New-Tech Magazine | May 2018 | Special Edition - New-Tech 2018 Exhibition

May 2018

New-Tech Magazine May 2018

C מדפסות תלת מימד: "כלכליות עבור סדרות של מאות ואלפי יחידות" 30 מובילה Optibus תחבורה חכמה להפיכתו של המטרופולין לעיר חכמה 32 שנת צמיחה 36 ראייה של רכבים אוטונומיים באור חדש ובזווית אחרת M Y CM Medical Production Components 22 רובוטיקה אוטונומית 24 מזעורסיכונים בלוחותחשמל 28 פותריםאתגרים עסקייםקריטיים "4.0 עבור"תעשייה 34 Fiber in the חדשנות Sky בתקשורתהלוויינית October 2017 New-TechMagazineOctober2017 38 הזדמנויותואתגרים 26 WURTH חברת מרחיבה את Elektronik פעילותה בישראל 28 שלעדכוני תוכנה אלחוטייםבעולם הרכב 46 מוסףמיוחד MEDICAL 60 מוסףמיוחד POWERSOLUTIONS 72 מוסףמיוחד MOTIONCONTROL March 2016 New-TechMagazineMarch2016 MEDICAL POWER SOLUTIONS MOTION CONTROL חג אביב שמח November December 2017 New-TechMilitaryMagazineNovember-December2017 22 בייבי בום 24 תצפיתעל כדור הארץעםלוויינים קטניםיותר – ותחנותקרקע פשוטותיותר 36 חנקן חורפי 38 בינהמלאכותית וטכנולוגיה מתקדמתבשירותי הבטחון

July August 2017

February 2016

May June 2017

January 2016

New-TechMagazine February2016

New-TechMilitaryMagazineJuly-August2017

New-TechMilitaryMagazineMay-June2017

22 העתידהלוויני של צה"ל 24 שיגור כפול 28 משקל עודף 30 למההוכחות COTS להסמכות הן חיוניות

New-TechMagazine January2016

24 ניו-טקמדווחת מתערוכתברצלונה MWC2016 46 מוסףמיוחד IoT 60 מוסףמיוחד CONNECTORS& CABLES 68 מוסףמיוחד SMARTHOME

22 עין בשמים 28 עמוקומסוכן 30 תכנון אנטנה

22 האםאנחנו באמת יודעיםמהקורהבקו הייצורשלנו? 40 מוסףמיוחד COMPONENTS 50 מוסףמיוחד GREENENERGY 68 מוסףמיוחד TEST& MEASUREMENT

inside

מודפסתבצורת עטלףעבור שני תחומי תדרים 34 להפוך אתהבלתי אפשרי לאפשרי, ואתהפשוט–לקל

IoT CONNECTORS & CABLES SMARTHOME

COMPONENTS GREEN ENERGY TEST &MEASUREMENT MICROWAVE

More New Products 195x40-com.pdf 1 06/06/2017 11:23

הכנסהשנתי לאינטרנטשלהדבריםומערכותמשובצותמחשב הכנסהינו האירועהמובילוהגדולמסוגו בישראלבתחוםמערכותמשובצותמחשבוהאינטרנטשלהדברים. בכנסיוצגו, ע"י מומחיםמהתעשייה והאקדמיה, המגמותוהטכנולוגיותהאחרונותבעולם. האירועיהווהמקוםמפגשייחודי לאנשי טכנולוגיה, אקדמיה, תעשיהומפתחיםבתחום קריתשדההתעופה ,Avenue , מרכזאירועים 08:30-15:00 ׀12.9.17 ' יוםג Embedded & Microprocessors IoT Corporate LogowithSlogan LogowithSlogan

than any other distributor.

C

More newproducts instock

M

Y

CM

MouserandMouserElectronicsare registered trademarksof MouserElectronics, Inc. Otherproducts, logos,andcompanynames mentionedherein,maybe trademarksof their respectiveowners. Order now at mouser.com

MY

CY

בחסות:

CMY

a life of technology לעידכוניםשוטפים: www.new-techevents.com הכנסוהתערוכההינםלעובדי ענףההייטק, האלקטרוניקהומוסדותאקדמייםבלבד. www.new-techevents.com ההשתתפותבכנסהיאללאתשלום, אךנדרשתהרשמהמראשואישורהחברההמארגנת. ניתן להירשםבאתרהחברה:

K

04

May 2017

April 2017

Q4 2017

September October 2017

New-TechMagazineMay2017

New-TechMagazine April2017

22 סקירתתערוכת 2017 ניו-טק 36 מודוליםאו הספק דיסקרטי? שאלהעתיקת-ימים בעלתתשובה מתפתחת 40 אנשים 50 חברהשל יכולהלבנותכיום מטוס 44 רובוטיםבשירות האדם

New-techMicroWaveMagazineQ320 11

Q3 2011 50 ILS

New-TechMilitaryMagazine September-October2017

December 2016 22 קידוםתעשיית ההיי-טקזהקידום המדינה 24 לאנעשהרווח מלקוחלאמרוצה 26 נתוניםהםהכוח החשובביותר בטכנולוגיהכיום; הםהנפטהחדש 32 אמינות: להבין למה באמתמתכוון "זמן ממוצעבין תקלות" New-TechMagazineDecember2016 22 האםאנחנו באמת יודעיםמהקורהבקו הייצורשלנו? 40 מוסףמיוחד COMPONENTS 50 מוסףמיוחד GREENENERGY 68 מוסףמיוחד TEST& MEASUREMENT January 2016 New-TechMagazine January2016 COMPONENTS GREEN ENERGY TEST &MEASUREMENT MICROWAVE Save The Date March April 2017 New-TechMilitaryMagazineMarch-April2017 22 כולנו מסוגלים באמצעות הטכנולוגיה 26 על לוקהידמרטין, וישראל F-35 ה- 30 שיאעולמי בנצילות ספקטרליתשל הושג על ידי 5 דור Massive שמושב- MIMO 34 סביבהבטוחה 2017 2017 2017 23-24 inside

