Gospel of St. Mathew B-S

Bohairic Literary manuscript

GOSPEL OF ST. MATTHEW

Bohairic

Sahidic

1:ⲁ ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲙⲁⲧⲑⲉⲟⲛ

1:ⲁ ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ Ϟⲕⲁⲧⲁ ⲙⲁⲑⲑⲁⲓⲟⲥ ⲥⲩⲛ ⲑ(ⲉⲱⲓ) 1:1 ⲡϫⲱⲱⲙⲉ Ϝⲡⲉϫⲡⲟ ϞϖϨ ⲡⲉϰϨ ⲡϣⲏⲣⲉ Ϟⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲡϣⲏⲣⲉ Ϟⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ. 1:2 ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲁϥϫⲡⲟ Ϟыⲥⲁⲁⲕ. ыⲥⲁⲁⲕ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ Ϟыⲁⲕⲱⲃ. ыⲁⲕⲱⲃ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ Ϟыⲟⲩⲇⲁⲥ ⲙϞ ⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ. 1:3 ыⲟⲩⲇⲁⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ Ϝⲫⲁⲣⲉⲥ ⲙϞ ⲍⲁⲣⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲑⲁⲙⲁⲣ. ⲫⲁⲣⲉⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ Ϟⲉⲥⲣⲱⲙ. ⲉⲥⲣⲱⲙ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ Ϟⲁⲣⲁⲙ. 1:4 ⲁⲣⲁⲙ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ Ϟⲁⲙⲓⲛⲁⲇⲁⲃ. ⲁⲙⲓⲛⲁⲇⲁⲃ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ Ϟ<ⲛ>ⲁⲁⲥⲥⲱⲛ. ⲛⲁⲁⲥⲥⲱⲛ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ Ϟⲥⲁⲗⲙⲱⲛ. 1:5 ⲥⲁⲗⲙⲱⲛ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ Ϟⲃⲟⲉⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ϩⲣⲁⲭⲁⲃ. ⲃⲟⲉⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ Ϟыⲱⲃⲏⲇ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ϩⲣⲟⲩⲑ. ыⲱⲃⲏⲇ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ Ϟыⲉⲥⲥⲁⲓ. 1:6 ыⲉⲥⲥⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ Ϟⲇⲁⲩⲉⲓⲇ. ⲡϦⲣⲟ. ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ Ϟⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲑⲓⲙⲉ Ϟⲟⲩⲣⲓⲁⲥ. 1:7 ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ Ϟϩⲣⲟⲃⲟⲁⲙ. ϩⲣⲟⲃⲟⲁⲙ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ Ϟⲁⲃⲓⲁ. ⲁⲃⲓⲁⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ Ϟⲁⲥⲁⲫ. 1:8 ⲁⲥⲁⲫ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ Ϟыⲱⲥⲁⲫⲁⲧ. ыⲱⲥⲁⲫⲁⲧ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ Ϟыⲱⲣⲁⲙ. ыⲱⲣⲁⲙ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ Ϟⲟⲍⲉⲓⲁⲥ. 1:9 ⲟⲍⲉⲓⲁⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ Ϟыⲱⲁⲑⲁⲙ. ыⲱ{ⲛ}ⲁⲑⲁⲙ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ Ϟⲁⲭⲁⲍ. ⲁⲭⲁⲍ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ Ϟⲉⲍⲉⲕⲉⲓⲁⲥ. 1:10 ⲉⲍⲉⲕⲉⲓⲁⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ Ϝⲙⲁⲛⲁⲥⲥⲏ. ⲙⲁⲛⲁⲥⲥⲏ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ Ϟϩⲁⲙⲱⲥ. ϩⲁⲙⲱⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ Ϟыⲱⲥⲓⲁⲥ. 1:11 ыⲱⲥⲓⲁⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ Ϟыⲉⲭⲟⲛⲓⲁⲥ ⲙϞ ⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ ϩⲓ ⲡⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ Ϟⲧⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ. 1:12 ⲙϞϞⲥⲁ ⲡⲡⲱⲱⲛⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ Ϟⲧⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ. ыⲉⲭⲟⲛⲓⲁⲥ ⲁϥϫⲡⲟ Ϟⲥⲁⲗⲁⲑⲓⲏⲗ. ⲥⲁⲗⲁⲑⲓⲏⲗ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ Ϟⲍⲟⲣⲟⲃⲁⲃⲉⲗ. 1:13 ⲍⲟⲣⲟⲃⲁⲃⲉⲗ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ Ϟⲁⲃⲓⲟⲩⲇ. ⲁⲃⲓⲟⲩⲇ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ Ϟⲉⲗⲓⲁⲕⲓⲙ. ⲉⲗⲓⲁⲕⲓⲙ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ Ϟⲁⲍⲱⲣⲁ.

1:1 ⲡϫⲱⲙ Ȉⲙⲓⲥⲓ Ȋⲧⲉ ⲓϒϨ ⲡϰϨ ⲡϣⲏⲣⲓ Ȋⲇⲁⲩⲓⲇ ⲡϣⲏⲣⲓ Ȋⲁⲃⲣⲁⲁⲙ 1:2 ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲥⲛⲏⲟⲩ 1:3 ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ ⲫⲁⲣⲉⲥ ⲛⲉⲙ ⲍⲁⲣⲁ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲑⲁⲙⲁⲣ ⲫⲁⲣⲉⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ ⲉⲥⲣⲱⲙ. ⲉⲥⲣⲱⲙ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ ⲁⲣⲁⲙ 1:4 ⲁⲣⲁⲙ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ ⲁⲙⲓⲛⲁⲇⲁⲃ ⲁⲙⲓⲛⲁⲇⲁⲃ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ ⲛⲁⲥⲥⲱⲛ ⲛⲁⲥⲥⲱⲛ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ ⲥⲁⲗⲙⲱⲛ 1:5 ⲥⲁⲗⲙⲱⲛ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ ⲃⲟⲉⲥ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲣⲏⲭⲁⲃ ⲃⲟⲉⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ ⲓⲟⲩⲃⲏⲇ ⲓⲟⲩⲃⲏⲇ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ ⲓⲉⲥⲥⲉ 1:6 ⲓⲉⲥⲥⲉ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ ⲇⲁⲩⲓⲇ ⲇⲁⲩⲓⲇ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲑⲁ ⲟⲩⲣⲓⲁⲥ 1:7 ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ ⲣⲟⲃⲟⲁⲙ ⲣⲟⲃⲟⲁⲙ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ ⲁⲃⲓⲁ ⲁⲃⲓⲁ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ ⲁⲥⲁⲫ 1:8 ⲁⲥⲁⲫ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ ⲓⲱⲥⲁⲫⲁⲧ ⲓⲱⲥⲁⲫⲁⲧ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ ⲓⲱⲣⲁⲙ ⲓⲱⲣⲁⲙ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ ⲟⲍⲓⲁⲥ 1:9 ⲟⲍⲓⲁⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ ⲓⲱⲁⲑⲁⲙ ⲓⲱⲁⲑⲁⲙ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ ⲁⲭⲁⲍ ⲁⲭⲁⲍ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ ⲉⲍⲉⲕⲓⲁⲥ 1:10 ⲉⲍⲉⲕⲓⲁⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ ⲙⲁⲛⲁⲥⲥⲏ ⲙⲁⲛⲁⲥⲥⲏ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ ⲁⲙⲱⲥ ⲁⲙⲱⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ ⲓⲱⲥⲓⲁⲥ 1:11 ⲓⲱⲥⲓⲁⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ ⲓⲉⲭⲟⲛⲓⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲥⲛⲏⲟⲩ ϩⲓ ⲡⲓⲟⲩⲱⲧⲉⲃ Ǹⲃⲟⲗ Ȋⲧⲉ ⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ 1:12 ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲓⲟⲩⲱⲧⲉⲃ Ǹⲃⲟⲗ Ȋⲧⲉ ⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⲓⲉⲭⲟⲛⲓⲁⲥ ⲁϥϫⲫⲉ ⲥⲁⲗⲁⲑⲓⲏⲗ ⲥⲁⲗⲁⲑⲓⲏⲗ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ ⲍⲟⲣⲟⲃⲁⲃⲉⲗ 1:13 ⲍⲟⲣⲟⲃⲁⲃⲉⲗ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ ⲁⲃⲓⲟⲩⲇ ⲁⲃⲓⲟⲩⲇ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ ⲉⲗⲓǰⲕⲓⲙ ⲉⲗⲓǰⲕⲓⲙ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ ⲁⲍⲱⲣ

A-1

Gospel of St. Matthew

Bohairic

Sahidic

1:14 ⲁⲍⲱⲣ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ ⲥⲁⲇⲱⲕ ⲥⲁⲇⲱⲕ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ ⲁⲭⲓⲛ ⲁⲭⲓⲛ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ ⲉⲗⲓⲟⲩⲇ 1:15 ⲉⲗⲓⲟⲩⲇ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ ⲉⲗⲉⲁⲍⲁⲣ ⲉⲗⲉⲁⲍⲁⲣ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ ⲙⲁⲧⲑⲁⲛ ⲙⲁⲧⲑⲁⲛ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ ⲓⲁⲕⲱⲃ 1:16 ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲡϩⲁⲓ Ȉⲙⲁⲣⲓⲁ ⲑⲏ ⲉⲧⲁⲥⲙⲉⲥ ⲓϒϨ ⲫⲏ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ Ǹⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡϰϨ 1:17 ϫⲱⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ϣⲁ ⲇⲁⲩⲓⲇ ϖϊ Ȋϫⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲇⲁⲩⲓⲇ ϣⲁ ⲡⲓⲟⲩⲱⲧⲉⲃ Ǹⲃⲟⲗ Ȋⲧⲉ ⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ϖϊ Ȋϫⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲡⲓⲟⲩⲱⲧⲉⲃ Ǹⲃⲟⲗ Ȋⲧⲉ ⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ϣⲁ ⲡϰϨ ϖϊ Ȋϫⲱⲟⲩ 1:18 Ȑϫⲓⲛⲙⲓⲥⲓ ȊⲓϒϨ ⲡϰϨ ⲛⲉ ⲟⲩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲩⲱⲡ Ȋⲥⲁ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲙⲁⲣⲓⲁ Ȋⲓⲱⲥⲏⲫ Ȉⲡⲁⲧⲟⲩⲥⲟⲩⲉⲛ ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ⲁⲩϫⲉⲙⲥ ⲉⲥⲙⲃⲟⲕⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡϞτ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ 1:19 ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲇⲉ ⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲛⲉ ⲟⲩⲑⲙⲏⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ Ȋϥⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ Ǹⲁⲓⲥ Ȋⲥⲣⲁϩ ⲁϥⲥⲟϭⲛⲓ Ǹⲭⲁⲥ Ǹⲃⲟⲗ Ȋⲭⲱⲡ 1:20 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲕⲙⲉⲕ Ǹⲣⲱⲟⲩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ Ȋⲧⲉ ⲡπϨ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ Ǹⲓⲱⲥⲏⲫ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲁⲥⲟⲩⲓ ⲉϥϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲱⲥⲏⲫ Ȑϣⲏⲣⲓ Ȋⲇⲁⲩⲓⲇ Ȉⲡⲉⲣⲉⲣϩⲟϯ Ǹϣⲉⲡ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲉⲕȔϩⲓⲙⲓ Ǹⲣⲟⲕ ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲥⲛⲁⲙⲁⲥϥ ⲟⲩǸⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡϞτ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ⲡⲉ 1:21 ⲉⲥǸⲙⲓⲥⲓ ⲇⲉ Ȋⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⲉⲕǸⲙⲟⲩϯ Ǹⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲓϒϨ Ȋⲑⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲛⲁⲛⲟϩⲉⲙ Ȉⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲛⲟⲃⲓ 1:22 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉϥϫⲱⲕ Ǹⲃⲟⲗ ⲛϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲁ ⲡπϨ ϫⲟϥ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ Ȉⲡⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ 1:23 ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ϯⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲉⲥǸⲉⲣⲃⲟⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲥǸⲙⲓⲥⲓ Ȋⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⲉⲩǸⲙⲟⲩϯ Ǹⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲙⲙⲁⲛⲟⲩⲏⲗ ⲫⲏ ⲉⲧⲉ ϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ ⲫϯ ⲛⲉⲙⲁⲛ

1:14 ⲁⲍⲱⲣⲁⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ Ϟⲥⲁⲇⲱⲕ. ⲥⲁⲇⲱⲕ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ Ϟⲁⲭⲉⲓⲙ. ⲁⲭⲉⲓⲙ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ Ϟⲉⲗⲓⲟⲩⲇ. 1:15 ⲉⲗⲓⲟⲩⲇ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ Ϟⲉⲗⲉⲁⲍⲁⲣ. ⲉⲗⲉⲁⲍⲁⲣ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ Ϝⲙⲁⲧⲑⲁⲙ. ⲙⲁⲧⲑⲁⲙ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ Ϟыⲁⲕⲱⲃ. 1:16 ыⲁⲕⲱⲃ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ Ϟыⲱⲥⲏⲫ ⲡϩⲁⲓ Ϝⲙⲁⲣⲓⲁ. ⲧⲁы Ϟⲧⲁⲩϫⲡⲉ ϖϨ ⲉⲃⲟⲗ ϞϩⲏⲧϨ. ⲡⲁы Ϟϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉϰϨ. 1:17 ⲅⲉⲛⲉⲁ ϭⲉ ⲛⲓⲙ ϫⲓⲛ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ϣⲁ ⲉϩⲣⲁы ⲉⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲙϞⲧⲁϥⲧⲉ Ϟⲅⲉⲛⲉⲁ. ⲁⲩⲱ ϫⲓⲛ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ϣⲁ ⲉϩⲣⲁы ⲉⲡⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ Ϟⲧⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⲙϞⲧⲁϥⲧⲉ Ϟⲅⲉⲛⲉⲁ. ⲁⲩⲱ ϫⲓⲛ ⲉⲡⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ Ϟⲧⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ϣⲁ ⲉϩⲣⲁы ⲉⲡⲉϰϨ ⲙϞⲧⲁϥⲧⲉ Ϟⲅⲉⲛⲉⲁ. 1:18 ⲡⲉϫⲡⲟ ⲇⲉ ϞϖϨ ⲡⲉϰϨ Ϟⲉⲩⲧⲉыϩⲉ ⲡⲉ. ϞⲧⲉⲣⲟⲩϣϤ ⲧⲟⲟⲧϨ Ϟⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲙⲁⲣⲓⲁ Ϟⲓⲱⲥⲏⲫ. ⲉⲙⲡⲁⲧⲟⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ϣⲁ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ. ⲁⲩϩⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲥⲉⲉⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲟⲩⲡϞτ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ. 1:19 ыⲱⲥⲏⲫ ⲇⲉ ⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲉⲛⲉⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲉϯ Ϝⲡⲉⲥⲥⲟⲉⲓⲧ ⲁϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲛⲟϫϨ ⲉⲃⲟⲗ Ϟϫⲓⲟⲩⲉ. 1:20 ⲛⲁы ⲇⲉ Ϟⲧⲉⲣⲉϥⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲓⲥ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ Ϝⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲟⲩⲣⲁⲥⲟⲩ ⲉϥϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ. ϫⲉ ыⲱⲥⲏⲫ ⲡϣⲏⲣⲉ Ϟⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ϜⲡϦϦϩⲟⲧⲉ ⲉϫⲓ Ϝⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲉⲕⲥϩⲓⲙⲉ. ⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁϫⲡⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϞϩⲏⲧϨ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲟⲩⲡϞτ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲉ. 1:21 ⲥⲛⲁϫⲡⲟ ⲇⲉ Ϟⲟⲩϣⲏⲣⲉ. ⲛψⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ ϖϨ. Ϟⲧⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲛⲁⲧⲟⲩϫⲟ Ϝⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ. 1:22 ⲡⲁы ⲇⲉ ⲧⲏⲣθ Ϟⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ Ϟϭⲓ ⲡⲉⲛⲧⲁ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲟⲟϥ ϩⲓⲧϜ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ. 1:23 ϫⲉ ⲉⲓⲥ ⲧⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲛⲁⲱ. ⲛϨϫⲡⲟ Ϟⲟⲩϣⲏⲣⲉ. Ϟⲥⲉⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲙⲙⲁⲛⲟⲩⲏⲗ. ⲉⲧⲉ ⲡⲁы ⲡⲉ Ϟϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϜⲙⲁⲛ.

A-2

Gospel of St. Matthew

Bohairic

Sahidic

1:24 ⲉⲧⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲇⲉ Ȋϫⲉ ⲓⲱⲥⲏⲫ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲕⲟⲧ ⲁϥⲓⲣⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ Ȋⲧⲉ ⲡπϨ ⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉⲡ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲓ Ǹⲣⲟϥ 1:25 ⲟⲩⲟϩ Ȉⲡⲉϥⲥⲟⲩⲱⲛⲥ ϣⲁⲧⲉⲥⲙⲓⲥⲓ Ȉⲡⲓϣⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩϯ Ǹⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲓϒϨ 2:1 ⲓϒϨ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲩⲙⲁⲥϥ ϧⲉⲛ ⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ Ȋⲧⲉ ϯⲓⲟⲩⲇⲉⲁ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉϩⲟⲟⲩ Ȋⲧⲉ ⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲡⲟⲩⲣⲟ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ϩⲁⲛⲙⲁⲅⲟⲥ ⲁⲩȂ Ǹⲃⲟⲗ ⲥⲁⲡⲉⲓⲉⲃⲧ ǸⲓϚϒϜ 2:2 ⲉⲩϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥⲑⲱⲛ ⲫⲏ ⲉⲧⲁⲩⲙⲁⲥϥ ⲡⲟⲩⲣⲟ Ȋⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲛⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ Ǹⲡⲉϥⲥⲓⲟⲩ ⲥⲁⲡⲉⲓⲉⲃⲧ ⲁⲛȂ ϫⲉ Ȋⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣⲧ Ȉⲙⲟϥ 2:3 ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ Ȋϫⲉ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲁϥϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲛⲉⲙ ⲓϚϒϜ ⲧⲏⲣⲥ ⲛⲉⲙⲁϥ 2:4 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲑⲱⲟⲩϯ Ȋⲛⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁϧ Ȋⲧⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲛⲁϥϣⲓⲛⲓ Ȋⲧⲟⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲩⲛⲁⲙⲉⲥ ⲡϰϨ ⲑⲱⲛ 2:5 Ȋⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ Ȋⲧⲉ ϯⲓⲟⲩⲇⲉⲁ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲥϧⲏⲟⲩⲧ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ Ȉⲡⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ 2:6 ϫⲉ ⲛⲉⲙ Ȋⲑⲟ ϩⲱⲓ ⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ⲡⲕⲁϩⲓ Ȋⲓⲟⲩⲇⲁ ̀ⲛⲑⲟ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲉⲧϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ Ȋⲧⲉ ⲓⲟⲩⲇⲁ ⲉϥǸȂ ⲅⲁⲣ Ǹⲃⲟⲗ Ȋϧⲏϯ Ȋϫⲉ ⲟⲩϩⲏⲅⲟⲩⲙⲉⲛⲟⲥ ⲫⲏ ⲉⲑⲛⲁⲁⲙⲟⲛⲓ Ȉⲡⲁⲗⲁⲟⲥ ⲡⲓϨϚ 2:7 ⲧⲟⲧⲉ ⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲁϥⲙⲟⲩϯ Ǹⲛⲓⲙⲁⲅⲟⲥ Ȋⲭⲱⲡ ⲁϥϧⲟⲧϧⲉⲧ Ȋⲧⲟⲧⲟⲩ Ȋⲥⲁ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ Ȋⲧⲉ ⲡⲓⲥⲓⲟⲩ ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ 2:8 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲟⲣⲡⲟⲩ Ǹⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ⲉϥϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϣⲓⲛⲓ ⲁⲕⲣⲓⲃⲱⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲁⲗⲟⲩ Ǹϣⲱⲡ ⲇⲉ Ȋⲧⲉⲧⲉⲛϫⲉⲙϥ ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲓ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲁⲓ ϩⲱ Ȋⲧⲁⲟⲩⲱϣⲧ Ȉⲙⲟϥ

1:24 ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ Ϟϭⲓ ыⲱⲥⲏⲫ ⲉϥϞⲕⲟⲧϘ ⲁϥⲉⲓⲣⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ Ϟⲧⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧθ Ϟϭⲓ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ Ϝⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲁϥϫⲓ Ϝⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ.

1:25 ϜⲡⲉϥⲥⲟⲩⲱⲛϨ ϣⲁⲛⲧⲉⲥϫⲡⲟ Ϝⲡⲉⲥϣⲏⲣⲉ. ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ ϖϨ.

2:1 ϖϨ ⲇⲉ Ȋⲧⲉⲣⲟⲩϫⲡⲟϥ ϩⲣⲁы ϩϞ ⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ Ϟⲧⲉ ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ϩϞ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ Ϟϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲡϦⲣⲟ. ⲉⲓⲥ ϩⲉⲛⲙⲁⲅⲟⲥ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ Ϟⲉⲙⲁⲛϣⲁ ⲉϩⲣⲁы ⲉⲑⲓⲗⲏⲙ ⲉⲩϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ. 2:2 ϫⲉ ⲉϥⲧⲱⲛ ⲡϦⲣⲟ Ϟⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ Ϟⲧⲁⲩϫⲡⲟϥ. ⲁⲛⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲉϥⲥⲓⲟⲩ ϩϞ Ϟⲉⲙⲁⲛϣⲁ ⲁⲛⲉⲓ ⲉⲟⲩⲱϣϪ ⲛⲁϥ. 2:3 ⲁϥⲥⲱⲧϜ ⲇⲉ Ϟϭⲓ ϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲡϦⲣⲟ ⲁϥϣⲧⲟⲣⲧϦ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲙϞ ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲧⲏⲣϨ ⲛϜⲙⲁϥ. 2:4 ⲁϥⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ϞϞⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙϞ ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ Ϝⲡⲗⲁⲟⲥ. ⲁϥϣⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲩⲛⲁϫⲡⲟ ϜⲡⲉϰϨ ⲧⲱⲛ. 2:5 Ϟⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϩⲣⲁы ϩϞ ⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ Ϟⲧⲉ ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ. ⲉϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ Ϟⲧⲉыϩⲉ ϩⲓⲧϜ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. 2:6 ϫⲉ Ϟⲧⲟ ϩⲱⲱⲧⲉ ⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ⲡⲕⲁϩ Ϟыⲟⲩⲇⲁ Ϟⲧⲉϫⲟⲗϩ ⲁⲛ ϩϞ Ϟϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ Ϟыⲟⲩⲇⲁ. ϥⲛⲏⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ Ϟϩⲏⲧⲉ Ϟϭⲓ ⲟⲩϩⲏⲅⲟⲩⲙⲉⲛⲟⲥ. ⲡⲁы ⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲟⲛⲉ Ϝⲡⲁⲗⲁⲟⲥ ⲡⲓϒϚ. 2:7 ⲧⲟⲧⲉ ϩⲏⲣⲱⲧⲏⲥ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲙⲙⲁⲅⲟⲥ Ϟϫⲓⲟⲩⲉ ⲁϥϣⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ Ϟⲥⲁ ⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ Ϝⲡⲥⲓⲟⲩ Ϟⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ. 2:8 ⲁϥϫⲟⲟⲩⲥⲉ ϩⲣⲁы ⲉⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ⲉϥϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲃⲱⲕ ϞⲧⲉⲧϞϣⲓⲛⲉ ϩϞ ⲟⲩⲱⲣξ ⲉⲧⲃⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲧϞϣⲁⲛϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲙⲁⲧⲁⲙⲙⲟⲓ ϩⲱ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲓⲉⲉⲓ ϞⲧⲁⲟⲩⲱϣϪ ⲛⲁϥ.

A-3

Gospel of St. Matthew

Bohairic

Sahidic

2:9 Ȋⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ Ȋⲥⲁ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲡⲓⲥⲓⲟⲩ ⲫⲏ ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ Ǹⲣⲟϥ ⲥⲁⲡⲉⲓⲉⲃⲧ ⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ ϧⲁϫⲱⲟⲩ ϣⲁⲧⲉϥȂ Ȋⲧⲉϥⲟϩⲓ Ǹⲣⲁⲧϥ ⲥⲁⲡϣⲱⲓ Ȉⲡⲓⲙⲁ Ǹⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓⲁⲗⲟⲩ ⲭⲏ Ȉⲙⲟϥ 2:10 ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ Ǹⲡⲓⲥⲓⲟⲩ ⲁⲩⲣⲁϣⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ Ȋⲣⲁϣⲓ Ǹⲙⲁϣⲱ 2:11 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩȂ Ǹⲡⲓⲏⲓ ⲁⲩⲛⲁⲩ Ǹⲡⲓⲁⲗⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩϩⲓⲧⲟⲩ Ǹϧⲣⲏⲓ ⲁⲩⲟⲩϣⲱⲧ Ȉⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲱⲛ Ȋⲛⲟⲩⲁϩⲱⲣ ⲁⲩⲓⲛⲓ ⲛⲁϥ Ȋϩⲁⲛⲇⲱⲣⲟⲛ ⲟⲩⲛⲟⲩⲃ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲗⲓⲃⲁⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϣⲁⲗ 2:12 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩⲧⲁⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲁⲥⲟⲩⲓ Ǹϣⲧⲉⲙⲕⲟⲧⲟⲩ ϩⲁ ⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲕⲉⲙⲱⲓⲧ ⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ Ǹⲧⲟⲩⲭⲱⲣⲁ 2:13 ⲉⲧⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⲇⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ Ȋⲧⲉ ⲡπϨ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ Ǹⲓⲱⲥⲏⲫ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲁⲥⲟⲩⲓ ⲉϥϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲛⲕ ⲁⲗⲓⲟⲩⲓ Ȉⲡⲓⲁⲗⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲱⲧ Ǹⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ϣⲱⲡⲓ Ȉⲙⲁⲩ ϣⲁϯϫⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϥⲛⲁⲕⲱϯ ⲅⲁⲣ Ȋϫⲉ ⲏⲣⲱⲇⲏⲥ Ȋⲥⲁ ⲡⲓⲁⲗⲟⲩ Ǹⲧⲁⲕⲟϥ 2:14 Ȋⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲁϥϭⲓ Ȉⲡⲓⲁⲗⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ Ȋϫⲱⲣϩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ Ǹⲭⲏⲙⲓ 2:15 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲭⲏ Ȉⲙⲁⲩ ⲡⲉ ϣⲁ ⲧϧⲁⲏ Ȋⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉϥϫⲱⲕ Ǹⲃⲟⲗ Ȋϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲁ ⲡπϨ ϫⲟϥ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ Ȉⲡⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲓⲙⲟⲩϯ Ǹⲡⲁϣⲏⲣⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲭⲏⲙⲓ 2:16 ⲧⲟⲧⲉ ⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲩⲥⲱⲃⲓ Ȉⲙⲟϥ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲅⲟⲥ ⲁϥⲙⲃⲟⲛ Ǹⲙⲁϣⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ⲁϥϧⲱⲧⲉⲃ Ȋⲁⲗⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲥϭⲓⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲥⲛⲟⲩϯ ⲛⲉⲙ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲉⲧⲁϥϧⲉⲧϧⲱⲧϥ Ȋⲧⲟⲧⲟⲩ Ȋⲛⲓⲙⲁⲅⲟⲥ 2:17 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥϫⲱⲕ Ǹⲃⲟⲗ Ȋϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ Ȋⲓⲉⲣⲉⲙⲓⲁⲥ ⲡⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ

