591169602

Betænkning

fra det ved Kjøbenhavns Borgerrepræsentanters Beslutning af 30te Oktober 1805 nedsatte Udvalg,

der liar faaet det Hverv at

revidere Fattigvæsenets Stiftelser,

gjore Forslag til en

Samvirken mellem den private og den offentlige Godgjdrenhed

og til at

organisere en Fattigforsorgelse, der liar det i sin Magt at skjelne mellem værdige og uværdige Trængende og forebygge de Forstes Overgang til fast Forsorgelse under Fattigvæsenet.

Kjøbenliavn. Trykt hos J. H. Scliultz. 1868.

Made with FlippingBook HTML5