22 העתידכבר כאן - הכירו אתכלי השיט הבלתי מאוישיםשל צה"ל 28 לראשונהנחשפים: פלגתהטמעה אופרטיביתחדשה בתחוםההגנהבסייבר בצה"ל 36 מדידותמדויקותשל מתחיםוהתנגדויות נמוכיםמאודבאמצעות מיכשור מתקדם 40 מהיר וקטלני

January February 2017

April 2017

January February 2016

18 ההיסטוריהשל אנטנתיאגי ואודה 28 שיקולי תחוםדינמי במגבריםדלי רעש 44 תאורתרחוב - רשתאלחוטית ZigBee מבוססת לסנכרון פנסי רחוב 68 מערכותמיתוג פסיביותעםאפנון

March 2015 50 ILS

New-TechMilitaryMagazine January-February2017

New-TechMagazine April2017

22 שרביטמנצחים 26 השפעתמקום התקנהשל אנטנת ברחפן על GPS עקומי הקרינה 32 הכסאהחם– המאבקבשוק כסאותהמפלט 34 פתרונותרדיו על ) RFoF גבי סיבים( לישומיםצבאיים

11

Q3 2011 50 ILS

December 2016 22 קידוםתעשיית ההיי-טקזהקידום המדינה 24 לאנעשהרווח מלקוחלאמרוצה 26 נתוניםהםהכוח החשובביותר בטכנולוגיהכיום; הם הנפטהחדש 32 אמינות: להבין למה באמתמתכוון "זמן ממוצעבין תקלות" New-TechMagazineDecember2016 22 האםאנחנו באמת יודעיםמהקורהבקו הייצורשלנו? 40 מוסףמיוחד COMPONENTS 50 מוסףמיוחד GREENENERGY 68 מוסףמיוחד TEST& MEASUREMENT January 2016 New-TechMagazine January2016 COMPONENTS GREEN ENERGY TEST &MEASUREMENT MICROWAVE Save The Date March April 2017 New-TechMilitaryMagazineMarch-April2017 22 כולנו מסוגלים באמצעות הטכנולוגיה 26 על לוקהידמרטין, וישראל F-35 ה- 30 שיאעולמי בנצילות ספקטרליתשל הושג על ידי 5 דור Massive שמושב- MIMO 34 סביבהבטוחה 2017 2017 2017 23-24 inside

New-techMicroWaveMagazineQ320

New-TechMilitaryMagazine February - January2016

January February 2017

18 ההיסטוריהשל אנטנתיאגי ואודה 28 שיקולי תחוםדינמי במגבריםדלי רעש 44

February 2017

inside

22 חובקתעולם 36 מפצלי הספקלהתקנה

January February 2016

New-TechMilitaryMagazine January-February2017

New-TechMagazineMarch2015

March

22 שרביטמנצחים 26 השפעתמקום התקנהשל אנטנת ברחפן על GPS עקומי הקרינה 32

2015 50 ILS

New-TechMagazine February2017

inside

22 עיצובלסביבה אוטומוטיבית 26

New-TechMilitaryMagazine February - January2016

תאורתרחוב - רשתאלחוטית ZigBee מבוססת לסנכרון פנסי רחוב 68 מערכותמיתוג פסיביותעםאפנון ( PIM הדדי נמוך ) ויחידותממשק ( RFIU ת“ר )

22 חובקתעולם 36 מפצלי הספקלהתקנה משטחיתמגיעים ג'יגההרץ 26.5- ל 40 מכווניםמזרחה 46 זיכרון גורלי: כך תתאימו זיכרון פלאש ליישומיםצבאיים

New-TechMagazineMarch2015

22 העירהמגיבה (הריספונסיבית) 42 מוסףמיוחד POWERSOLUTIONS 60 מוסףמיוחד MOTIONCONTROL 66 מוסףמיוחד MEDICAL

22 העירהמגיבה (הריספונסיבית) 42 מוסףמיוחד POWERSOLUTIONS 60 מוסףמיוחד MOTIONCONTROL 66 מוסףמיוחד MEDICAL

נצילותמעבדים, ביצועי יישומים, והפחדתמשתמשים 40 מוסףמיוחד SmartHome& SmartCity 50 מוסףמיוחד Connectors& Cables

הכסאהחם– המאבקבשוק כסאותהמפלט 34

inside

חג אביב שמח

פתרונותרדיו על ) RFoF גבי סיבים( לישומיםצבאיים

Test & Measurement Running Show הכנסהשנתי לצב"דותהליכי בדיקה 08:30-16:00 ' , יוםג 1.11.2011 , קריתשדההתעופה Avenue מרכז האירועים

SmartHome & Smart City Connectors & Cables MachineVision IoT

POWER SOLUTIONS MOTION CONTROL MEDICAL

Military & Aviation Exhibition 2016

Save TheDate 1.3.16 08:30-16:00 , קריתשדההתעופה Avenue יוםג', מרכז אירועים 1.3.2016

July 2015

משטחיתמגיעים ג'יגההרץ 26.5- ל 40 מכווניםמזרחה 46 זיכרון גורלי: כך תתאימו זיכרון פלאש ליישומיםצבאיים