2:9 Ϟⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ Ϟⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧϜ ⲡϦⲣⲟ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ⲡⲥⲓⲟⲩ Ϟⲧⲁⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ϩϞ Ϟⲉⲙⲁⲛϣⲁ ⲁϥⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲏⲧⲟⲩ ϣⲁⲛⲧⲉϥⲉⲓ ⲛθⲁϩⲉⲣⲁⲧθ ⲉϫϜ ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲉⲣⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ Ϟϩⲏⲧθ. 2:10 Ϟⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲥⲓⲟⲩ ⲁⲩⲣⲁϣⲉ ϩϞ ⲟⲩⲛⲟϭ Ϟⲣⲁϣⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ. 2:11 ⲁⲩⲱ Ϟⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲉϩⲣⲁы ⲉⲡⲏы ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲙϞ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲁⲩⲡⲁϩⲧⲟⲩ ⲁⲩⲟⲩⲱϣϪ ⲛⲁϥ. ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ Ϟⲛⲉⲩⲁϩⲱⲱⲣ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁϥ Ϟϩⲉⲛⲇⲱⲣⲟⲛ. ⲟⲩⲛⲟⲩⲃ. ⲙϞ ⲟⲩⲗⲓⲃⲁⲛⲟⲥ. ⲙϞ ⲟⲩϣⲁⲗ. 2:12 ⲁⲩⲧⲟⲩⲛⲉⲓⲁⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲟⲩⲣⲁⲥⲟⲩ ⲉⲧϜⲕⲟⲧⲟⲩ ϣⲁ ϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ. ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧϞ ⲕⲉϩⲓⲏ ⲁⲩⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ ⲉϩⲣⲁы ⲉⲧⲉⲩⲭⲟⲣⲁ. 2:13 Ϟⲧⲉⲣⲟⲩⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉⲓⲥ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ Ϝⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁϥⲟⲩⲱⲛμ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲟⲩⲣⲁⲥⲟⲩ ⲉыⲱⲥⲏⲫ ⲉϥϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛψϫⲓ Ϝⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲙϞ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲛψⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁы ⲉⲕⲏⲙⲉ ⲛψϣⲱⲡⲉ ϩϜ ⲡⲙⲁ ⲉⲧϜⲙⲁⲩ ϣⲁⲛϯϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲕ. ϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϣⲓⲛⲉ Ϟⲥⲁ ⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉⲧⲁⲕⲟϥ. 2:14 Ϟⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁϥϫⲓ Ϝⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲙϞ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ Ϟⲧⲉⲩϣⲏ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁы ⲉⲕⲏⲙⲉ. 2:15 ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲇⲉ ϩϜ ⲡⲙⲁ ⲉⲧϜⲙⲁⲩ ϣⲁⲛⲧⲉ ϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲙⲟⲩ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ Ϟϭⲓ ⲡⲉⲛⲧⲁ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲟⲟϥ ϩⲓⲧϜ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲁⲓⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲕⲏⲙⲉ. 2:16 ⲧⲟⲧⲉ ϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ Ϟⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲩⲥⲱⲃⲉ Ϝⲙⲟϥ ϩⲓⲧϞ Ϝⲙⲁⲅⲟⲥ ⲁϥϭⲱⲛϪ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲁϥⲙⲟⲩⲟⲩⲧ Ϟϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϩϞ ⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ⲙϞ ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩϞ ⲛⲉⲥⲧⲟϣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲓⲛ ⲣϜⲡⲉ ⲥϞⲧⲉ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ. ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ Ϟⲧⲁⲩϩⲉⲧϩⲱⲧθ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ϞϜⲙⲁⲅⲟⲥ. 2:17 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ Ϟϭⲓ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟϥ ϩⲓⲧϞ ыⲉⲣⲏⲙⲓⲁⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ.

A-4

Gospel of St. Matthew

Bohairic

Sahidic

2:18 ϫⲉ ⲟⲩⲥⲙⲏ ⲁⲩⲥⲟⲑⲙⲉⲥ ϧⲉⲛ ⲣⲁⲙⲁ ⲣⲁⲭⲏⲗ ⲉⲥⲣⲓⲙⲓ Ǹⲛⲉⲥϣⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲥⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲡⲉ Ǹϯⲛⲟⲙϯ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲥⲉϣⲟⲡ ⲁⲛ 2:19 ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩ ⲇⲉ Ȋϫⲉ ⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ Ȋⲧⲉ ⲡπϨ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ Ǹⲓⲱⲥⲏⲫ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲁⲥⲟⲩⲓ ϧⲉⲛ ⲭⲏⲙⲓ ⲉϥϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ 2:20 ϫⲉ ⲧⲱⲛⲕ ϭⲓ Ȉⲡⲓⲁⲗⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ Ǹⲡⲕⲁϩⲓ ȈⲡⲓϨϚ ⲁⲩⲙⲟⲩ ⲅⲁⲣ Ȋϫⲉ ⲛⲏ ⲉⲧⲕⲱϯ Ȋⲥⲁ ⲧⲯⲩⲭⲏ Ȉⲡⲓⲁⲗⲟⲩ 2:21 Ȋⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲁϥϭⲓ ⲙⲡⲓⲁⲗⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥȂ Ǹϧⲟⲩⲛ Ǹⲡⲕⲁϩⲓ ȈⲡⲓϨϚ 2:22 ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ϫⲉ ⲁⲣⲭⲉⲗⲁⲟⲥ ⲉⲧⲟⲓ Ȋⲟⲩⲣⲟ Ǹϯⲓⲟⲩⲇⲉⲁ Ȋⲧϣⲉⲃⲓⲱ Ȋⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲁϥⲉⲣϩⲟϯ Ǹϣⲉ Ǹⲙⲁⲩ ⲉⲧⲁⲩⲧⲁⲙⲟϥ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲁⲥⲟⲩⲓ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ̀ⲉⲛⲓⲥⲁ Ȋⲧⲉ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉⲁ 2:23 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥȂ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲃⲁⲕⲓ ⲉⲩⲙⲟⲩϯ Ǹⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ. ϩⲟⲡⲱⲥ Ȋⲧⲉϥϫⲱⲕ Ǹⲃⲟⲗ Ȋϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ Ȋⲛⲉϥⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲩǸⲙⲟⲩϯ Ǹⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲓⲣⲉⲙⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ 3:1 ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲉȈⲙⲁⲩ ⲁϥȂ Ȋϫⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲓⲣⲉϥϯⲱⲙⲥ ⲉϥϩⲓⲱⲓϣ ϩⲓ ⲡϣⲁϥⲉ Ȋⲧⲉ ϯⲓⲟⲩⲇⲉⲁ 3:2 ⲉϥϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲣⲓⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ ⲁⲥϧⲱⲛⲧ ⲅⲁⲣ Ȋϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ Ȋⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩⲓ 3:3 ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ Ȋⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲡⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲥⲙⲏ Ȉⲫⲏ ⲉⲧⲱϣ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲡϣⲁϥⲉ ϫⲉ ⲥⲉⲃⲧⲉ ⲫⲙⲱⲓⲧ ȈⲡπϨ ⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ȊⲛⲉϥⲙⲁȊⲙⲟϣⲓ 3:4 Ȋⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲉ ⲧⲉϥϩⲉⲃⲥⲱ ⲟⲩǸⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϥⲱⲓ Ȋϭⲁⲙⲟⲩⲗ ⲧⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲙⲏⲣ Ȋⲟⲩⲙⲟϫϧ Ȋϣⲁⲣ Ǹϫⲉⲛ ⲧⲉϥϯⲡⲓ ⲧⲉϥϧⲣⲉ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲟⲩϣϫⲉ ⲧⲉ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲉⲃⲓⲱ Ȋⲧⲉ ⲧⲕⲟⲓ

2:18 ϫⲉ ⲟⲩⲥⲙⲏ ⲁⲩⲥⲱⲧϜ ⲉⲣⲟⲥ ϩϞ ϩⲣⲁⲙⲙⲁ. ⲟⲩⲣⲓⲙⲉ Ϝⲛ ⲟⲩⲧⲟⲉⲓⲧ ⲉⲛⲁϣⲱϥ. ϩⲣⲁⲭⲏⲗ ⲉⲥⲣⲓⲙⲉ ⲉⲛⲉⲥϣⲏⲣⲉ ⲁⲩⲱ Ϝⲡⲉⲥⲟⲩⲱϣ ⲉⲥϚⲥⲱⲗϨ ϫⲉ Ϟⲛⲟⲩⲥ ⲁⲛ ⲛⲉ. 2:19 Ϟⲧⲉⲣⲉϥⲙⲟⲩ ⲇⲉ Ϟϭⲓ ϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ. ⲉⲓⲥ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ Ϝⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁϥⲟⲩⲱⲛμ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲟⲩⲣⲁⲥⲟⲩ ⲉыⲱⲥⲏⲫ ϩϞ ⲕⲏⲙⲉ 2:20 ⲉϥϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛψϫⲓ Ϝⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲙϞ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲛψⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁы ⲉⲡⲕⲁϩ ϜⲡⲓϒϚ. ⲁⲩⲙⲟⲩ ⲅⲁⲣ Ϟϭⲓ ⲛⲉⲧϣⲓⲛⲉ Ϟⲥⲁ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ Ϝⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ. 2:21 Ϟⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁϥϫⲓ Ϝⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲙϞ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲕⲁϩ ϜⲡⲓϒϚ. 2:22 ⲁϥⲥⲱⲧϜ ⲇⲉ ϫⲉ ⲁⲣⲭⲏⲗⲁⲟⲥ ⲡⲉⲧⲟ ϞϦⲣⲟ ⲉϫϞ ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲉⲡⲙⲁ Ϟϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲁϥϦϩⲟⲧⲉ ⲉⲃⲱⲕ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲧϜⲙⲁⲩ ⲁⲩⲧⲟⲩⲛⲉⲓⲁⲧϥ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲟⲩⲣⲁⲥⲟⲩ ⲁϥⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ ⲉϩⲣⲁы ⲉⲙⲙⲟⲟϣⲉ Ϟⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ. 2:23 ⲁϥⲉⲓ ⲁϥⲟⲩⲱϩ ϩϞ ⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ Ϟϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ Ϟϭⲓ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟϥ ϩⲓⲧϜ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥ. 3:1 ϩⲣⲁⲓ ⲇⲉ ϩϞ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧϜⲙⲁⲩ ⲁϥⲉⲓ Ϟϭⲓ ыⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲧⲏⲥ ⲉϥⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ϩⲣⲁы ϩϜ ⲡϫⲁⲓⲉ Ϟϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ 3:2 ⲉϥϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ. ⲁⲥϩⲱⲛ ⲅⲁⲣ ⲉϩⲟⲩⲛ Ϟϭⲓ ⲧⲙϞⲧϦⲣⲟ Ϟⲙⲡⲏⲩⲉ. 3:3 ⲡⲁы ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟϥ ϩⲓⲧϞ ⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲧⲉⲥⲙⲏ Ϝⲡⲉⲧⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲡϫⲁⲓⲉ ϫⲉ ⲥⲃⲧⲉ ⲧⲉϩⲓⲏ Ϝⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϞⲧⲉⲧϞⲥⲟⲟⲩⲧϞ ϞⲛⲉϥⲙⲁϞⲙⲟⲟϣⲉ. 3:4 Ϟⲧⲟϥ ⲇⲉ ыⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲉⲣⲉ ⲧⲉϥϩⲃⲥⲱ ϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ϩⲉⲛⲃⲱ Ϟϭⲁⲙⲟⲩⲗ. ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲙⲟϫϩ Ϟϣⲁⲁⲣ ϭⲟⲟⲗⲉ ⲉⲧⲉϥϯⲡⲉ. ⲧⲉϥϩⲣⲉ ⲇⲉ ⲛⲉ ϩⲉⲛϣϫⲉ ⲛⲉ ⲙϞ ⲟⲩⲉⲃⲓⲉ ϩⲟⲟⲩⲧ.

