591175084

Kjøbenhavns Toihus. En Udsigt over dets Bygningshistorie. Af O t t o B l o m .

1. Tøihusets Oprindelse. Den Institution, Kjøbenhavns Tøihus, dor i umindelig Tid har udgjort et Centrum for det danske Artilleris Virksomhed, har en Historie, der nogenlunde i Sammen­ hæng kan følges tilbage til Midten af det 16de Aarhun- drede. Dens Oprindelse maa imidlertid ligge længere tilbage i Tiden. Man kunde fristes til at søge den mere end dobbelt saa langt borte, dengang Biskop Absalon for over 700 Aar siden byggede Kjøbenhavns Hus. For efter dette Slots Betydning ligger det nær at antage, at det, lige fra det var færdigbygget, maa have rummet ikke blot et Rustkammer med Vaaben for Besætningen, men tillige et Forraad af Blider og andre Krigsmaskiner til Forsvar af Slottets egne Mure og til Beherskelse af den Havn, som det var anlagt til at beskytte. Det ældste bevarede Inventarium for Kjøbenhavns Hus, det eneste, som haves fra al den Tid, Slottet var i Roskildebispernes Besiddelse, giver dog ingen Støtte for den Formodning, at Slottet allerede dengang har

Made with FlippingBook HTML5