COMPONENTS מוסףמיוחד

סיביות. כמובן שלעתים נדירות יישום יצטרך להישאר במצב סרק לפרק-זמן כה ארוך, אבלהיכולתקיימתלמקרההצורך. 31( שימוש במתנד פנימי בהספק נמוך קה"ץ) כהזנה לשעון העצר (הארוך יותר) מאפשר להשיג את פתרון העלות הנמוכה ביותר. אבל במקרה זה ניתן להקטין את , לערך 50%- צריכת החשמל עוד יותר ב מיקרו-אמפר, באמצעות גביש 2.3- של כ ) SOSC קה"ץ המחובר למתנד המשני ( 32 בעלותגבוההרקמעטיותר. פסיקה גם במקורות להשתמש ניתן חיצוניים לצורך ההוצאה של המיקרו- בקר ממצב שינה, למשל מפסק או חיישן. מהמיקרו-בקרים/מיקרו-מעבדים בחלק

גודל של עשרות מיקרו-שניות, שלעתים קרובות מבטל חלק מהיתרונות שמקנה מהירות הביצוע האופיינית הגבוהה יותר לאחרמכן, או אתכולם. על אף שהיינו שמחים לבצע הכול במצב שינה, משימות מסוימות חייבות להתבצע במצבפעיל, שבו ליבתהמיקרו-בקרצורכת אתכמותהחשמל הגדולהביותר בהשוואה ליתר המודולים. בדיוק כאן הדברים הואייצוג גרפי 2 מתחיליםלתעתע. תרשים מפושטשלצריכתהזרםשלהמערכתלאורך זמן. השטחמתחתלקו צריכתהזרםמייצג את הפריקה הכוללת לאורך זמן, שנמדדת ביחידות של קולון. אם השטח הכולל מתחת לטווח מצב השינה גדול בהרבה מבמצב פעיל, ערך זרםהשינהקריטי יותר כי רוב צריכת האנרגיה מתרחשת במצב הספק נמוך. ולהפך, אם השטח הכולל

ADC מהמיקרו-בקרים קיימים מודולי שמאפשרים לבצע המרה במצב שינה ובאופן זה לחסוך חשמל, הודות לצמצום משךההימצאותבמצבפעיל. בחלק מהמיקרו-בקרים משולב מגוון רחב של מצבי הפעלהבהספקנמוך. מצביםאלו מעניקיםאפשרותלכבותאתמעבד הליבה או להקטין את מהירות הפעולה שלו, ובמקביל לשמור את שעון המערכת פעיל באופן סלקטיבי עבור רכיביםהיקפייםעל- שבב.

New-TechMagazine July2015

22 שנהלקבוצתח.י. 30 - מתאהמטען לאימפריה 32

Q1 2017

inside

July 2016

July August 2016

טענה אחת שנשמעת הרבה היא "ככל יותר, גבוהים שהביצועים של הליבה

מוסףמיוחד PRODUCTION 48 IoT מוסףמיוחד 60 מוסףמיוחד CHIPDESIGN

יש מספר פסיקות עם רמות עדיפות, אבל לעתים קרובות תכונות אלו אינן קיימות ברוב המיקרו-בקרים בעלי מספר פינים קטן הנפוציםבשוק. זוכריםאתמודול תא הלוגיקה הניתן להגדרה שבו השתמשנו כדי להאריך את פרק-הזמן של שעון עצר בדוגמההקודמת? ניתן להשתמשבו לארק כדי ליצור מקורות שיבוש נוספים כאשר אחת: INT במיקרו-בקר יש רק מערכת גם מאפשר למתכננים להוסיף CLC ה- לוגיקהמותניתאו רציפהלשגרתההוצאה ממצב שינה, ולהפוך אותה לחכמה יותר מבלי להגדיל את צריכת הזרם. כאשר המערכת מצריכה מספר אותות כדי לייצג CPU מצבמסוים, לעתיםקרובותהוצאתה- ממצב שינהלצורך בדיקתהמצב בוצעהעל סמך שינוי באותאחד, ולאחר מכן התברר ששאר האותותטרםהתממשו. עכשיו ניתן להגדיר ולשלב בין הפונקציות הלוגיות ) state machines ( המצב" ו"מכונות

המשימות מבוצעות מהר יותר והיא יכול לחזור למצב שינה מוקדם יותר". ייתכן אמנם שהטענה נכונה במקרים מסוימים, אבל ישבהכשל לוגי. עלינו לזכור שהליבה צורכתיותרחשמלמכלמודולאחרבמיקרו- בקר. בנוסף, כל המשימות שמצריכות הפעלה של הליבה חייבות להתבצע בסדר ), ללא תלות במהירות. בשל FIFO עוקב ( כך, לא ניתן לכבות את הליבה לפני סיום המשימההאחרונה. כאשרמיקרו-בקריכול לבצע חלק מהמשימות הדרושות במקביל בעזרת רכיבים היקפיים שמסוגלים לפעול ללא תלות בליבה, המהירות של הליבה נעשית לא רלוונטית אבל מושגת הקטנה משמעותית של צריכת החשמל הכללית. רכיבים היקפיים שאינם תלויים בליבה שומרים על פונקציונליות מלאה כאשר ליבתהמיקרו-בקרנמצאתבמצבשינה. התכנון של יישומים המופעלים באמצעות כתוצאה יותר, למורכב סוללה הפך

חג אביב שמח

New-TechMagazine July2016

34 מקודדיםסיבוביים חכמיםמהוויםצעד 4.0 לקראתתעשייה 40

מתחת לטווח המצב הפעיל גדול בהרבה מבמצב שינה, ערך זרםהשינה ופרק-הזמן במצבשינהנעשיםלארלוונטיים. יישומים ללא תקשורת אלחוטית, למשל , הם מערכות Bluetooth ® LE או Wi - Fi ® שבהן אתגר ההקטנה של צריכת החשמל גדול במיוחד. המתכננים של מערכות אלו צריכיםלהתחשבבכמותהנתוניםהנשלחת או מתקבלת, מכיוון שיש לכך השפעה ישירה על צריכת הזרם הכללית. ניתן להשתמש במודולים אלחוטיים ב"מצב משואה" כדי להוציא אותם ממצב שינה אחרי פרקי-זמן מוגדרים ולחפש אותות - או להעביר אותםלמצב המתנה כאשר לא נעשהבהםשימוש.