A-5

Gospel of St. Matthew

Bohairic

Sahidic

3:5 ⲧⲟⲧⲉ ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲟϥ ⲡⲉ Ȋϫⲉ ⲛⲁ ⲓϚϒϜ ⲛⲉⲙ ϯⲓⲟⲩⲇⲉⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲛⲉⲙ ϯⲡⲉⲣⲓⲭⲱⲣⲟⲥ ⲧⲏⲣⲥ Ȋⲧⲉ ⲡⲓⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ 3:6 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϭⲓⲱⲙⲥ Ȋⲧⲟⲧϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ Ȋⲓⲁⲣⲟ ⲉⲩⲟⲩⲱⲛϩ Ȋⲛⲟⲩⲛⲟⲃⲓ Ǹⲃⲟⲗ 3:7 ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ Ǹⲟⲩⲙⲏϣ Ȋⲧⲉ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲉⲟⲥ ⲉⲩⲛⲏⲟⲩ Ǹϫⲉⲛ ⲡⲓⲱⲙⲥ Ȋⲧⲁϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲙⲓⲥⲓ Ȋⲧⲉ ⲛⲓⲁϫⲱ ⲛⲓⲙ ⲁϥⲧⲁⲙⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ Ǹⲫⲱⲧ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲁⲧϩⲏ Ȉⲡⲓϫⲱⲛⲧ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ 3:8 ⲁⲣⲓⲟⲩⲓ ⲟⲩⲛ Ȋⲟⲩⲟⲩⲧⲁϩ ⲉϥⲙⲡϣⲁ Ȋϯⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ 3:9 ⲟⲩⲟϩ Ȉⲡⲉⲣⲙⲉⲩⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ Ǹϫⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ Ȋⲧⲁⲛ Ȉⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ϯϫⲱ ⲅⲁⲣ Ȉⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϣϫⲟⲙ Ȉⲫϯ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓⲱⲛⲓ ⲉⲧⲟⲩⲛⲉⲥ ϣⲏⲣⲓ Ȋⲁⲃⲣⲁⲁⲙ 3:10 ϩⲏⲇⲏ ⲇⲉ ⲡⲓⲕⲉⲗⲉⲃⲓⲛ ϥⲭⲏ ϧⲁ ⲑⲛⲟⲩⲛⲓ Ȋⲛⲓϣϣⲏⲛ ϣϣⲏⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉ ϥⲛⲁⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁϩ Ǹⲛⲁⲛⲉϥ Ǹⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲥⲉⲛⲁⲕⲟⲣϫϥ Ȋⲥⲉϩⲓⲧϥ Ǹⲡⲓⲭⲣⲱⲙ 3:11 ǰⲛⲟⲕ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ϯⲱⲙⲥ Ȉⲙⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲱⲟⲩ ⲉⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲱⲓ ϥϫⲟⲣ Ǹϩⲟⲧⲉⲣⲟⲓ ⲫⲏ ⲉⲧⲉ Ȋϯⲙⲡϣⲁ ⲁⲛ Ǹϥⲁⲓ Ȉⲡⲉϥⲑⲱⲟⲩⲓ Ȋⲑⲟϥ ⲉϥǸⲉⲙⲥ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡϞτ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲭⲣⲱⲙ 3:12 ⲫⲏ ⲇⲉ ⲡⲉϥϧⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥϫⲓϫ ϥⲛⲁⲧⲟⲩⲃⲟ Ȉⲡⲉϥϭⲛⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϥⲛⲁⲑⲱⲟⲩϯ Ȉⲡⲉϥⲥⲟⲩⲟ Ǹϯⲁⲡⲟⲑⲏⲕⲏ ⲡⲓⲧⲟϩ ⲇⲉ ϥⲛⲁⲣⲟⲕϩϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲭⲣⲱⲙ Ȋⲁⲧϭⲉⲛⲟ 3:13 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥȂ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉⲁ Ǹϫⲉⲛ ⲡⲓⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ϩⲁ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉⲑⲣⲉϥϭⲓⲱⲙⲥ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ 3:14 ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲧⲁϩⲛⲟ Ȉⲙⲟϥ ⲉϥϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ǰⲛⲟⲕ ⲉⲧⲉⲣⲭⲣⲓⲁ Ǹϭⲓⲱⲙⲥ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲕ ⲟⲩⲟϩ Ȋⲑⲟⲕ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲟⲓ

3:5 ⲧⲟⲧⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲣⲁⲧθ Ϟϭⲓ ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲧⲏⲣϨ. ⲙϞ ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲙϞ ⲧⲡⲉⲣⲓⲭⲱⲣⲟⲥ ⲧⲏⲣϨ Ϝⲡⲉⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ. 3:6 ⲉⲩϫⲓ ⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧθ ϩϜ ⲡⲉⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⲡⲉⲓⲉⲣⲟ ⲉⲩⲉⲝⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ Ϟⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ. 3:7 Ϟⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉϩⲁϩ ϩϞ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲙϞ Ϟⲥⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲁⲓⲟⲥ ⲉⲩⲛⲏⲩ ⲉϫϜ ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲛⲉϫⲡⲟ Ϟⲛⲉϩⲃⲟⲩⲓ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲥⲁⲃⲉ ⲧⲏⲩⲧϞ ⲉⲡⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϨ Ϟⲧⲟⲣⲅⲏ ⲉⲧⲛⲏⲩ. 3:9 ϞⲧⲉⲧϞⲧϜⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉϫⲟⲟⲥ ϞϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧϞ. ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁⲛ Ϝⲙⲁⲩ Ϝⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ. ϯϫⲱ ⲅⲁⲣ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧϞ ϫⲉ ⲟⲩⲛ ϭⲟⲙ Ϝⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲩⲛⲉⲥ ϩⲉⲛϣⲏⲣⲉ Ϟⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲛⲉⲓⲱⲛⲉ. 3:10 ϫⲓⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲕⲉⲗⲉⲃⲓⲛ ⲕⲏ ϩⲁ ⲧⲛⲟⲩⲛⲉ ϞϞϣⲏⲛ. ϣⲏⲛ ϭⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉ ⲛθⲛⲁⲉⲓⲣⲉ ⲁⲛ Ϟⲟⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲥⲉⲛⲁⲕⲟⲟⲣⲉϥ Ϟⲥⲉⲛⲟϫθ ⲉⲧⲥⲁⲧⲉ. 3:11 ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲉⲛ ⲉыⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ Ϝⲙⲱⲧⲛ ϩϞ ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ ⲉⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲇⲉ ϥϫⲟⲟⲣ ⲉⲣⲟⲓ ⲡⲁы ϞϯϜⲡϣⲁ ⲁⲛ Ϟϥⲓ ϩⲁ ⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩⲉ. Ϟⲧⲟϥ ⲡⲉⲧⲛⲁⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ Ϝⲙⲱⲧⲛ ϩϞ ⲟⲩⲡϞτ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙϞ ⲟⲩⲥⲁⲧⲉ. 3:12 ⲡⲁы ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲉϥϩⲁ ϩϞ ⲧⲉϥϭⲓϫ ⲉϥⲛⲁⲧφⲃⲟ Ϝⲡⲉϥϫⲛⲟⲟⲩ. ⲛθⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ Ϝⲡⲉϥⲥⲟⲩⲟ ⲉⲧⲁⲡⲟⲑⲏⲕⲏ. ⲡⲧⲱϩ ⲇⲉ ⲛθⲣⲟⲕϩθ ϩϞ ⲟⲩⲥⲁⲧⲉ ⲉⲙⲉⲥⲱϣϜ. 3:13 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲉⲓ Ϟϭⲓ ϖϨ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲉϩⲣⲁы ⲉϫϜ ⲡⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ϣⲁ ыⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉⲧⲣⲉϥⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧθ. 3:14 Ϟⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲕⲱⲗⲩ Ϝⲙⲟϥ ⲉϥϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧϦⲭⲣⲓⲁ Ϟⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϘ ⲁⲩⲱ Ϟⲧⲟⲕ ⲉⲧⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟⲓ. 3:8 ⲁⲣⲓⲣⲉ ϭⲉ Ϟⲟⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉϥϜⲡϣⲁ Ϟⲧⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ.

A-6

Gospel of St. Matthew

Bohairic

Sahidic

3:15 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲇⲉ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲭⲁⲥ ϯⲛⲟⲩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲡⲉⲧⲥⲉⲙⲡϣⲁ ⲛⲁⲛ Ǹϫⲉⲕ ⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ Ǹⲃⲟⲗ ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲭⲁϥ 3:16 ⲉⲧⲁϥⲱⲙⲥ ⲇⲉ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥȂ Ǹⲡϣⲱⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁϥ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲩ ǸⲟⲩⲡϞτ Ȋⲧⲉ ⲫϯ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ Ǹⲡⲉⲥⲏⲧ Ȉⲫⲣⲏϯ Ȋⲟⲩϭⲣⲟⲙⲡⲓ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲟϥ 3:17 ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥ ⲟⲩⲥⲙⲏ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩⲓ ⲉⲥϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲓ ⲡⲁⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⲉⲧⲁⲓϯⲙⲁϯ Ȋϧⲏⲧϥ 4:1 ⲧⲟⲧⲉ ⲓϒϨ ⲁ ⲡⲓⲡϞτ ⲟⲗϥ ⲉⲡϣⲁϥⲉ ⲉⲡϫⲓⲛⲧⲉ ⲡⲓⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ Ȉⲙⲟϥ 4:2 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲓⲛ ȊϜ Ȋⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ Ϝ Ȋⲉϫⲱⲣϩ Ǹⲡϧⲁⲉ ⲁϥϩⲕⲟ 4:3 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥȂ Ȋϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲧϭⲱⲛⲧ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲓⲥϫⲉ Ȋⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲓ Ȉⲫϯ ⲁϫⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉ ⲛⲁⲓⲱⲛⲓ Ǹⲣⲱⲓⲕ 4:4 Ȋⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲥⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲁⲱⲛϧ Ǹⲱⲓⲕ Ȉⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ Ǹϫⲉⲛ ⲥⲁϫⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲣⲱϥ Ȉⲫϯ 4:5 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲟⲗϥ Ȋϫⲉ ⲡⲓⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ Ǹϯⲃⲁⲕⲓ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲁϩⲟϥ Ǹⲣⲁⲧϥ Ǹϫⲉⲛ ⲡⲧⲉⲛϩ Ȋⲧⲉ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ 4:6 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲓⲥϫⲉ Ȋⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲓ Ȉⲫϯ ϩⲓⲧⲕ Ǹⲡⲉⲥⲏⲧ Ǹⲃⲟⲗ ⲧⲁⲓ ⲥⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ϥⲛⲁϩⲟⲛϩⲉⲛ Ȋⲧⲟⲧⲟⲩ Ȋⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲑⲃⲏⲧⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩǸϥⲓⲧⲕ ϩⲓϫⲉⲛ ⲛⲟⲩϫⲓϫ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ Ȋⲧⲉⲕϭⲓϭⲣⲟⲡ Ǹⲟⲩⲱⲛⲓ Ȋⲧⲉⲕϭⲁⲗⲟϫ 4:7 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁϥ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ϫⲉ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲥⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ Ȋⲛⲉⲕⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ȈⲡπϨ ⲡⲉⲕⲛⲟⲩϯ

3:15 ⲁϥⲟⲩⲱϣφ ⲇⲉ Ϟϭⲓ ϖϨ ⲉϥϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ϭⲱ ⲧⲉⲛⲟⲩ. ⲧⲁы ⲅⲁⲣ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲉ ζϣⲉ ⲉⲣⲟⲛ ⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ Ϟⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛⲓⲙ. ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲕⲁⲁϥ. 3:16 Ϟⲧⲉⲣⲉϥⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ϭⲉ Ϟϭⲓ ϖϨ Ϟⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁы ϩϜ ⲡⲙⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ Ϟϭⲓ Ϝⲡⲏⲩⲉ. ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲡϞτ Ϝⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ Ϟⲑⲉ Ϟⲟⲩϭⲣⲟⲟⲙⲡⲉ ⲉϩⲣⲁы ⲉϫⲱϥ. 3:17 ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥ ⲟⲩⲥⲙⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ Ϝⲡⲏⲩⲉ ⲉⲥϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲡⲁы ⲡⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧ ⲡⲉⲛⲧⲁ ⲡⲁⲟⲩⲱϣ ϣⲱⲡⲉ ϩⲣⲁы Ϟϩⲏⲧθ. 4:1 ⲧⲟⲧⲉ ϖϨ ⲁⲩϫⲓⲧθ ⲉϩⲣⲁы ⲉⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧϜ ⲡⲉⲡϞτ ⲉⲧⲣⲉⲩⲡⲓⲣⲁⲍⲉ Ϝⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧϜ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ. 4:2 ⲁϥⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲇⲉ Ϟϩⲙⲉ Ϟϩⲟⲟⲩ ⲙϞ ϩⲙⲉ Ϟⲟⲩϣⲏ ⲙϞϞⲥⲱⲥ ⲁϥϩⲕⲟ. 4:3 ⲁϥϯ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ Ϟϭⲓ ⲡⲉⲧⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲉϣϫⲉ Ϟⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ Ϝⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϫⲓⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲛⲉыⲱⲛⲉ Ϧⲟⲉⲓⲕ. 4:4 Ϟⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣφ ⲉϥϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ. ϫⲉ ϥⲥⲏϩ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲱⲛμ ⲁⲛ ⲉⲟⲉⲓⲕ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣⲁϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲧⲧⲁⲡⲣⲟ Ϝⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 4:5 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥϫⲓ Ϝⲙⲟϥ Ϟϭⲓ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲉϩⲣⲁы ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ Ϝⲙⲟϥ ⲉⲣⲁⲧθ ⲉϫϜ ⲡⲧⲏⲛμ ϜⲡϦⲡⲉ. 4:6 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉϣϫⲉ Ϟⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ Ϝⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲟϫϘ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉϫϜ ⲡⲉыⲙⲁ ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ϥⲛⲁϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ Ϟⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϘ. Ϟⲥⲉϥⲓ Ϝⲙⲟⲕ ⲉϩⲣⲁы ⲉϫϞ ⲛⲉⲩϭⲓϫ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛψϫⲱⲣⲡ ⲉⲩⲱⲛⲉ Ϟⲧⲉⲕⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ. 4:7 ⲡⲉϫⲁϥ ⲟⲛ Ϟϭⲓ ϖϨ ϫⲉ ϥⲥⲏϩ ⲟⲛ ϫⲉ Ϟⲛⲉⲕⲡⲓⲣⲁⲍⲉ Ϝⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲕⲛⲟⲩⲧⲉ.

