Utdanning nr 17 - 2014 - page 15

15 |
UTDANNING
nr. 17/17. oktober 2014
at utdanningen kvalifiserer bredt i ettertid, med
faglig bredde og muligheter for undervisning på
ungdomstrinn, dersomman har nok studiepoeng
i fagene.
– En tredje mulig forklaring er at studentene
ikke forstår at det er faglig spennende å arbeide
med opplæring av de yngste. Men begynneropp-
læring er arbeid som krever stor innsikt i fag og
elever samt kreativitet og nærhet. Det er en utfor-
drende og faglig jobb som har behov for virkelig
dyktige lærere, mener Munthe.
Færrest i Nord-Norge
Opp to trapper fra studentene i auditoriet i Bodø,
rundt et hjørne og inn en korridor sitter Gisle
Johnsen. Han er visedekan ved Profesjonshøg-
skolen, som er den delen av Universitetet i Nord-
land der lærerutdanningene inngår. Universitetet
i Nordland er det studiestedet i landet der færrest
av studieplassene ved grunnskolelærerutdanninga
for 1.–7. trinn er fylt opp. 22 studenter studerer
i dag på første studieår. Ved studiestart hadde de
plass til 50 til.
– Vi ønsker å leve opp til kravene, men det er
ikke alltid vi får det til. Det er sentrale føringer
på hvor mange studieplasser man skal ha, og jeg
kan forstå at man fra departementets side ser et
stort behov og må sette et høyt tall. Men her og
i mindre strøk er det vanskelig å fylle plassene,
forklarer Johnsen.
Også andre studiesteder i nord sliter med
rekrutteringen. Ved Norges arktiske universitet i
Tromsø var det 35 studenter på 84 studieplasser i
september. I Alta var det 23 studenter på 35 stu-
dieplasser, og i Nesna 15 på 20. Totalt gir det 95
studenter på 206 plasser nord for Trøndelag. Det
vil si at under halvparten av studieplassene er fylt
opp ved lærerutdanninga for 1.–7. trinn i de fire
nordligste fylkene.
– Det kan virke som om dybdeperspektivet vin-
ner over bredden. Av og til lurer rektorer på om de
bør ansette en lærer med utdanning i 1.–7. eller
5.–10. trinn. Det hender de tenker at 5.-10.-lærere
har mer dybde og kan fungere fint på barnetrinnet,
fordi det liksom skal mindre til, forteller Johnsen.
Johnsen sier de i Bodø er positive til delingen av
allmennlærerutdanningen i 2010, fordi det er van-
skelig å utdanne lærere som skal være like gode til
eldre og de yngste samtidig.
Også Tore Nesheim mener nivådelingen av
GLU er bra – i prinsippet. Han er instituttleder
Benyttete studieplasser i GLU 1.–7.
>
Studiested
Antall
studie-
plasser
Universitetet i Nordland
72
22
(31 %)
Høgskolen Stord/Haugesund
54
22
(41 %)
Norges arktiske universitet – Tromsø
84
35
(42 %)
NLA Høgskolen
40
22
(55 %)
Universitetet i Stavanger
80
45
(56 %)
Høgskolen i Buskerud og Vestfold – Vestfold
60
34
(57 %)
*Kilde: Samordna opptak/Studiestedene
«Det kan
virke som
om dybde-
perspektivet
vinner over
bredden»
Gisle Johnsen
visedekan ved
Profesjonshøgskolen,
Universitetet i
Nordland
De tre lærerstudentene
Kristine Lund Klippenvåg,
Liselotte Karlstad og
Anja Almås Tangeraas
trives på studiet i Bodø.
– Men vi ønsker oss flere
medstudenter, sier de.
Antall
studenter per
september
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...60
Powered by FlippingBook