New-TechMilitaryMagazine July-August2016

22

איתן בשטח

PRODUCTION IoT CHIPDESIGN MICROWAVE

inside

MICROWAVE Microwave

30 )UPS( אל־פסק מוקשחליישומים צבאיים 40 מהומהבחלל 50 אתגרי מדידהבתקני חדישים wireless

מוסףמיוחד GreenEnergy 52 מוסףמיוחד Medical 62 מוסףמיוחד Connectors& Cables

( PIM הדדי נמוך ) ויחידותממשק ( RFIU ת“ר )

במערכות אלחוטיות מסוג זה מהירות העיבוד של המיקרו-בקר היא למעשה לא רלוונטית, משום שהיישום מאוגד . בכל I / O ברוב המוחלט של המקרים ב- אופן, פרק-הזמן הנחוץ לצורך הוצאת המיקרו-בקר ממצב שינה משפיע באופן משמעותי על פרופיל היישום, כי צריכת 10-20 החשמלבמעגלהרדיו (באופן טיפוסי מיליאמפר) גדלה, והופכת בסופו של דבר לגורםהמכתיבאתתקציבהיישום. חיישניםאנלוגייםמצריכיםשימושבמודול (המרה מאנלוגי לדיגיטלי) על-שבב ADC של המיקרו-בקר. בדרך כלל, הזמן הדרוש ארוך בהרבה מזמן ההמרה. ADC לדגימת ככל שמשך ההימצאות במצב פעיל גדל, כך גדלה צריכת הזרם. על כל פנים, בחלק

, או אפילו במספר מודולי CLC הזמינות ב- , כדי ליצור תנאי הוצאה ממצב שינה CLC שמונעים הפעלות כוזבות תכופות וצריכת הספקמיותרת. פרק-הזמן הנחוץ לצורך הוצאת התקן ממצב שינה יכול להוות מרכיב משמעותי מזמן ה"הרצה" בפרופיל התקופתי של יישום. בעוד שעבור מתנד פנימי של סיביות הדבר מוגבל בדרך 8 מיקרו-בקר 3-5( כלל למספר מוגבל של מחזורי שעון ,)1 us עד 200 ns מחזורים השקולים ל- סיביות, שבהן נעשה 32 בארכיטקטורת שימוש בטכנולוגיות "שינה עמוקה" כדי להגביל את זרמי הדליפה, מדובר בסדר

מהפונקציונליות ההולכת וגדלה שלהם. מהנדסיםנדרשיםלנתח ולהבין לגמרי את פרופילצריכתהזרםשלכלאחדמהרכיבים במצבי פעולהוהספקשונים, כדי להשיג את נצילות השימוש בסוללה הגבוהה ביותר. ערכת הרכיבים ההיקפיים שאינם תלויים בליבה הקיימת בדור הבא של מיקרו- סיביות מאפשרת למהנדסים 8 בקרים להיותיצירתייםבתכנון, מבלי שהדבריבוא עלחשבון הביצועים. הוא סימן מסחר רשום של PIC הערה: Microchip Technology Incorporated בארה"ב ובמדינות אחרות. כל יתר סימני המסחר המוזכרים כאן הם קניינן של החברותהרלוונטיות.

Green Energy Medical Connectors & Cables MICROWAVE

23-24.5.17

RF הכנסהשנתי ל- מיקרוגלותקשורת

Save TheDate 24.5.17

15:00 -09:30 |24.5.2017 מרכז הירידים, ת"א

July August

IoT (Internet of Things) is a forum to present, and highlight the latest trends, products, applications, development, and business opportunities in IoT.Themarket for IoT, smart sensors,wearables, cloud, and related technologies is expanding at aphenomenal rate.Theconferencebrings together industry leaders,developers,practitioners,and researchersactive in IoT. IoT 21.9.16 , Avenue, Convention and Event Center, Airport City 08:30-14:30 The Internet of Things

The conference is sponsored by:

2016 50 ILS

21.9.2016

TheAnnualConferenceFor The Internetof Things

WEDNESDAY

לפרטיםנוספיםוהרשמה: www.new-techevents.com

New-TechMilitaryMagazine July-August2016

June 2016

22

איתן בשטח 30 )UPS( אל־פסק מוקשחליישומים צבאיים 40 מהומהבחלל 50 אתגרי מדידהבתקני חדישים wireless

38 מוסףמיוחד MotionControl 52 מוסףמיוחד PowerSolutions 64 מוסףמיוחד IoT 78 מוסףמיוחד ElectroOptics& Camera

November December 2016

Test & Measurement Running Show הכנסהשנתי לצב"דותהליכי בדיקה 08:30-16:00 ' , יוםג 1.11.2011 , קריתשדההתעופה Avenue מרכז האירועים