A-7

Gospel of St. Matthew

Bohairic

Sahidic

4:8 ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥⲟⲗϥ Ȋϫⲉ ⲡⲓⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ Ǹϫⲉⲛ ⲟⲩⲧⲱⲟⲩ ⲉϥϭⲟⲥⲓ Ǹⲙⲁϣⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲁⲙⲟϥ Ǹⲛⲓⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ Ȋⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲟⲩⲱⲟⲩ 4:9 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϯⲛⲁⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲁⲕϣⲁⲛϩⲓⲧⲕ Ǹϧⲣⲏⲓ Ȋⲧⲉⲕⲟⲩⲱϣⲧ Ȉⲙⲟⲓ 4:10 ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲉ ⲓϒϨ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲥⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲡπϨ ⲡⲉⲕⲛⲟⲩϯ ⲡⲉⲧⲉⲕⲉⲟⲩⲱϣⲧ Ȉⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ Ȋⲑⲟϥ Ȉⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲡⲉⲧⲉⲕⲉϣⲉⲙϣⲏⲧϥ 4:11 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲭⲁϥ Ȋϫⲉ ⲡⲓⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥ ϩⲁⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁⲩȂ ⲁⲩϣⲉⲙϣⲓ Ȉⲙⲟϥ 4:12 ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ϫⲉ ⲁⲩϯ Ȋⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ Ǹϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉⲁ 4:13 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲭⲱ Ȋⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ Ȋⲥⲱϥ ⲁϥȂ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⲑⲏ ⲉⲧϩⲓⲥⲕⲉⲛ ⲫⲓⲟⲙ ϧⲉⲛ ⲛⲓϭⲓⲏ Ȋⲧⲉ ⲍⲁⲃⲟⲩⲗⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲫⲑⲁⲗⲓⲙ 4:14 ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉϥϫⲱⲕ Ǹⲃⲟⲗ Ȋϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ Ȋⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲡⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ 4:15 ϫⲉ ⲡⲕⲁϩⲓ Ȋⲍⲁⲃⲟⲩⲗⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲡⲕⲁϩⲓ Ȋⲛⲉⲫⲑⲁⲗⲓⲙ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ Ȋⲧⲉ ⲫⲓⲟⲙ ϩⲓⲙⲏⲣ Ȉⲡⲓⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉⲁ Ȋⲧⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ 4:16 ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲭⲁⲕⲓ ⲁϥⲛⲁⲩ Ǹⲟⲩⲛⲓϣϯ Ȋⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏ ⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲭⲱⲣⲁ ⲛⲉⲙ ⲧϧⲏⲓⲃⲓ Ȉⲫⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲁϥϣⲁⲓ ⲛⲱⲟⲩ 4:17 ⲓⲥϫⲉⲛ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲉⲧⲉȈⲙⲁⲩ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ Ȋϩⲓⲱⲓϣ ⲛⲉⲙ Ǹϫⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲣⲓⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ ⲁⲥϧⲱⲛⲧ ⲅⲁⲣ Ȋϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ Ȋⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩⲓ 4:18 ⲉϥⲙⲟϣⲓ ⲇⲉ ⲉⲥⲕⲉⲛ ⲫⲓⲟⲙ Ȋⲧⲉ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉⲁ ⲁϥⲛⲁⲩ Ǹⲥⲟⲛ φ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲫⲏ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ Ǹⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲉⲩϩⲓ ϣⲛⲉ Ǹⲫⲓⲟⲙ ⲛⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟϩⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲉ 4:19 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲙⲱⲓⲛⲓ ⲙⲟϣⲓ Ȋⲥⲱⲓ Ȋⲧⲁⲉⲣ ⲑⲏⲛⲟⲩ Ȋⲟⲩⲟϩⲓ Ȋⲣⲉϥⲧⲁϩⲉ ⲣⲱⲙⲓ

4:8 ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥϫⲓⲧθ Ϟϭⲓ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲉϩⲣⲁы ⲉϫϞ ⲟⲩⲧⲟⲟⲩ ⲉϥϫⲟⲥⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ. ⲁϥⲧⲟⲩⲟϥ ⲉⲙⲙϞⲧϦⲣⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ Ϝⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙϞ ⲡⲉⲩⲉⲟⲟⲩ.

4:9 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲛⲁы ⲧⲏⲣⲟⲩ ϯⲛⲁⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲕ ⲉⲕϣⲁⲛⲡⲁϩⲧϘ ⲛψⲟⲩⲱϣϪ ⲛⲁы.

4:10 ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ Ϟϭⲓ ϖϨ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ. ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲕⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲕⲉⲟⲩⲱϣϪ ⲛⲁϥ. ⲁⲩⲱ Ϟⲧⲟϥ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲡⲉⲧⲕⲉϣⲙϣⲉ ⲛⲁϥ. 4:11 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲕⲁⲁϥ Ϟϭⲓ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥ Ϟⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁⲩⲉⲓ ⲁⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲉⲓ ⲛⲁϥ. 4:12 ⲁϥⲥⲱⲧϜ ⲇⲉ ϫⲉ ⲁⲩⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ Ϟыⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁϥⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ ⲉϩⲣⲁы ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ. 4:13 ⲁϥⲕⲱ Ϟⲥⲱϥ Ϟⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ. ⲁϥⲉⲓ ⲁϥⲟⲩⲱϩ ϩϞ ⲕⲁⲫⲣⲛⲁⲟⲩⲙ. ⲧⲁы ⲉⲧϩⲁⲧϞ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ϩϞ Ϟⲧⲟϣ Ϟⲍⲁⲃⲟⲩⲗⲱⲛ ⲙϞ ⲛⲉⲫⲑⲁⲗⲉⲓⲙ. 4:14 ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ Ϟϭⲓ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟϥ ϩⲓⲧϞ ⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ. 4:15 ϫⲉ ⲡⲕⲁϩ Ϟⲍⲁⲃⲟⲩⲗⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲁϩ Ϟⲛⲉⲫⲑⲁⲗⲉⲓⲙ. ⲧⲉϩⲓⲏ Ϟⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲡⲉⲕⲣⲟ Ϝⲡⲉⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ. ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ϞϞϩⲉⲑⲛⲟⲥ. 4:16 ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥ ϩϜ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲩⲛⲟϭ Ϟⲟⲩⲟⲉⲓⲛ. ⲛⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩϞ ⲧⲉⲭⲱⲣⲁ ⲙϞ ⲑⲁыⲃⲉⲥ Ϝⲡⲙⲟⲩ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲁϥϣⲁ ⲛⲁⲩ. 4:17 ϫⲓⲛ ⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧϜⲙⲁⲩ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ Ϟϭⲓ ϖϨ ⲉⲧⲁϣⲟⲉⲓϣ ⲁⲩⲱ ⲉϫⲟⲟⲥ. ϫⲉ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ ⲁⲥϩⲱⲛ ⲅⲁⲣ ⲉϩⲟⲩⲛ Ϟϭⲓ ⲧⲙϞⲧϦⲣⲟ Ϟⲙⲡⲏⲩⲉ. 4:18 ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ϩⲁⲧϞ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ Ϟⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲥⲟⲛ ⲥⲛⲁⲩ. ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲉ ϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲙϞ ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲉⲩϩⲓ ϣⲛⲉ ⲉϩⲣⲁы ⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ϫⲉ ⲛⲉ ϩⲉⲛⲟⲩⲱϩⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲉ. 4:19 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲙⲏыⲧϞ ⲟⲩⲉϩⲧⲏⲩⲧϞ Ϟⲥⲱы. ⲧⲁⲣⲧⲏⲩⲧϞ Ϟⲟⲩⲱϩⲉ Ϟⲣⲱⲙⲉ.

A-8

Gospel of St. Matthew

Bohairic

Sahidic

4:20 Ȋⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲥⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⲁⲩⲭⲱ Ȋⲛⲟⲩϣⲛⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲟϣⲓ Ȋⲥⲱϥ 4:21 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲥⲓⲛⲓ ⲉⲧϩⲏ Ǹⲃⲟⲗ Ȉⲙⲁⲩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲕⲉⲥⲟⲛ φ ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲓ Ȋⲍⲉⲃⲉⲇⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲉⲩϩⲓ ⲡⲓϫⲟⲓ ⲛⲉⲙ ⲍⲉⲃⲉⲇⲉⲟⲥ ⲡⲟⲩⲓⲱⲧ ⲉⲩⲥⲟⲃϯ Ȋⲛⲟⲩϣⲛⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩϯ Ǹⲣⲱⲟⲩ 4:22 Ȋⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲥⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⲁⲩⲭⲱ Ȉⲡⲓϫⲟⲓ ⲛⲉⲙ ⲍⲉⲃⲉⲇⲉⲟⲥ ⲡⲟⲩⲓⲱⲧ ⲁⲩⲙⲟϣⲓ Ȋⲥⲱϥ 4:23 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲕⲱϯ ⲡⲉ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ϧⲉⲛ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲉϥϯⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥϩⲓⲱⲓϣ Ȉⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ Ȋⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲉⲣⲫⲁϧⲣⲓ Ǹϣⲱⲛⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ 4:24 ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲧⲉϥⲥⲙⲏ Ȃ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲥⲩⲣⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩȂⲛⲓ ⲛⲁϥ Ȋⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲧϩⲉⲙⲕⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩϣⲱⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩⲙⲕⲁⲩϩ Ȋⲟⲩⲙⲏϣ Ȋⲣⲏϯ ⲛⲏ ⲉⲧⲉ ⲛⲓⲇⲉⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲏ ⲉⲧⲟⲓ Ȉⲡⲉⲣⲙⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲏ ⲉⲧϣⲏⲗ Ǹⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣⲫⲁϧⲣⲓ Ǹⲣⲱⲟⲩ 4:25 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲟϣⲓ Ȋⲥⲱϥ Ȋϫⲉ ϩⲁⲛⲛⲓϣϯ Ȉⲙⲏϣ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉⲁ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲏϯ Ȉⲃⲁⲕⲓ ⲛⲉⲙ ⲓϚϒϜ ⲛⲉⲙ ϯⲓⲟⲩⲇⲉⲁ ⲛⲉⲙ ϩⲓⲙⲏⲣ Ȉⲡⲓⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ 5:1 ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ Ǹⲛⲓⲙⲏϣ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ Ǹⲡϣⲱⲓ Ǹϫⲉⲛ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲁⲩȂ ϩⲁⲣⲟϥ Ȋϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ 5:2 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛ Ȋⲣⲱϥ ⲛⲁϥϯⲥⲃⲱ ⲛⲱⲟⲩ ⲉϥϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ 5:3 ⲱⲟⲩⲛⲓⲁⲧⲟⲩ Ȋⲛⲓϩⲏⲕⲓ ȈⲡⲓⲡϞτ ϫⲉ ⲑⲱⲟⲩ ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ Ȋⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩⲓ 5:4 ⲱⲟⲩⲛⲓⲁⲧⲟⲩ Ȋⲛⲏ ⲉⲧⲉⲣϩⲏⲃⲓ ϯⲛⲟⲩ ϫⲉ Ȋⲑⲱⲟⲩ ⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁϯϩⲟ Ǹⲣⲱⲟⲩ 5:5 ⲱⲟⲩⲛⲓⲁⲧⲟⲩ Ȋⲛⲓⲣⲉⲙⲣⲁⲩϣ ϫⲉ Ȋⲑⲱⲟⲩ ⲡⲉⲑⲛⲁⲉⲣⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲛ Ȉⲡⲓⲕⲁϩⲓ 5:6 ⲱⲟⲩⲛⲓⲁⲧⲟⲩ Ȋⲛⲏ ⲉⲧϩⲟⲕⲉⲣ ⲛⲉⲙ ⲛⲏ ⲉⲧⲟⲃⲓ Ȋϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ϫⲉ Ȋⲑⲱⲟⲩ ⲡⲉⲑⲛⲁⲥⲓ

