Utdanning nr 17 - 2014 - page 6

6 |
UTDANNING
nr. 17/17. oktober 2014
Rapporten om lærerutdanningene
er laget av Nordisk institutt for studier
av innovasjon, forskning og utdan-
ning (Nifu) på oppdrag fra Utdan-
ningsforbundet.
«Ingen er vel uenig i at lærerne
trenger best mulig kompetanse, men
er det gitt at en utvidelse av studiene
er det riktige svaret?», spør forskerne
avslutningsvis i rapporten.
Per Olaf Aamodt ved Nifu har ledet
arbeidet. Han mener motforestillin-
ger mot en femårig lærerutdanning
har vært nokså fraværende i sam-
funnsdebatten.
– Det er vanskelig å være mot enda
mer utdanning for lærerne, altså
lengre utdanning. Men det går an å
spørre om det er riktig prioritering.
Det er blitt reist spørsmål ved om
kvaliteten på lærerutdanningene er
god nok i dag. Hvis svaret på hvordan
man skal få bedre lærere, er mer av
det samme, er det kanskje ikke den
beste løsningen, sier Aamodt.
Tre kritiske punkter
Forskerne bak rapporten lister opp
tre temaer som bør løftes fram i
debatten om en femårig masterut-
danning for lærere:
O
Får vi utdannet nok lærere?
Forskerne spør om forlenget studie-
tid lar seg kombinere med det store
behovet for å utdanne flere lærere
enn man gjør nå. SSB beregnet i 2012
at det vil mangle rundt 11.000 lærere
allerede i 2020.
O
Er det rett bruk av pengene?
Forskerne peker på at kostnadene
per utdannet student øket betydelig
med et femårig løp.
O
Er lærerutdanningene gode nok
til å drive masterutdanning?
Forskerne etterlyser en debatt om
studiestedene, som i dag tilbyr den
fireårige lærerutdanningen, har gode
nok faglige ressurser til å gi et full-
verdig mastergradstilbud.
– Store samfunnsmessige
kostnader
– Det er grunn til å spørre om man
har tenkt godt nok over kostnadene.
Særlig hvis en femårig utdanning
blir obligatorisk for alle fra 2017, sier
Aamodt.
– Er det mulig å si noe om hvor dyrt det
vil bli?
– Jeg har ikke tall for det, men
det er snakk om ett ekstra år med
studenter. Et lærested som tar opp
hundre lærerstudenter årlig, vil med
dagens ordning ha 400 studenter,
med femårig utdanning 500 studen-
ter, sier Aamodt.
I tillegg kommer utgifter til studie-
lån og stipender.
– Det koster for studentene. De
bruker ett år mer på å komme ut
i jobb. Et slikt tiltak betyr store
samfunnsmessige kostnader, sier
Aamodt.
Tar lang tid å få resultater
Han understreker at de som forskere
har plikt til å reise dilemmaer som
bør diskuteres.
Han peker også på at en utvidelse
av lærerutdanningen er tidkrevende.
– Det tar flere tiår å skifte ut
lærerne i skolen. Etter- og videre-
utdanning er en mye raskere vei til
å øke lærernes kompetanse. Spørs-
målet er om man skal gjøre alt på en
gang, eller prioritere det som gir best
effekt, sier Aamodt.
Lærerutdanning
– Selvmordsbomber drepte 41 barn i Homs
Minst 48 personer, blant dem 41 barn under tolv år, ble drept da to bomber gikk av på en skole i
byen Homs i Syria 1. oktober, ifølge en syrisk eksilgruppe, melder NTB.
En video lagt ut på nettstedet YouTube viser hvordan livløse barn blir båret ut av ruinene.
Aktuelt
Store kostnader, manglende faglige ressurser ved
lærestedene og en skrikende lærermangel bør
diskuteres, mener forskerne bak en ny rapport.
TEKST
JørgenJelstad |
En ny forskningsrapport
inneholder flere dilemmaer forbundet med å innføre
obligatorisk femårig lærerutdanning fra 2017.
ILL.FOTO
ERIKM.SUNDT
Forskere savner
motforestillinger
mot femårig
lærerutdanning
Per Olaf
Aamodt,
forsker.
FOTO
NIFU
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...60
Powered by FlippingBook