August 2016

New-TechMagazine June2016

48 מוסףמיוחד MotionControl 60

New-TechMilitaryMagazineNovember-December2016

22 ״אדיר״ כאן ועכשיו 26 יצירתמטרותמכ"ם בזמן אמת 30 חבר רובוטי 34 לקראתהסמכת

New-TechMagazine August2016

מוסףמיוחד Components 68 מוסףמיוחד Connectors& Cables 72 IoT מוסףמיוחד

34 מקודדיםסיבוביים חכמיםמהוויםצעד 4.0 לקראתתעשייה 40

POWER SOLUTIONS MOTION CONTROL MEDICAL

& Cables IoT

& Measurement

save TheDate 5.3.2013

Motion Control Power Solutions IoT ElectroOptics & Camera

מוסףמיוחד GreenEnergy 52 מוסףמיוחד Medical 72 מוסףמיוחד Connectors& Cables

בטיחותאוויוניקה לארכיטקטורותשל מעבדיםמרובי- ליבות

Military & Aviation Exhibition 2013 התעשיותהביטחוניותבחזיתהטכנולוגיה מרכז האירועים"אבניו" קרייתשדההתעופה 5.03.13

Motion Control Components Connectors

Motion Control Components ChipDesign Test

SAVE THEDATE 7.3.17

Military & Aviation Exhibition 2017 Avenue Convention and Event Center, Airport City

08:30-15:00 | 7.3.2017

December 2014 50 ILS

Military & Aviation Exhibition 2016 Save TheDate 1.3.16 08:30-16:00 , קריתשדההתעופה Avenue יוםג', מרכז אירועים 1.3.2016

08:30-15:00 | 7.3.2017 www.new-techevents.com

March 2016

February 2016

New-TechMagazineDecember 2014

40 מסכמתאת CUI עם 2014 שנת הפניםקדימה 52 מוסףמיוחד MOTIONCONTROL 68 מוסףמיוחד POWERSOLUTIONS 80 מוסףמיוחד CONNECTORS& CABLES

Q2 2013 50 ILS

New-TechMagazineMarch2016

March

New-TechMagazineMarch 2014

38 הזדמנויותואתגרים

2014 50 ILS

New-TechMagazine February2016

חג אביב שמח

New-techMicroWaveMagazineQ22013

May

שלעדכוני תוכנה אלחוטייםבעולם הרכב 46 מוסףמיוחד MEDICAL 60 מוסףמיוחד POWERSOLUTIONS 72 מוסףמיוחד MOTIONCONTROL

24 ניו-טקמדווחת מתערוכתברצלונה MWC2016 46 מוסףמיוחד IoT 60 מוסףמיוחד CONNECTORS& CABLES 68 מוסףמיוחד SMARTHOME

June

2016

22 המימושהמוצלח של מכשירי רדיו דיגיטליים בעלי ביצועים גבוהים 28 אנטנות METAMATERIALS חדשות 40

22 מרכז פיתוח חדשלחברת ווינדריבר בישראל 42 מוסףמיוחד MOTIONCONTROL 58 מוסףמיוחד POWER SOLUTIONS 74 מוסףמיוחד MICRO PROCESSORS

New-TechMilitaryMagazineMay - June2016

The Israeli Electronic Buyers Guide

22 הואחוזר? 30

Electronic Buyers Guide

מנוע חיפושלאיתור ספקים יצרנים מוצרים

מערכי אנטנותעם רשתהזנהומערכי אנטנותחכמות 40 מחבריםוכבלים אופטייםלפריסה בתנאי שטחקשים 44 חישובמסלול מחדש

MEDICAL POWER SOLUTIONS MOTION CONTROL

MOTION CONTROL POWER SOLUTIONS CONNECTORS & CABLES

טרמינלים קטנים עם יתרונותגדולים בכלי טייס שאינם מאוישים 48 GOOGLE ו- 3b בשיתוף חברתגילת פורצי דרך בתקשורת לוויינים

IoT CONNECTORS & CABLES SMARTHOME

MOTION CONTROL POWER SOLUTIONS MICROPROCESSORS

www.new-techguide.com

July 2015

COMPONENTS מוסףמיוחד

סיביות. כמובן שלעתים נדירות יישום יצטרך להישאר במצב סרק לפרק-זמן כה ארוך, אבלהיכולתקיימתלמקרההצורך. 31( שימוש במתנד פנימי בהספק נמוך קה"ץ) כהזנה לשעון העצר (הארוך יותר) מאפשר להשיג את פתרון העלות הנמוכה ביותר. אבל במקרה זה ניתן להקטין את , לערך 50%- צריכת החשמל עוד יותר ב מיקרו-אמפר, באמצעות גביש 2.3- של כ ) SOSC קה"ץ המחובר למתנד המשני ( 32 בעלותגבוההרקמעטיותר. פסיקה גם במקורות להשתמש ניתן חיצוניים לצורך ההוצאה של המיקרו- בקר ממצב שינה, למשל מפסק או חיישן. מהמיקרו-בקרים/מיקרו-מעבדים בחלק יש מספר פסיקות עם רמות עדיפות, אבל לעתים קרובות תכונות אלו אינן קיימות ברוב המיקרו-בקרים בעלי מספר פינים קטן הנפוציםבשוק. זוכריםאתמודול תא הלוגיקה הניתן להגדרה שבו השתמשנו כדי להאריך את פרק-הזמן של שעון עצר בדוגמההקודמת? ניתן להשתמשבו לארק כדי ליצור מקורות שיבוש נוספים כאשר אחת: INT במיקרו-בקר יש רק מערכת גם מאפשר למתכננים להוסיף CLC ה- לוגיקהמותניתאו רציפהלשגרתההוצאה ממצב שינה, ולהפוך אותה לחכמה יותר מבלי להגדיל את צריכת הזרם. כאשר המערכת מצריכה מספר אותות כדי לייצג CPU מצבמסוים, לעתיםקרובותהוצאתה- ממצב שינהלצורך בדיקתהמצב בוצעהעל סמך שינוי באותאחד, ולאחר מכן התברר ששאר האותותטרםהתממשו. עכשיו ניתן להגדיר ולשלב בין הפונקציות הלוגיות ) state machines ( המצב" ו"מכונות