4:20 Ϟⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ Ϟⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩⲕⲱ Ϟⲛⲉⲩϣⲛⲏⲩ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ Ϟⲥⲱϥ. 4:21 ⲁϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉⲑⲏ Ϟⲕⲉⲕⲟⲩⲓ. ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲕⲉⲥⲟⲛ ⲥⲛⲁⲩ ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ Ϟⲍⲉⲃⲉⲇⲁⲓⲟⲥ ⲙϞ ыⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ϩⲣⲁы ϩϜ ⲡϫⲟы ⲙϞ ⲍⲉⲃⲉⲇⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉⲩⲉⲓⲱⲧ ⲉⲩⲥⲟϥⲧⲉ Ϟⲛⲉⲩϣⲛⲏⲩ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ. 4:22 Ϟⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ Ϟⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩⲕⲱ Ϟⲛⲉⲩϣⲛⲏⲩ ⲙϞ ⲡⲉⲩⲉⲓⲱⲧ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ Ϟⲥⲱϥ. 4:23 ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲧⲏⲣϨ ⲉϥϯ ⲥⲃⲱ ϩⲣⲁы ϩϞ ⲛⲉⲩⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ Ϝⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ϞⲧⲙϞⲧϦⲣⲟ ⲉϥϦ ⲡⲁϩⲣⲉ ⲉϣⲱⲛⲉ ⲛⲓⲙ ϩⲓ ⲗⲟⲩⲗϫ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϩϜ ⲡⲗⲁⲟⲥ. 4:24 ⲡⲉϥⲥⲟⲉⲓⲧ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲧⲥⲩⲣⲓⲁ ⲧⲏⲣϨ. ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁϥ Ϟⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲙⲟⲕμ ϩϞ ϩⲉⲛϣⲱⲛⲉ ⲉⲩϣⲟⲃⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉⲩϣⲟⲟⲡ ϩϞ ϩⲉⲛⲧⲕⲁⲥ. ⲙϞ ⲛⲉⲧⲟ Ϟⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ. ⲙϞ ⲛⲉⲧϩⲓⲧⲉ. ⲙϞ ⲛⲉⲧⲥⲏϭ ⲁϥϦⲡⲁϩⲣⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ. 4:25 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ Ϟⲥⲱϥ Ϟϭⲓ ϩⲉⲛⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ. ⲙϞ ⲧⲇⲉⲕⲁⲡⲟⲗⲓⲥ. ⲙϞ ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ. ⲙϞ ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲙϞ ⲡⲉⲕⲣⲟ Ϝⲡⲉⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲛⲏⲥ. 5:1 Ϟⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲁϥⲁⲗⲉ ⲉϩⲣⲁы ⲉϫϜ ⲡⲧⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ Ϟⲧⲉⲣⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲁⲩϯ ⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ Ϟϭⲓ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. 5:2 ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲉⲣⲱϥ ⲁϥϯⲥⲃⲱ ⲛⲁⲩ ⲉϥϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ. 5:3 ϫⲉ ⲛⲁыⲁⲧⲟⲩ ϞϞϩⲏⲕⲉ ϩϜ ⲡⲉⲡϞτ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲙϞⲧϦⲣⲟ ϞϜⲡⲏⲩⲉ. 5:4 ⲛⲁыⲁⲧⲟⲩ ϞⲛⲉⲧϦϩφⲃⲉ ϫⲉ Ϟⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲥϤⲥⲱⲡⲟⲩ.

5:5

ⲛⲁыⲁⲧⲟⲩ

ϞϞⲣϜⲣⲁϣ

ϫⲉ

Ϟⲧⲟⲟⲩ

ⲛⲉⲧⲛⲁⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓ Ϝⲡⲕⲁϩ.

5:6 ⲛⲁыⲁⲧⲟⲩ Ϟⲛⲉⲧϩⲕⲁⲉⲓⲧ ⲉⲧⲟⲃⲉ Ϟⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ϫⲉ Ϟⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉⲧⲛⲁⲥⲉⲓ.

A-9

Gospel of St. Matthew

Bohairic

Sahidic

5:7 ⲱⲟⲩⲛⲓⲁⲧⲟⲩ Ȋⲛⲓⲛⲁⲏⲧ ϫⲉ Ȋⲑⲱⲟⲩ ⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲛⲁⲓ ⲛⲱⲟⲩ 5:8 ⲱⲟⲩⲛⲓⲁⲧⲟⲩ Ȋⲛⲏ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ϫⲉ Ȋⲑⲱⲟⲩ ⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲁⲩ Ǹⲫϯ 5:9 ⲱⲟⲩⲛⲓⲁⲧⲟⲩ Ȋⲛⲓⲣⲉϥⲉⲣϩⲓⲣⲏⲛⲏ ϫⲉ Ȋⲑⲱⲟⲩ ⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲙⲟⲩϯ Ǹⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓϣⲏⲣⲓ Ȋⲧⲉ ⲫϯ 5:10 ⲱⲟⲩⲛⲓⲁⲧⲟⲩ Ȋⲛⲏ ⲉⲧⲁⲩϭⲟϫⲓ Ȋⲥⲱⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ϫⲉ ⲑⲱⲟⲩ ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ Ȋⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩⲓ 5:11 ⲱⲟⲩⲛⲓⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ Ǹϣⲱⲡ ⲁⲩϣⲁⲛϭⲟϫⲓ Ȋⲥⲁ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ Ȋⲥⲉϣⲉϣ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ Ȋⲥⲉϫⲉ ⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ Ȋⲥⲁ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲩϫⲉ ⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ Ǹⲣⲱⲧⲉⲛ ⲉⲑⲃⲏⲧ 5:12 ⲣⲁϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲑⲉⲗⲏⲗ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲃⲉⲭⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩⲓ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲅⲁⲣ ⲁⲩϭⲟϫⲓ Ȋⲥⲁ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ Ǹⲛⲁⲩϧⲁϫⲱⲧⲉⲛ 5:13 Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲡϩⲙⲟⲩ Ȉⲡⲓⲕⲁϩⲓ Ǹϣⲱⲡ ⲇⲉ Ȋⲧⲉ ⲡⲓϩⲙⲟⲩ ⲗⲱϥ ⲁⲩⲛⲁⲙⲟⲗϩϥ Ȋⲟⲩ Ȉⲡⲁϥϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ϫⲉ Ǹϩⲗⲓ Ǹⲃⲏⲗ Ȋⲥⲉϩⲓⲧϥ Ǹⲃⲟⲗ Ȋⲥⲉϩⲱⲙⲓ Ǹϫⲱϥ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ 5:14 Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ ⲡⲉ ⲫⲟⲩⲱⲓⲛⲓ Ȉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ Ȉⲙⲟⲛ ϣϫⲟⲙ Ȋⲧⲉ ⲟⲩⲃⲁⲕⲓ ⲭⲱⲡ ⲉⲥⲭⲏ ϩⲓϫⲉⲛ ⲟⲩⲧⲱⲟⲩ 5:15 ⲟⲩⲇⲉ Ȉⲡⲁⲩϭⲉⲣⲉ ⲟⲩϧⲏⲃⲥ Ȋⲥⲉⲭⲁϥ ϧⲁ ⲟⲩⲙⲉⲛⲧ ⲁⲗⲗⲁ Ǹϣⲁⲩⲭⲁϥ ϩⲓϫⲉⲛ ϯⲗⲩⲭⲛⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ Ǹⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲏⲓ 5:16 ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ Ȉⲡⲉⲙⲑⲟ Ȋⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ϩⲟⲡⲱⲥ Ȋⲥⲉⲛⲁⲩ Ǹⲛⲉⲧⲉⲛϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲩ Ȋⲥⲉϯⲱⲟⲩ Ȉⲡⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩⲓ 5:17 Ȉⲡⲉⲣⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲓȂ Ǹⲃⲉⲗ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ Ǹⲃⲟⲗ ⲓⲉ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉⲧⲁⲓȂ Ǹⲃⲟⲗⲟⲩ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ Ǹϫⲟⲕⲟⲩ 5:18 ⲁⲙⲏⲛ ⲅⲁⲣ ϯϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ϣⲁⲧⲉ ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲥⲓⲛⲓ ⲟⲩⲓⲱⲧⲁ ⲓⲉ ⲟⲩϣⲱⲗϩ Ȋⲛⲉϥⲥⲓⲛⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ϣⲁⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ

5:7 ⲛⲁыⲁⲧⲟⲩ ϞϞⲛⲁⲏⲧ ϫⲉ Ϟⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲛⲁ ⲛⲁⲩ. 5:8 ⲛⲁыⲁⲧⲟⲩ Ϟⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩϜ ⲡⲉⲩϩⲏⲧ ϫⲉ Ϟⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 5:9 ⲛⲁыⲁⲧⲟⲩ ϞϞⲣⲉϥϦⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ϫⲉ Ϟⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ Ϟϣⲏⲣⲉ Ϝⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 5:10 ⲛⲁыⲁⲧⲟⲩ ϞϞⲧⲁⲩⲡⲱⲧ Ϟⲥⲱⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲙϞⲧϦⲣⲟ ϞϜⲡⲏⲩⲉ. 5:11 ⲛⲁыⲁⲧⲧⲏⲩⲧϞ ⲉⲩϣⲁⲛⲛⲉϭⲛⲉϭ ⲧⲏⲩⲧϞ. Ϟⲥⲉⲡⲱⲧ ϞⲥⲱⲧϞ. Ϟⲥⲉϫⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧϞ ⲉⲩϫⲓ ϭⲟⲗ ⲉⲣⲱⲧϞ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ. 5:12 ⲣⲁϣⲉ ϞⲧⲉⲧϞⲧⲉⲗⲏⲗ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲃⲉⲕⲉ ⲛⲁϣⲱϥ ϩⲣⲁы ϩϞ Ϝⲡⲏⲩⲉ. ⲧⲁы ⲅⲁⲣ ⲧⲉ ⲑⲉ Ϟⲧⲁⲩⲡⲱⲧ Ϟⲥⲁ ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧϩⲁⲧⲉⲧϞϩⲏ. 5:13 ϞⲧⲱⲧϞ ⲡⲉ ⲡⲉϩⲙⲟⲩ Ϝⲡⲕⲁϩ. ⲉⲣϣⲁⲛ ⲡⲉϩⲙⲟⲩ ⲇⲉ ⲃⲁⲁⲃⲉ ⲉⲩⲛⲁⲙⲟⲗϩϥ Ϟⲟⲩ. ⲙⲉϥϦϣⲁⲩ Ϟⲗⲁⲁⲩ Ϟⲥⲁ ⲛⲟϫθ ⲉⲃⲟⲗ Ϟⲥⲉϩⲟⲙθ ϩⲓⲧϞ ⲛⲉⲣⲱⲙⲉ. 5:14 ϞⲧⲱⲧϞ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ Ϝⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲙϞ ϣϭⲟⲙ Ϟⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉϩⲱⲡ ⲉⲥⲕⲏ ⲉϩⲣⲁы ϩⲓϫϞ ⲟⲩⲧⲟⲟⲩ. 5:15 ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲉⲩϫⲉⲣⲉ ⲟⲩϩⲏⲃϨ Ϟⲥⲉⲕⲁⲁϥ ϩⲁ ⲟⲩϣⲓ. ⲁⲗⲗⲁ Ϟϣⲁⲩⲕⲁⲁϥ ϩⲓϫϞ ⲧⲗⲩⲭⲛⲓⲁ ⲛθϦⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩϜ ⲡⲏы. 5:16 ⲧⲁы ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙⲁⲣⲉϥϦⲟⲩⲟⲉⲓⲛ Ϟϭⲓ ⲡⲉⲧϞⲟⲩⲟⲉⲓⲛ Ϝⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ Ϟⲛⲉⲣⲱⲙⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉⲧϞϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ Ϟⲥⲉϯⲉⲟⲟⲩ Ϝⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩϞ Ϝⲡⲏⲩⲉ. 5:17 ϜⲡϦⲱϣ ϫⲉ Ϟⲧⲁыⲉⲓ ⲉⲕⲁⲧⲁⲗⲩ Ϝⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲏ ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. Ϟⲧⲁыⲉⲓ ⲁⲛ ⲉⲕⲁⲧⲁⲗⲩ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϫⲟⲕⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ. 5:18 ϩⲁⲙⲏⲛ ⲅⲁⲣ ϯϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧϞ. ϫⲉ ϣⲁⲛⲧⲉ ⲧⲡⲉ ⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲙϞ ⲡⲕⲁϩ ⲟⲩⲓⲱⲧⲁ Ϟⲟⲩⲱⲧ. ⲏ ⲟⲩϣⲱⲗϩ Ϟⲟⲩⲱⲧ Ϟⲛⲉⲩⲥⲉⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩϜ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϣⲁⲛⲧⲟⲩϣⲱⲡⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

