Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  88 / 100 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 88 / 100 Next Page
Page Background

«De smarte klarer seg selv»

Det sitter omkring 60.000 første-

klassinger ved pulten nå i høst, med

lovfestet krav på et godt skoletilbud

tilpasset sitt behov. De har høyt kva-

lifiserte lærere, og opplæringsloven

sikrer dem hjelpemidler, tilpasninger

og spesialpedagoger dersom de har

fysiske eller psykiske utfordringer.

Men det er noen barn med spesi-

elle behov som er unntatt fra loven;

de som «lærer raskare og meir enn

gjennomsnittet». Det er vanlig at

disse barna kan ligge 2–6 år over

aldersnormen, og noen er svært dyk-

tige i matematikk, språk og andre

fag. Deres intelligens ligger blant de

2 prosent høyeste, men svært få blir

målt med en IQ-test selv om de lærer

seg å lese, skrive og regne unormalt

raskt, eller kunne dette allerede før

de begynte i skolen.

Den rådende oppfatningen har

lenge vært at dersom de er så smarte,

så klarer de seg selv. Leksene gjør de

med en gang de blir utdelt, kanskje

regner de hele matteboken den første

uken, og etter at de har lest boksta-

ven A i lekse, finner de fram Donald-

bladet.

Hvorfor skal disse barna ha tilpas-

ninger eller spesialpedagogikk? De

har hatt ansvar for egen læring siden

de begynte i skolen. Kanskje deler læ-

reren ut ekstraoppgaver og grubliser,

men mange opplever det som straff

å få mer lekser som ikke utfordrer.

De kan kjede seg i timene og slutter å

følge med, forlater plassen sin og for-

styrrer. For noen går det over i frus-

trasjon med hodepine, magesmerter

og skolevegring. Læreren synes de er

vanskelige, medelevene synes de er

rare, og foreldrene bebreider dem.

Dette er omfattende dokumentert

innen «gifted education», spesialpe-

dagogikken for begavede barn.

Rett til tilpasset opplæring, men …

I FNs barnekonvensjon artikkel 29

står det: «utdanningen skal ta sikte

på å utvikle barnets personlighet,

talenter og psykiske og fysiske evner

så langt som det er mulig», eller «to

their fullest potential» som det står i

den engelske teksten.

Opplæringslovens paragraf 1-3

slår fast at «Opplæringa skal tilpas-

sast evnene og føresetnadene hjå den

enkelte eleven» og i Stortingsmelding

22 (2010–2011) leser vi: «Prinsippet

om tilpasset opplæring skal gjelde for

alle elever, også de høyt presterende.

Tilpasset opplæring for elever med

stort faglig potensial kan for eksem-

pel være akselerasjon eller beriket

undervisning». Men i melding 18

samme år står: «Tilpasset opplæring

i en mangfoldig sammensatt klasse

eller gruppe vil ofte være krevende for

lærerne. Fordi skolen først og fremst

er en fellesskapsarena, kan ikke til-

passet opplæring forstås som en ren

individualisering av opplæringen.»

«Gifted Education» er jo spesial-

pedagogikk i EU og resten av verden,

og «Elevar som ikkje har eller som

ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

av det ordinære opplæringstilbodet,

har rett til spesialundervisning» i

henhold til opplæringslovens para-

graf 5-1. Men Ot.prp. 46 (1997–98)

forteller oss at «Elevar som har fø-

resetnader for å lære raskare og meir

enn gjennomsnittet, har ikkje rettar

etter kapittel 5 i lovutkastet».

Likevel: «særleg evnerike elevar

er omfatta av det generelle målet om

elevtilpassa opplæring», men «I den

grad den ordinære opplæringssitua-

sjonen gir rom for det, må ein derfor

også sikre dei særlege føresetnadene

og behova til desse elevane». Vi har

altså omkring 1200 førsteklassinger

med evner og et læringsbehov som

er beskyttet av FNs barnekonvensjon,

men som kun tas hensyn til i Norges

lover «i den grad den ordinære opp-

læringssituasjonen gir rom for det».

Norge alene om å mangle særtiltak

I to EU-rapporter fra 2006 og 2009

står Sverige og Norge alene om å

ikke ha noen som helst særtiltak for

de begavede barna og heller ingen

terminologi for å identifisere dem.

Den 1. september i år ga den svenske

regjeringen et oppdrag til Skolverket:

Regeringen ger Statens skolverk i

uppdrag att stimulera och stödja

grund- och gymnasieskolors ar-

bete med särskilt begåvade elever

genom att utarbeta ett särskilt

stödmaterial. Materialet ska inne-

hålla anvisningar om hur arbetet

med särskilt begåvade elever

kan organiseras samt ge exempel

på undervisningsmetoder och

arbetssätt utifrån rådande lagstift-

ning och aktuell forskning.

I arbetet med framtagandet av

stödmaterialet ska synpunkter

hämtas in från Specialpedago-

giska skolmyndigheten (SPSM).

Skolverket ska redovisa uppdraget

till Regeringskansliet (Utbild-

ningsdepartementet) senast den

2. februari 2015.

DEBATT

88

Bedre Skole nr. 1

2015