גודל של עשרות מיקרו-שניות, שלעתים קרובות מבטל חלק מהיתרונות שמקנה מהירות הביצוע האופיינית הגבוהה יותר לאחרמכן, או אתכולם. על אף שהיינו שמחים לבצע הכול במצב שינה, משימות מסוימות חייבות להתבצע במצבפעיל, שבו ליבתהמיקרו-בקרצורכת אתכמותהחשמל הגדולהביותר בהשוואה ליתר המודולים. בדיוק כאן הדברים הואייצוג גרפי 2 מתחיליםלתעתע. תרשים מפושטשלצריכתהזרםשלהמערכתלאורך זמן. השטחמתחתלקו צריכתהזרםמייצג את הפריקה הכוללת לאורך זמן, שנמדדת ביחידות של קולון. אם השטח הכולל מתחת לטווח מצב השינה גדול בהרבה מבמצב פעיל, ערך זרםהשינהקריטי יותר כי רוב צריכת האנרגיה מתרחשת במצב הספק נמוך. ולהפך, אם השטח הכולל מתחת לטווח המצב הפעיל גדול בהרבה מבמצב שינה, ערך זרםהשינה ופרק-הזמן במצבשינהנעשיםלארלוונטיים.

ADC מהמיקרו-בקרים קיימים מודולי שמאפשרים לבצע המרה במצב שינה ובאופן זה לחסוך חשמל, הודות לצמצום משךההימצאותבמצבפעיל. בחלק מהמיקרו-בקרים משולב מגוון רחב של מצבי הפעלהבהספקנמוך. מצביםאלו מעניקיםאפשרותלכבותאתמעבד הליבה או להקטין את מהירות הפעולה שלו, ובמקביל לשמור את שעון המערכת פעיל באופן סלקטיבי עבור רכיביםהיקפייםעל- שבב. טענה אחת שנשמעת הרבה היא "ככל יותר, גבוהים שהביצועים של הליבה המשימות מבוצעות מהר יותר והיא יכול לחזור למצב שינה מוקדם יותר". ייתכן אמנם שהטענה נכונה במקרים מסוימים, אבל ישבהכשל לוגי. עלינו לזכור שהליבה צורכתיותרחשמלמכלמודולאחרבמיקרו- בקר. בנוסף, כל המשימות שמצריכות הפעלה של הליבה חייבות להתבצע בסדר ), ללא תלות במהירות. בשל FIFO עוקב ( כך, לא ניתן לכבות את הליבה לפני סיום המשימההאחרונה. כאשרמיקרו-בקריכול לבצע חלק מהמשימות הדרושות במקביל בעזרת רכיבים היקפיים שמסוגלים לפעול ללא תלות בליבה, המהירות של הליבה נעשית לא רלוונטית אבל מושגת הקטנה משמעותית של צריכת החשמל הכללית. רכיבים היקפיים שאינם תלויים בליבה שומרים על פונקציונליות מלאה כאשר

Q1 2017

July 2016

New-TechMagazine July2015

22 שנהלקבוצתח.י. 30 - מתאהמטען לאימפריה 32

July August 2016

New-TechMagazine July2016

34 מקודדיםסיבוביים חכמיםמהוויםצעד 4.0 לקראתתעשייה 40 מוסףמיוחד GreenEnergy 52 מוסףמיוחד Medical 62 מוסףמיוחד Connectors& Cables

New-TechMilitaryMagazine July-August2016

מוסףמיוחד PRODUCTION 48 IoT מוסףמיוחד 60

22 איתן בשטח 30 )UPS( אל־פסק מוקשחליישומים צבאיים 40 מהומהבחלל 50 אתגרי מדידהבתקני חדישים wireless

יישומים ללא תקשורת אלחוטית, למשל , הם מערכות Bluetooth ® LE או Wi - Fi ® שבהן אתגר ההקטנה של צריכת החשמל גדול במיוחד. המתכננים של מערכות אלו צריכיםלהתחשבבכמותהנתוניםהנשלחת או מתקבלת, מכיוון שיש לכך השפעה ישירה על צריכת הזרם הכללית. ניתן להשתמש במודולים אלחוטיים ב"מצב משואה" כדי להוציא אותם ממצב שינה אחרי פרקי-זמן מוגדרים ולחפש אותות - או להעביר אותםלמצב המתנה כאשר לא נעשהבהםשימוש. במערכות אלחוטיות מסוג זה מהירות העיבוד של המיקרו-בקר היא למעשה לא רלוונטית, משום שהיישום מאוגד . בכל I / O ברוב המוחלט של המקרים ב- אופן, פרק-הזמן הנחוץ לצורך הוצאת המיקרו-בקר ממצב שינה משפיע באופן משמעותי על פרופיל היישום, כי צריכת 10-20 החשמלבמעגלהרדיו (באופן טיפוסי מיליאמפר) גדלה, והופכת בסופו של דבר לגורםהמכתיבאתתקציבהיישום. חיישניםאנלוגייםמצריכיםשימושבמודול (המרה מאנלוגי לדיגיטלי) על-שבב ADC של המיקרו-בקר. בדרך כלל, הזמן הדרוש ארוך בהרבה מזמן ההמרה. ADC לדגימת ככל שמשך ההימצאות במצב פעיל גדל, כך גדלה צריכת הזרם. על כל פנים, בחלק