A-10

Gospel of St. Matthew

Bohairic

Sahidic

5:19 ⲫⲏ ⲟⲩⲛ ⲉⲑⲛⲁⲃⲉⲗ ⲟⲩȂ Ȋⲛⲁⲓⲕⲟⲩϫⲓ Ȋⲉⲛⲧⲟⲗⲏ Ǹⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ Ȋⲧⲉϥϯⲥⲃⲱ Ȋⲛⲓⲣⲱⲙⲓ Ȉⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲉⲩǸⲙⲟⲩϯ Ǹⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲓⲕⲟⲩϫⲓ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ Ȋⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩⲓ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲛⲁⲓⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ Ȋⲧⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲫⲁⲓ ⲉⲩǸⲙⲟⲩϯ Ǹⲣⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ Ȋⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩⲓ 5:20 ϯϫⲱ ⲅⲁⲣ Ȉⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲁⲣⲉϣⲧⲉⲙ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲉⲣϩⲟⲩⲟ Ǹⲑⲁ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ȊⲛⲉⲧⲉⲛȂ Ǹϧⲟⲩⲛ Ǹϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ Ȋⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩⲓ 5:21 ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲁⲩϫⲟⲥ Ȋⲛⲓⲁⲣⲭⲉⲟⲥ ϫⲉ Ȋⲛⲉⲕϧⲱⲧⲉⲃ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲛⲁϧⲱⲧⲉⲃ ⲉϥǸϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲟⲓ Ȋⲉⲛⲟⲭⲟⲥ Ǹϯⲕⲣⲓⲥⲓⲥ 5:22 ǰⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁϫⲱⲛⲧ Ǹⲡⲉϥⲥⲟⲛ ϩⲓⲕⲏ ⲉϥǸϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲟⲓ Ȋⲉⲛⲟⲭⲟⲥ Ǹϯⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲫⲏ ⲉⲑⲛⲁϫⲟⲥ Ȉⲡⲉϥⲥⲟⲛ ϫⲉ ⲣⲁⲕⲁ ⲉϥǸϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲟⲓ Ȋⲉⲛⲟⲭⲟⲥ ǸⲡⲓⲙⲁȊϯϩⲁⲡ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲛⲁϫⲟⲥ Ȉⲡⲉϥⲥⲟⲛ ϫⲉ ⲡⲓⲥⲟϫ ⲉϥǸϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲟⲓ Ȋⲉⲛⲟⲭⲟⲥ Ǹϯⲅⲉⲉⲛⲛⲁ Ȋⲧⲉ ⲡⲓⲭⲣⲱⲙ 5:23 Ǹϣⲱⲡ ⲟⲩⲛ ⲉⲕⲛⲁⲓⲛⲓ Ȉⲡⲉⲕⲇⲱⲣⲟⲛ Ǹϩⲣⲏⲓ Ǹϫⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲟⲩⲟϩ Ȋⲧⲉⲕⲉⲣⲫⲙⲉⲩⲓ Ȉⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁⲣⲓⲕⲓ ⲟⲩⲧⲱⲕ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ 5:24 ⲭⲱ Ȉⲡⲉⲕⲇⲱⲣⲟⲛ Ȉⲙⲁⲩ Ȉⲡⲉⲙⲑⲟ ȈⲡⲓⲙⲁȊⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ Ȋϣⲟⲣⲡ ϩⲱⲧⲡ Ǹⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛⲓⲟⲩⲓ Ȉⲡⲉⲕⲇⲱⲣⲟⲛ Ǹϧⲟⲩⲛ 5:25 ϣⲱⲡⲓ ⲉⲕⲕⲁϯ Ǹⲡⲉⲕⲁⲛⲧⲓⲇⲓⲕⲟⲥ Ȋⲭⲱⲗⲉⲙ ϩⲱⲥ ⲉϥⲭⲏ ⲛⲉⲙⲁⲕ ϩⲓ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ Ȋⲧⲉ ⲡⲓⲁⲛⲧⲓⲇⲓⲕⲟⲥ ⲧⲏⲓⲕ Ǹⲡⲓⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ Ȋⲧⲉ ⲡⲓⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲧⲏⲓⲕ Ǹⲡⲓϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ Ȋⲥⲉϩⲓⲧⲕ Ǹⲡⲓϣⲧⲉⲕⲟ 5:26 ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ȊⲛⲉⲕȂ Ǹⲃⲟⲗ Ȉⲙⲁⲩ ϣⲁⲧⲉⲕϯ Ȋⲧϧⲁⲏ Ȋⲧⲉⲃⲓ

5:19 ⲡⲉⲧⲛⲁⲃⲱⲗ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ Ϟⲟⲩⲉⲓ Ϟⲛⲉыⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲉⲧⲥⲟⲃϘ ⲛθϯⲥⲃⲱ ϞϞⲣⲱⲙⲉ Ϟⲧⲉыϩⲉ. ⲥⲉⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲗⲁⲭⲓⲥⲧⲟⲥ ϩϞ ⲧⲙϞⲧϦⲣⲟ ϞϜⲡⲏⲩⲉ. ⲡⲉⲧⲛⲁⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ ⲛθϯⲥⲃⲱ Ϟϩⲏⲧⲟⲩ. ⲡⲁы ⲥⲉⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲛⲟϭ ϩϞ ⲧⲙϞⲧϦⲣⲟ Ϝⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 5:20 ϯϫⲱ ⲅⲁⲣ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧϞ. ϫⲉ ⲉⲥϣⲁⲛⲧϜϦ ϩⲟⲩⲟ Ϟϭⲓ ⲧⲉⲧϞⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ Ϟϩⲟⲩⲟ ⲉⲧⲁ ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲙϞ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ϞⲛⲉⲧϞⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙϞⲧϦⲣⲟ Ϟⲙⲡⲏⲩⲉ. 5:21 ⲁⲧⲉⲧϞⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲁⲩϫⲟⲟⲥ ϞϞⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ Ϟⲛⲉⲕϩⲱⲧφ. ⲡⲉⲧⲛⲁϩⲱⲧφ ⲇⲉ ϥⲟ Ϟⲉⲛⲟⲭⲟⲥ ⲉⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ. 5:22 ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧϞ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϭⲥ ⲉⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲉⲓⲕⲏ ϥⲟ Ϟⲉⲛⲟⲭⲟⲥ ⲉⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ. ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲟⲟⲥ Ϝⲡⲉϥⲥⲟⲛ ϫⲉ ⲕϣⲟⲩⲉⲓⲧ ϥⲟ Ϟⲉⲛⲟⲭⲟⲥ ⲉⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ. ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲥⲟϭ ϥⲟ Ϟⲉⲛⲟⲭⲟⲥ ⲉⲧⲅⲉϩⲉⲛⲛⲁ Ϟⲥⲁⲧⲉ. 5:23 ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲕϣⲁⲛⲉⲓ ⲉⲕⲛⲁⲧⲁⲗⲟ Ϝⲡⲉⲕⲇⲱⲣⲟⲛ ⲉϩⲣⲁы ⲉϫϜ ⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ. ⲛψϦⲡⲙⲉⲉⲩⲉ Ϝⲡⲙⲁ ⲉⲧϜⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩϞⲧⲉ ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲕ. 5:24 ⲕⲱ Ϝⲡⲙⲁ ⲉⲧϜⲙⲁⲩ Ϝⲡⲉⲕⲇⲱⲣⲟⲛ ϩⲓⲑⲏ Ϝⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛψⲃⲱⲕ ϞϣⲟⲣϤ ⲛψϩⲱⲧϤ ⲙϞ ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ. ⲧⲟⲧⲉ ⲛψⲉⲓ ⲛψⲧⲁⲗⲟ ⲉϩⲣⲁы Ϝⲡⲉⲕⲇⲱⲣⲟⲛ. 5:25 ϣⲱⲡⲉ ⲉⲕⲟⲩⲱⲱⲙⲉ Ϝⲙⲟⲕ ⲙϞ ⲡⲉⲧϫⲓϩⲁⲡ ⲛϜⲙⲁⲕ ϩϞ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ. ⲉⲛϩⲟⲥⲟⲛ ⲕϣⲟⲟⲡ ⲛϜⲙⲁϥ ϩⲓ ⲧⲉϩⲓⲏ. ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ Ϟⲧⲉ ⲡⲉⲧϫⲓϩⲁⲡ ⲛϜⲙⲁⲕ ⲧⲁⲁⲕ ⲉⲧⲟⲟⲧθ Ϝⲡⲣⲉϥϯϩⲁⲡ. Ϟⲧⲉ ⲡⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⲧⲁⲁⲕ ⲉⲧⲟⲟⲧθ Ϝⲡϩⲩⲡⲉⲣⲉⲧⲏⲥ. ϞⲥⲉⲛⲟϫϘ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ. 5:26 ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ Ϟⲛⲉⲕⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩϜ ⲡⲙⲁ ⲉⲧϜⲙⲁⲩ ϣⲁⲛⲧⲉⲕϯ Ϝⲡϩⲁⲉ Ϟⲕⲟⲛⲇⲣⲁⲛⲧⲏⲥ.

A-11

Gospel of St. Matthew

Bohairic

Sahidic

5:27

ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ

ϫⲉ

ⲁⲩϫⲟⲥ

ϫⲉ

5:27 ⲁⲧⲉⲧϞⲥⲱⲧϜ ϫⲉ ⲁⲩϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ϞⲛⲉⲕϦⲛⲟⲉⲓⲕ.

Ȋⲛⲉⲕⲉⲣⲛⲱⲓⲕ

5:28 ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁϫⲟⲩϣⲧ Ȋⲥⲁ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲓ Ǹⲡϫⲓⲛⲉⲣⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲛ Ǹⲣⲟⲥ ⲁϥⲕⲏⲛ ⲉϥⲟⲓ Ȋⲛⲱⲓⲕ Ǹⲣⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥϩⲏⲧ 5:29 ⲓⲥϫⲉ ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ Ȋⲟⲩⲓⲛⲁⲙ ⲉⲣⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉⲥⲑⲉ Ȉⲙⲟⲕ ⲫⲟⲣⲕϥ ϩⲓⲧϥ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲟⲕ ⲥⲉⲣⲛⲟϥⲣⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲕ Ȋⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ Ȋⲛⲉⲕⲙⲉⲗⲟⲥ ⲧⲁⲕⲟ ⲟⲩⲟϩ Ȋⲧⲉϣⲧⲉⲙ ⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ ϣⲉ ⲛⲁϥ Ǹϯⲅⲉⲉⲛⲛⲁ Ȋⲟⲩⲓⲛⲁⲙ ⲉⲣⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉⲥⲑⲉ Ȉⲙⲟⲕ ϫⲟϫⲥ ϩⲓⲧⲥ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲟⲕ ⲥⲉⲣⲛⲟϥⲣⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲕ Ȋⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ Ȋⲛⲉⲕⲙⲉⲗⲟⲥ ⲧⲁⲕⲟ ⲟⲩⲟϩ Ȋⲧⲉϣⲧⲉⲙ ⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ ϣⲉ ⲛⲁϥ Ǹϯⲅⲉⲉⲛⲛⲁ 5:31 ⲁⲩϫⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲑⲛⲁϩⲓ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲓ Ǹⲃⲟⲗ ⲙⲁⲣⲉϥϯ Ȋⲟⲩⲥϧⲓ Ȋⲟⲩⲉⲓ ⲛⲁⲥ 5:32 ǰⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲑⲛⲁϩⲓ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲓ Ǹⲃⲟⲗ Ȋⲟⲩⲉϣⲉ Ȋⲥⲁϫⲓ Ȉⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲁϥⲑⲣⲟ Ȉⲙⲟⲥ Ǹϫⲫⲉ ⲛⲱⲓⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏ ⲉⲑⲛⲁϭⲓ Ȋⲑⲏ ⲉⲧϩⲱⲟⲩⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϥⲟⲓ Ȋⲛⲱⲓⲕ 5:33 ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲁⲩϫⲟⲥ Ȋⲛⲓⲁⲣⲭⲉⲟⲥ ϫⲉ Ȋⲛⲉⲕⲱⲣⲕ Ȋⲛⲟⲩϫ ⲉⲕǸϯ ⲇⲉ Ȋⲛⲉⲕⲁⲛⲁⲩϣ ȈⲡπϨ 5:34 ǰⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ Ȉⲡⲉⲣⲱⲣⲕ ϩⲟⲗⲱⲥ Ȉⲡⲉⲣⲱⲣⲕ Ȋⲧⲫⲉ ϫⲉ ⲡⲑⲣⲟⲛⲟⲥ Ȉⲫϯ ⲡⲉ 5:35 ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲕⲁϩⲓ ϫⲉ ⲫⲙⲁȊⲥⲉⲙⲛⲓ Ȋⲧⲉ ⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲡⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲓϚϒϜ ϫⲉ ⲑⲃⲁⲕⲓ Ȉⲡⲓⲛⲓϣϯ Ȋⲟⲩⲣⲟ ⲧⲉ 5:36 ⲟⲩⲇⲉ Ȉⲡⲉⲣⲱⲣⲕ Ȋⲧⲉⲕⲁⲫⲉ ϫⲉ Ȉⲙⲟⲛ ϣϫⲟⲙ Ȉⲙⲟⲕ Ǹⲉⲣ ⲟⲩⲕⲁⲡ Ȉϥⲱⲓ Ȋⲟⲩⲱⲃϣ ⲓⲉ ⲟⲩⲁⲓ Ȋⲭⲁⲙⲉ 5:30 ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥϫⲉ ⲧⲉⲕϫⲓϫ

