
betale mer for barnehage, sier han.
Forslaget til statsbudsjett behandles i Stortinget
i desember.
penger til i 2015
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...60
Powered by FlippingBook