inside

מוסףמיוחד CHIPDESIGN

PRODUCTION IoT CHIPDESIGN MICROWAVE

MICROWAVE Microwave

ליבתהמיקרו-בקרנמצאתבמצבשינה. התכנון של יישומים המופעלים באמצעות כתוצאה יותר, למורכב סוללה הפך מהפונקציונליות ההולכת וגדלה שלהם. מהנדסיםנדרשיםלנתח ולהבין לגמרי את פרופילצריכתהזרםשלכלאחדמהרכיבים במצבי פעולהוהספקשונים, כדי להשיג את נצילות השימוש בסוללה הגבוהה ביותר. ערכת הרכיבים ההיקפיים שאינם תלויים בליבה הקיימת בדור הבא של מיקרו- סיביות מאפשרת למהנדסים 8 בקרים להיותיצירתייםבתכנון, מבלי שהדבריבוא עלחשבון הביצועים. הוא סימן מסחר רשום של PIC הערה: Microchip Technology Incorporated בארה"ב ובמדינות אחרות. כל יתר סימני המסחר המוזכרים כאן הם קניינן של החברותהרלוונטיות.

, או אפילו במספר מודולי CLC הזמינות ב- , כדי ליצור תנאי הוצאה ממצב שינה CLC שמונעים הפעלות כוזבות תכופות וצריכת הספקמיותרת. פרק-הזמן הנחוץ לצורך הוצאת התקן ממצב שינה יכול להוות מרכיב משמעותי מזמן ה"הרצה" בפרופיל התקופתי של יישום. בעוד שעבור מתנד פנימי של סיביות הדבר מוגבל בדרך 8 מיקרו-בקר 3-5( כלל למספר מוגבל של מחזורי שעון ,)1 us עד 200 ns מחזורים השקולים ל- סיביות, שבהן נעשה 32 בארכיטקטורת שימוש בטכנולוגיות "שינה עמוקה" כדי להגביל את זרמי הדליפה, מדובר בסדר

MICROWAVE Microwave

Green Energy Medical Connectors & Cables MICROWAVE

23-24.5.17

RF הכנסהשנתי ל- מיקרוגלותקשורת

Save TheDate 24.5.17

IoT (Internet of Things) is a forum to present, and highlight the latest trends, products, applications, development, and business opportunities in IoT.Themarket for IoT, smart sensors,wearables, cloud, and related technologies is expanding at aphenomenal rate.Theconferencebrings together industry leaders,developers,practitioners,and researchersactive in IoT. IoT 21.9.16 , Avenue, Convention and Event Center, Airport City 08:30-14:30 The Internet of Things

15:00 -09:30 |24.5.2017 מרכז הירידים, ת"א

IoT Connectors & Cables Embedded Solutions

WEDNESDAY 21.9.2016

TheAnnualConferenceFor The Internetof Things

The conference is sponsored by:

לפרטיםנוספיםוהרשמה: www.new-techevents.com

July August 2016 50 ILS

June 2016

November December 2016

New-TechMilitaryMagazine July-August2016

August 2016

22 איתן בשטח 30 )UPS( אל־פסק מוקשחליישומים צבאיים 40 מהומהבחלל 50 אתגרי מדידהבתקני חדישים wireless

38 מוסףמיוחד MotionControl 52 מוסףמיוחד PowerSolutions 64 מוסףמיוחד IoT 78 מוסףמיוחד ElectroOptics& Camera

New-TechMagazine June2016

48 מוסףמיוחד MotionControl 60 מוסףמיוחד Components 68 מוסףמיוחד Connectors& Cables 72 IoT מוסףמיוחד

New-TechMilitaryMagazineNovember-December2016

22 ״אדיר״ כאן ועכשיו 26 יצירתמטרותמכ"ם בזמן אמת 30 חבר רובוטי 34 לקראתהסמכת

New-TechMagazine August2016

34 מקודדיםסיבוביים חכמיםמהוויםצעד 4.0 לקראתתעשייה 40 מוסףמיוחד GreenEnergy 52 מוסףמיוחד Medical 72 מוסףמיוחד Connectors& Cables

Motion Control Components Connectors & Cables IoT

Motion Control Components ChipDesign Test & Measurement

11:23

בטיחותאוויוניקה לארכיטקטורותשל מעבדיםמרובי- ליבות

Motion Control Power Solutions IoT ElectroOptics & Camera

save TheDate 5.3.2013

Military & Aviation Exhibition 2018 Save TheDate 13.3.18 08:30-15:00 , קריתשדההתעופה Avenue יוםג', מרכז אירועים 13.3.2018

Military & Aviation Exhibition 2013 התעשיותהביטחוניותבחזיתהטכנולוגיה מרכז האירועים"אבניו" קרייתשדההתעופה 5.03.13

than anyotherdistributor.

