Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 100 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 12 / 100 Next Page
Page Background

Lærerens profesjon og oppdrag

av

jens garbo

Hvordan lærere oppfatter sin profesjon og sitt oppdrag er under forandring. Det

innebærer at lærene selv må være bevisste på den rollen de spiller og ønsker å

spille i skolen. Læreren er den viktigste faktor for elevenes læring, det er derfor

ikke aktuelt å la seg fjernstyre.

Professor Kjetil Steinsholt skrev i Bedre Skole

nr. 1–2009 en artikkel der han siterte Jürgen

Habermas, som i 1981 hevdet at lærerrollen i dag

preges av «

en uskarp isolasjon

». Hva kan Ha-

bermas ha ment med det? Jeg tror det ligger en

viktig innsikt her. Som jeg, uten å kjenne særlig

til Habermas, mener det kan være viktig å få fatt i.

Det kan gi mening å kontrastere Habermas med

et hverdagsbilde fra vårt eget land noen få gene-

rasjoner tilbake. Den gang min far var skoleelev,

hvilket foregikk på Vestlandet, var det gjerne slik

at om læreren kom gående, sa man at «dar kjem

skulen». Læreren var inkarnasjonen av kunn-

skapens kilder. Her manglet verken status eller

autoritet. Og begge deler var knyttet til stillingen

vel så mye som til stillingsinnehaveren.

Noe skjedde på de femti årene som skiller disse

to utsagnene. De viktigste hendelsene handlet ikke

om lærerne selv, men om samfunnet rundt dem.

Disse hendelsene påvirket samfunnets forståelse

av læreren. Min uro er knyttet til at jeg er usik-

ker på hvordan hendelsene har påvirket lærernes

forståelse av seg selv.

Respekten for yrket

Det er i dag en politisk målsetting å heve lærernes

status. Læreryrket plasseres ikke lenger høyt på

lista når befolkningen rangerer ulike yrkers status.

Det vet alle. Men egentlig tror jeg ikke det er selve

rankingen lærerne higer etter. Lærere vet at de

reelt sett er viktige. Alle årvåkne lærere får det

bekreftet hver dag. Problemet er heller at lærerne

ikke opplever å få denne betydningen bekreftet

av samfunnet for øvrig. Det speiles ikke i deres

avlønning. Det speiles ikke alltid i omtalen av dem.

Det speiles absolutt ikke i den styringen lærere i

dag blir utsatt for.

Lærere vil aldri mer kunne få gjenreist en posi-

sjon i skarp isolasjon basert på sitt utdanningsnivå.

Respekten for deres yrke vil aldri mer kunne bygge

på den ervervede tittelen, slik situasjonen var for

noen generasjoner siden. Det betyr etter min me-

ning at selve yrkesutøvelsen, hva lærerne gjør og

hvordan lærerne begrunner sine handlinger, i dag

har en helt annen betydning. Det er ingen enkel

posisjon. Og historisk sett er det en ganske ny po-

sisjon. Dersom lærere i dag har en selvforståelse

min fars lærere ville kjent seg godt igjen i, er jeg

redd det ikke gjør det enklere for dem når de skal

enes om strategien i sitt strev for respekt, tillit og

status.

Hvordan konstrueres læreres selvforståelse?

Professor Tian Sørhaug var innom noe av dette

da han holdt foredrag på den nasjonale TALIS-

konferansen i 2009. Jeg satt da i salen og noterte

akkurat dette utsagnet ordrett:

Bedre Skole nr. 4

2014

12