Utdanning nr 17 - 2014 - page 9

9 |
UTDANNING
nr. 17/17. oktober 2014
ioriterer feil
Ny avtale om biblioteksamarbeid
Lenvik bibliotek, Studiesenteret Finnsnes AS (SF) og Universitetsbiblioteket
(UB) i Tromsø er gått sammen om å opprette et studiebibliotek på Finnsnes,
ifølge Troms Folkeblad. Med tiden håper man også på en universitetscampus
for Universitetet i Tromsø på Finnsnes.
Foreldre med god økonomi oppfører seg bedre mot barna
Ungdom opplever at foreldrene er mindre støttende og hjelpende hvis økono-
mien i familien er dårlig. Økonomi har mer å si for foreldrenes oppførsel enn
foreldrenes utdanning, viser ny forskning av Jon Ivar Elstad og Kari Stefansen
ved Høgskolen i Oslo og Akershus, ifølge forskning.no.
Ifølge skoleforskeren John Hattie
er de gode lærerne
først og fremst dyktige i å undervise.
ILL.FOTO
BOMATHISEN
også viser at kompetanseutvikling har effekt.
– Det er grundig dokumentert at lærerens kom-
petanse er ett av flere tiltak som har effekt på elev-
enes læringsutbytte, skriver kunnskapsminister
Torbjørn Røe Isaksen i en e-post til Utdanning.
Yrkesfaglærerne
er utelatt
– Nesten halvparten av elevene i videregående
skole starter på yrkesfag. Men i Lærerløftet
står det ikke ett ord om yrkesfaglærerne,
sier Jarle Landro.
TEKST
MarianneRuud |
Landro er rådgiver
ved
Program for lærerutdan-
ning, Norges teknisk-natur-
vitenskapelige universitet
(NTNU).
– Det er nedslående at
yrkesfaglærerne og yrkes-
faglærerutdanningen ikke
nevnes med ett eneste ord.
Yrkesfaglærerne er totalt
usynliggjort, sier Landro
og fortsetter:
– Nå haster det med å få
innført tiltak for å styrke
rekrutteringen av fagar-
beidere til yrkesfaglærerutdanningen. Jeg etterly-
ser nå en klar framdriftsplan fra regjeringens side
og en klar beskjed om når tiltakene legges fram.
Tiltak bør helst komme før opptak av nye studenter
i 2015, påpeker han.
Landro var våren 2013 med på å utarbeide en
rapport om status og behovet for yrkesfaglærere
framover. Han er særlig bekymret for rekrutterin-
gen av lærere til teknikk og industriell produksjon,
elektrofag og bygg- og anleggsteknikk fordi det er
vanskelig å tiltrekke seg søkere til disse lærerut-
danningene i konkurranse med andre sektorer.
– Skal vi klare å rekruttere nok yrkesfaglærere
i framtiden, må vi tilby fleksibel og desentralisert
utdanning som kan kombineres med jobb. Dessuten
må det finnes studiefinansieringsordninger som er
bedre enn i dag, sier han.
– Hva slags studiefinansiering foreslår dere?
– Vi foreslår at myndighetene gir fagarbeidere
som ønsker å utdanne seg til yrkesfaglærere et sti-
pend på minimum 100.000 kroner for 60 studie-
poeng, sier Landro.
En kartlegging fra 2013 viser at minst 1000 av
yrkesfaglærerne enten mangler faglig fordypning
eller praktisk-pedagogisk utdanning, og noen man-
gler begge deler. Av de 1000 yrkesfaglærene som
er i skolen, men som mangler kvalifikasjoner, er
rundt halvparten i ferd med å ta lærerutdanning nå.
– Nå haster
det å styrke
rekrutteringen av
fagarbeidere til yrkes-
faglærer-utdanningen,
sier Jarle Landro.
FOTO
BIRGITTELAUVSTAD
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...60
Powered by FlippingBook