RF הכנס השנתי ל- מיקרוגל ותקשורת 10:00 - 14:30 ׀ 30.5.18 מרכז הירידים, ת"א, Save TheDate 30.5.18

SAVE THEDATE 7.3.17

Military & Aviation Exhibition 2017 Avenue Convention and Event Center, Airport City

08:30-15:00 | 7.3.2017

08:30-15:00 | 7.3.2017 www.new-techevents.com

December 2014 50 ILS

March 2016

February 2016

Q2 2013 50 ILS

March 2014 50 ILS

New-TechMagazineMarch 2014

New-TechMagazineDecember 2014

40 מסכמתאת CUI עם 2014 שנת הפניםקדימה 52 מוסףמיוחד MOTIONCONTROL 68 מוסףמיוחד POWERSOLUTIONS 80 מוסףמיוחד CONNECTORS& CABLES

May June 2016

New-TechMagazineMarch2016

38 הזדמנויותואתגרים

New-techMicroWaveMagazineQ22013

New-TechMagazine February2016

חג אביב שמח

24 ניו-טקמדווחת מתערוכתברצלונה MWC2016 46 מוסףמיוחד IoT 60 מוסףמיוחד CONNECTORS& CABLES 68 מוסףמיוחד SMARTHOME

שלעדכוני תוכנה אלחוטייםבעולם הרכב 46 מוסףמיוחד MEDICAL 60 מוסףמיוחד POWERSOLUTIONS 72 מוסףמיוחד MOTIONCONTROL

22 המימושהמוצלח של מכשירי רדיו דיגיטליים בעלי ביצועים גבוהים 28 אנטנות METAMATERIALS חדשות 40

22 מרכז פיתוח חדשלחברת ווינדריבר בישראל 42 מוסףמיוחד MOTIONCONTROL 58 מוסףמיוחד POWER SOLUTIONS 74 מוסףמיוחד MICRO PROCESSORS

New-TechMilitaryMagazineMay - June2016

The Israeli Electronic Buyers Guide

22 הואחוזר? 30

Electronic Buyers Guide מנוע חיפושלאיתור ספקים יצרנים מוצרים

מערכי אנטנותעם רשתהזנהומערכי אנטנותחכמות 40 מחבריםוכבלים אופטייםלפריסה בתנאי שטחקשים 44 חישובמסלול מחדש

טרמינלים קטנים עם יתרונותגדולים בכלי טייס שאינם מאוישים 48 GOOGLE ו- 3b בשיתוף חברתגילת פורצי דרך בתקשורת לוויינים

MEDICAL POWER SOLUTIONS MOTION CONTROL

IoT CONNECTORS & CABLES SMARTHOME

MOTION CONTROL POWER SOLUTIONS CONNECTORS & CABLES

MOTION CONTROL POWER SOLUTIONS MICROPROCESSORS

www.new-techguide.com

August 2017

September 2017

January February 2018

July 2017

New-TechMagazine August2017

New-TechMagazine September2017

22 שוקרכיביםמבטעל 2016-2017 38 חיישני לחות- ארבעהאתגרי עיצובמרכזיים בפניהםניצבים מהנדסים 42 בינהמלאכותית- איוםאו הזדמנות? 44 ארכיטקטורת קישוריותהמספקת אתהתשואההטובה ביותרעלההשקעה

22 התפתחותשוק הדפסתהתלתמימד 24 רכישתפרצ'יילד עלידי און סמי קונדקטורמניבה

New-TechMilitaryMagazine January-February2018

22 יבשהלאן? ראיון עםגדי שמני, ראשמנהל יבשה בתעשייההאווירית 26 המרוץלחלל 28 ראיון עםמייסדומנכ"ל , Mini-Circuits מר' הארווי קיילי 30 ״מאגדעתיד״ של תעשייתהתעופה

New-TechMagazine July2017

22 צעדאחדלפני הלקוחות 26 המהפכה הטכנולוגית הרביעיתכברכאן 32 עריםחכמות. האם הן באמתחכמות? 36 שוקהאלקטרוניקה ייראהשונהלגמרי 2020 עודלפני

היצעחדששל מוצריםבשוק 26 מהפכה בעולםאחסון

המידע:מערכת אחסון חכמהעם יכולותחזרהבזמן 28 : האם IEC30134 ניתן להצילאתמדד ? PUE ה-

Communications Connectors & Cables Test &Measurement

הביטחונית הישראלית.

648856-More New Products-19.5x4cm-CO.IL.pdf 1 19.03.18 17:55

Power Solutions Embedded &Microprocessors IoT Components Industry Survey

Green Energy Medical Connectors & Cables ElectroOptics & Camera Microwave More New Products 195x40-com.pdf 1 06/06/2017 11:23

C

than any otherdistributor.

Morenew products in stock

M

More newpro than anyoth

MY

Y

CY

CM

CMY

MouserandMouserElectronicsare registered trademarksof MouserElectronics, Inc. Otherproducts, logos,andcompanynames mentionedherein,maybe trademarksof their respectiveowners. Order now at mouser.com

MY

K

CY

CMY

K

January 2018

November 2017

December 2017

Q1 2018

March April 2016

New-TechMagazine January2018

New-TechMagazineDecember2017

22 ניו-טקמדווחת מתערוכת CES2018 36 עתידתעשיית השבבים 40 צעדאחרצעד 48 מכונית. הדורהבא

New-TechMagazineNovember2017

22 רייצ'יפפורצתאת גבולותהמגזר 26 "כמהטובשבאת הביתה" 30 דרישותהתקשורת עומדות 5G מ- 1000 לצמוחפי - האתגריםרק ממשיכיםלצמוח 38 שימושבמיקורחוץ כהחלטהאסטרטגית

22 טכנולוגיהמתגלגלת 26 תלתמימדהמפתח לדורהבאשל המכטרוניקה 32 משפחהמייצרת 38 מזעורנפחומשקל– אלקטרומכניקה

New-TechMilitaryMagazineMarch - April2016

22 או טו טו כאן - F 35- ה 24 הנדסתהכלכלה

inside

inside

התעשייתיתהבאה תעשייתהאינטרנט של הדברים 4.0 והתעשייה 30 נחיל מל"טים 40 ציידתעצמאית

Components Automotive Green Energy Microwave

Packaging Connectors & Cables Test &Measurement

Motion Control Power Solutions IoT ElectroOptics & Camera

Made with FlippingBook Learn more on our blog