Utdanning nr 01-2014 - page 39

Boka er bygd
opp rundt konkrete
oppgaver der målet er «å bruke tall
til å finne ut om verden er slik du
tror den er». Forfatterne fokuserer
på metodikken, ikke på hvordan
selve utregningen skjer.
Boka inneholder 19 ulike øvel-
ser som representerer ulike typer
undersøkelser.
Oppgavene
tar
utgangspunkt i enkle problemstil-
linger, for eksempel «Hvor lang er
?» eller «Lønner det seg å
y for å løpe fort?» For å ha
et grunnlag til å uttale seg om typisk
lengde på sanger, må man samle
inn data, og leseren får i oppgave å
samle inn og registrere informasjon
om fenomenene de undersøker. Det
er utviklet en app til boka, og ved
hjelp av denne registrerer man data-
ene man samler inn. Appen tar seg
av utregningen av statistiske nøkkel-
tall, som leseren i sin tur skal tolke.
På bokas 20 siste sider finner man
velformulerte og lettfattelige defini-
sjoner på sentrale statistikkbegreper
som variabel media, standardavvik
og så videre.
Forfatterne appellerer til leserens
kritiske sans – man skal ikke alltid
ta generelle utsagn om tingenes til-
stand for god fisk. Sier for eksempel
læreren at jenter generelt gjør mye
mer hjemmelekser enn gutter, kan
man samle inn data og med enkle
grep undersøke om påstanden hol-
der vann.
Matematikklærere som vil vekke
elevenes interesse for tall og stati-
stikk, vil også finne mange forslag
til forskingsaktiviteter.
39 |
UTDANNING
nr. 1/10. januar 2014
Tall forteller
Aktuell bok
OMTALT AV
StåleJohnsen
Tall forteller
Av Jo Røislien og
Kathrine Frey Frøslie
Gyldendal Akademisk
2013
115 sider
dys
Jo Røislien, kjent fra matematikkserien «Siffer» på NRK, har sammen med statistiker
Kathrine Frey Frøsli skrevet en utradisjonell innføringsbok i statistisk analyse.
Målgruppen er primært elever på ungdomstrinnet.
Rettelse
I Utdanning nr 21/2013
trykket vi Kirsten
Flatens anmeldelse av
boka «Synlig læring» av
John Hattie.
Vi kom i skade for å
gjengi feil tittel og
omslagsbilde av boka.
Tittelen vi oppgav,
«Synlig læring – for
lærere», som også er
skrevet av John Hat-
tie, vil bli anmeldt i et
kommende nummer av
Utdanning.
Fengende introduksjon til
statistikkens verden.
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,...68
Powered by FlippingBook