Utdanning nr 17 - 2014 - page 10

10 |
UTDANNING
nr. 17/17. oktober 2014
TEKST
WencheSchjønberg
Lærerstreiken fikk stor
oppmerksomhet og førte
også til økt medlemsvekst i Utdanningsforbundet.
– En streik gjør at et fagforbund blir synlig som
en organisasjon som står på kravene for medlem-
mene, sier Nergaard til Utdanning.
Men hun understreker at dette selvfølgelig
avhenger av at medlemmene opplever at streiken
får en effekt, og at selve streikegrunnlaget er viktig
nok til å gå til konflikt på. Så langt i år har antall
medlemmer økt med 4754. Utdanningsforbundet
har nå for første gang over 120.000 yrkesaktive
medlemmer.
Kjernespørsmål
Arbeidslivsforsker Kristine Nergaard har vært med
på å gjennomføre flere av Utdanningsforbundets
medlemsundersøkelser, senest i 2013. Undersø-
kelsene har vist at arbeidstidsspørsmålet, selve
grunnlaget for årets streik, er svært viktig for for-
bundets medlemmer.
– Vi har sett at arbeidstiden er et kjernespørs-
mål for lærerne. Jeg tror det var svært viktig for
forbundets medlemmer at både forbundsledelse
og medlemmer sto sammen om en strategi etter
uravstemningen, sier hun.
Da forbundet først anbefalte avtalen med KS,
som senere ble stemt ned i uravstemning, truet
flere med å melde seg ut i protest, men siden har
antall medlemmer likevel økt. Statistikken viser at
792 nye medlemmer er kommet til siden utgangen
av august.
Krevende med konflikt
– En streik er alltid krevende for en organisasjon,
og det er svært krevende for medlemmer å være
tatt ut i konflikt. Men jeg tror det er streiken som
vil bli husket, ikke alt det som skjedde i forhand-
lingene tidligere på våren, sier Nergaard, som
understreker at Utdanningsforbundets ledelse var
i en svært krevende situasjon.
– Det var ikke gitt at en konflikt ville få et posi-
tivt utfall. I Danmark førte en lignende konflikt om
arbeidstid, riktignok en lockout, til et verre resultat
for medlemmene, sier hun.
Flere studenter og pensjonister
Den nye medlemsstatistikken viser at Utdan-
ningsforbundets medlemmer både blir eldre og
yngre. Av de 4754 nye medlemmene er det 3719
ordinære medlemmer og 1030 studentmedlem-
mer. Totalt økte antall studentmedlemmer med
798 i september.
Samtidig vokste gruppen pensjonister. Pensjo-
nistene teller nå 29.393 medlemmer, og dette er en
oppgang på 313.
Den nye statistikken viser nedgang i ledermed-
lemmene i medlemsgruppen barnehage, grunn-
skole og blant spesiallærere. For ledermedlemmene
i gruppen universitet og videregående opplæring er
det imidlertid en liten oppgang.
Medlemsvekst i Utdanningsforbundet
– Streiken gjorde
forbundet mer synlig
Rektor meiner seg usaklig oppsagt
Ingrid Bjørkli Jansen går til rettssak mot Berg kommune i Troms fordi hun meiner seg usaklig oppsagt
fra stillingen som rektor ved Berg skole i Senjahopen. Rådmann Bjørn Fredriksen i Berg kommune
ønsker ikke å kommentere den kommende rettssaken i Senja tingrett, ifølge Folkebladet.
Aktuelt
Drøyt én måned etter lærerstreiken noterer Utdanningsforbundet seg rekordhøyt
medlemstall. Fafo-forsker Kristine Nergaard er ikke overrasket.
Medlemmer
i Utdannings-
forbundet
Utdanningsforbundet
hadde i overkant av
161.700 medlemmer
ved utgangen av sep-
tember. Det er rundt
5300 flere enn på
samme tid i fjor.
Den største med-
lemsgruppa blant de
yrkesaktive er grunn-
skolelærere, med vel
66.000 medlemmer.
Nesten 23.000 jobber
i offentlige og private
barnehager, mens
18.000 er i videre-
gående skoler.
6100 medlemmer
arbeider i faglig-admi-
nistrativt støttesystem
(blant annet innen
pedagogisk-psykolo-
gisk tjeneste). Nesten
1300 er ansatte ved
universiteter og høg-
skoler. Vel 4400 er ikke
tilknyttet noen spesiell
medlemsgruppe.
Nesten 30.000 av med-
lemmene er pensjonis-
ter, og litt over 13.000
er studenter.
Utdanningsforbundet
har hatt
betydelig med-
lemsvekst i forbindelse
med streiken i KS-området.
Bildet er fra en markering i
Alta i august.
FOTO
JØRGENJELSTAD
Kristine Nergaard.
FOTO
FAFO
Rettelse
I saken «Til kamp for et
likt tilbud» i Utdanning
nr. 16 var Siri Sven-
kerud presentert som
leder for pedagogisk-
psykologisk tjeneste
i Skien. Hun er ikke
lenger i denne stillingen.
Den nåværende lederen
for PPT i Skien er Tom
Erik Loraas.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...60
Powered by FlippingBook