5:28 ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧϞ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁϭⲱϣϪ Ϟⲥⲁ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲉⲡⲉⲓⲑⲩⲙⲉⲓ ⲉⲣⲟⲥ. ⲁϥⲟⲩⲱ ⲉϥϦⲛⲟⲉⲓⲕ ⲉⲣⲟⲥ ϩϜ ⲡⲉϥϩⲏⲧ. 5:29 ⲉϣϫⲉ ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ⲇⲉ Ϟⲟⲩⲛⲁⲙ ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ Ϝⲙⲟⲕ. ⲡⲟⲣⲕθ ⲛψⲛⲟϫθ Ϟⲥⲁⲃⲟⲗ Ϝⲙⲟⲕ. ⲥⲉⲣⲛⲟϥⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲕ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ Ϟϭⲓ ⲟⲩⲁ Ϟⲛⲉⲕⲙⲉⲗⲟⲥ. ϞⲥⲉⲧϜⲛⲟⲩϫⲉ Ϝⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲧⲅⲉϩⲉⲛⲛⲁ Ϟⲥⲁⲧⲉ. 5:30 ⲁⲩⲱ ⲉϣϫⲉ ⲧⲉⲕϭⲓϫ Ϟⲟⲩⲛⲁⲙ ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ Ϝⲙⲟⲕ ⲥⲟⲗⲡⲥ ⲛψⲛⲟϫϨ ⲥⲁⲃⲟⲗ Ϝⲙⲟⲕ. ⲥⲉⲣⲛⲟϥⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲕ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ Ϟϭⲓ ⲟⲩⲁ Ϟⲛⲉⲕⲙⲉⲗⲟⲥ. ϞⲥⲉⲧϜⲛⲟⲩϫⲉ Ϝⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣθ ⲉⲧⲅⲉϩⲉⲛⲛⲁ. 5:31 ⲁⲩϫⲟⲟⲥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ Ϟⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲙⲁⲣⲉϥϯ ⲛⲁⲥ Ϟⲟⲩϫⲱⲱⲙⲉ Ϟⲧⲟⲩⲉⲓⲟ. 5:32 ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧϞ. ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ Ϟⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲁϫϞ ϣⲁϫⲉ Ϝⲡⲟⲣⲛⲓⲁ. ϥⲛⲁⲧⲣⲉⲩϦⲛⲟⲉⲓⲕ ⲉⲣⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁϩⲙⲟⲟⲥ ⲙϞ ⲟⲩⲉⲓ ⲉⲁ ⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲛⲟϫϨ ⲉⲃⲟⲗ ϥⲟ Ϟⲛⲟⲉⲓⲕ. 5:33 ⲁⲧⲉⲧϞⲥⲱⲧϜ ⲟⲛ ϫⲉ ⲁⲩϫⲟⲟⲥ ϩϞ Ϟⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ϞⲛⲉⲕⲱⲣϘ Ϟⲛⲟⲩϫ ⲉⲕⲉϯ ⲇⲉ Ϟⲛⲉⲕⲁⲛⲁⲩϣ Ϝⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 5:34 ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧϞ. ϫⲉ ϜⲡϦⲱⲣϘ Ϟⲗⲁⲁⲩ. ϜⲡϦⲱⲣϘ Ϟⲧⲡⲉ ϫⲉ ⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ Ϝⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ. 5:35 ⲟⲩⲇⲉ ϜⲡϦⲱⲣϘ Ϝⲡⲕⲁϩ ϫⲉ ⲡϩⲩⲡⲟⲡⲟⲇⲓⲟⲛ Ϟⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲡⲉ. ⲟⲩⲇⲉ ϜⲡϦⲱⲣϘ Ϟⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ϫⲉ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ Ϝⲡⲛⲟϭ ϞϦⲣⲟ ⲧⲉ. 5:36 ⲟⲩⲇⲉ ϜⲡϦⲱⲣϘ Ϟⲧⲉⲕⲁⲡⲉ ϫⲉ ⲙϞ ϣϭⲟⲙ Ϝⲙⲟⲕ ⲉⲧⲣⲉ ⲟⲩⲃⲱ Ϟⲟⲩⲱⲧ ⲟⲩⲃⲁϣ. ⲏ ⲛθⲕⲙⲟⲙ.

A-12

Gospel of St. Matthew

Bohairic

Sahidic

5:37 ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ⲇⲉ ⲉⲣ ⲟⲩⲁϩⲁ ⲁϩⲁ Ȉⲙⲟⲛ Ȉⲙⲟⲛ ⲡϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ Ȋⲛⲁⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲛⲉ

5:37 ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲉⲧϞϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ Ϟⲥⲉ Ϟⲥⲉ. ⲁⲩⲱ Ϝⲙⲟⲛ ϞϜⲙⲟⲛ. ⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ Ϟⲛⲁⲓ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩϜ ⲡⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲡⲉ. 5:38 ⲁⲧⲉⲧϞⲥⲱⲧϜ ϫⲉ ⲁⲩϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲃⲁⲗ ⲉⲡⲙⲁ Ϟⲟⲩⲃⲁⲗ ⲟⲩⲟϩⲃⲉ ⲉⲡⲙⲁ Ϟⲟⲩⲟϩⲃⲉ. 5:39 ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧϞ. ϫⲉ ϜⲡϦⲁϩⲉⲣⲁⲧ ⲧⲏⲩⲧϞ ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲡⲉⲑⲟⲟⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧⲛⲁⲣⲁϩⲧϘ ⲉⲧⲉⲕⲟⲩⲟϭⲉ Ϟⲟⲩⲛⲁⲙ. ⲕⲧⲟ ⲉⲣⲟϥ Ϟⲧⲕⲉⲧⲉ. 5:40 ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲉϫⲓϩⲁⲡ ⲛϜⲙⲁⲕ ⲉϥⲓ Ϟⲧⲉⲕϣⲧⲏⲙ ⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ Ϟⲥⲱϥ Ϝⲡⲉⲕⲕⲉϩⲟыⲧⲉ. 5:41 ⲡⲉⲧⲛⲁⲕⲟⲟⲃⲉⲕ Ϟⲟⲩⲕⲟⲧ ⲃⲱⲕ ⲛϜⲙⲁϥ Ϟⲥⲛⲁⲩ. 5:42 ⲡⲉⲧⲁⲓⲧⲉⲓ Ϝⲙⲟⲕ ϯ ⲛⲁϥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲉϫⲓ ϞⲧⲟⲟⲧϘ ϜⲡϦⲕⲧⲟϥ Ϟⲥⲁⲃⲟⲗ Ϝⲙⲟⲕ. 5:43 ⲁⲧⲉⲧϞⲥⲱⲧϜ ϫⲉ ⲁⲩϫⲟⲟⲥ. ϫⲉ ⲉⲕⲉⲙⲉⲣⲉ ⲡⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱⲕ ⲛψⲙⲉⲥⲧⲉ ⲛⲉⲕϫⲁϫⲉ. 5:44 ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧϞ. ϫⲉ ⲙⲉⲣⲉ ⲛⲉⲧϞϫⲓⲛϫⲉⲉⲩⲉ. ϞⲧⲉⲧϞϣⲗⲏⲗ ⲉϫϞ ⲛⲉⲧⲡⲏⲧ ϞⲥⲁⲧⲏⲩⲧϞ. 5:45 ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϣⲱⲡⲉ Ϟϣⲏⲣⲉ ϜⲡⲉⲧϞⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩϞ ⲙⲡⲏⲩⲉ. ϫⲉ ϥⲧⲣⲉ ⲡⲉϥⲣⲏ ϣⲁ ⲉϫϞ Ϟⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲙϞ Ϝⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ϥϩⲱⲟⲩ ⲉϫϞ Ϟⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲙϞ ϞⲣⲉϥϫⲓⲛϭⲟⲛϨ. 5:46 ⲉⲧⲉⲧϞϣⲁⲛⲙⲉⲣⲉ ⲛⲉⲧⲙⲉ ⲅⲁⲣ ϜⲙⲱⲧϞ. ⲁϣ ⲡⲉ ⲡⲉⲧϞⲃⲉⲕⲉ ⲉⲧⲉⲩϞⲧⲏⲧⲛϥ. ⲛⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ Ϟⲧⲟⲟⲩ ⲉⲓⲣⲉ ⲁⲛ Ϟⲧⲉыϩⲉ. 5:47 ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧϞϣⲁⲛⲁⲥⲡⲁⲍⲉ Ϟⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ Ϝⲙⲁⲧⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲉⲧⲉⲧϞⲉⲓⲣⲉ Ϝⲙⲟϥ. Ϟⲕⲉϩⲉⲑⲛⲟⲥ Ϟⲧⲟⲟⲩ ⲉⲓⲣⲉ ⲁⲛ Ϝⲡⲁы.

5:38 ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲁⲩϫⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲃⲁⲗ ϧⲁ ⲟⲩⲃⲁⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲛⲁϫϩⲓ ϧⲁ ⲟⲩⲛⲁϫϩⲓ 5:39 ǰⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ Ȉⲡⲉⲣϯ Ǹϧⲟⲩⲛ Ǹϩⲣⲉⲛ ⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲫⲏ ⲉⲑⲛⲁϯ Ȋⲟⲩⲕⲟⲩⲣ ⲛⲁⲕ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲕⲟⲩⲟϫⲓ Ȋⲟⲩⲓⲛⲁⲙ ⲫⲉⲛϩ ϯⲭⲉϯ Ǹⲣⲟϥ 5:40 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏ ⲉⲑⲛⲁⲟⲩⲱϣ Ǹϭⲓϩⲁⲡ ⲛⲉⲙⲁⲕ Ǹⲉⲗ ⲧⲉⲕϣⲑⲏⲛ ⲭⲁ ⲡⲉⲕⲉⲣϣⲱⲛ Ǹⲃⲟⲗ Ȉⲫⲁⲓ 5:41 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏ ⲉⲑⲛⲁϭⲓⲧⲕ Ȋⲭⲃⲁ Ȋⲟⲩⲙⲓⲗⲓⲟⲛ ⲙⲟϣⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ Ȋφ 5:42 ⲫⲏ ⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲓⲛ Ȉⲙⲟⲕ ⲙⲟⲓ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏ ⲉⲑⲟⲩⲱϣ Ǹϭⲓ Ȋⲧⲟⲧⲕ Ȉⲡⲉⲣⲧⲁⲥⲑⲟϥ Ǹⲃⲟⲗ 5:43 ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲁⲩϫⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲕǸⲙⲉⲛⲣⲉ ⲡⲉⲕϣⲫⲏⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲕǸⲙⲉⲥⲧⲉ ⲡⲉⲕϫⲁϫⲓ 5:44 ǰⲛⲟⲕ ϯϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲙⲉⲛⲣⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛϫⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲱⲃϩ Ǹϫⲉⲛ ⲛⲏ ⲉⲧϭⲟϫⲓ Ȋⲥⲁ ⲑⲏⲛⲟⲩ 5:45 ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣϣⲏⲣⲓ Ȉⲡⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩⲓ ϫⲉ ⲉϥⲑⲣⲟ Ȉⲡⲉϥⲣⲏ ϣⲁⲓ Ǹϫⲉⲛ ⲛⲓⲥⲁⲙⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁⲙⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥϩⲱⲟⲩ Ǹϫⲉⲛ ⲛⲓⲑⲙⲏⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲟϫⲓ 5:46 Ǹϣⲱⲡ ⲅⲁⲣ Ȋⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲛⲣⲉ ⲛⲏ ⲉⲑⲙⲉⲓ Ȉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁϣ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲃⲉⲭⲉ ⲛⲓⲕⲉⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ϩⲱⲟⲩ ϣⲁⲩⲓⲣⲓ Ȉⲡⲁⲓⲣⲏϯ 5:47 ⲟⲩⲟϩ Ǹϣⲱⲡ Ȋⲧⲉⲧⲉⲛϣⲉⲡ ⲧⲟⲧⲟⲩ Ȋⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲛⲏⲟⲩ Ȉⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ ⲟⲩ Ȉⲙⲉⲧϩⲟⲩⲟ ⲉⲧⲉ ⲧⲉⲛⲓⲣⲓ Ȉⲙⲟϥ ⲛⲓⲕⲉⲉⲑⲛⲓⲕⲟⲥ ϩⲱⲟⲩ ϣⲁⲩⲓⲣⲓ Ȉⲡⲁⲓⲣⲏϯ 5:48 ϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲛ Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϫⲏⲕ Ǹⲃⲟⲗ Ȉⲫⲣⲏϯ Ȉⲡⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩⲓ ⲉⲧϫⲏⲕ Ǹⲃⲟⲗ

5:48 ϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ϞⲧⲱⲧϞ Ϟⲧⲉⲗⲓⲟⲥ Ϟⲑⲉ ϜⲡⲉⲧϞⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩϞ Ϝⲡⲏⲩⲉ ⲉⲩⲧⲉⲗⲓⲟⲥ ⲡⲉ.

A-13

Gospel of St. Matthew

Bohairic

Sahidic

6:1 ⲙⲁϩⲑⲏⲧⲉⲛ ⲇⲉ Ǹⲡⲉⲧⲉⲛⲧⲁⲓⲟ Ȉⲡⲉⲣⲁⲓϥ Ȉⲡⲉⲙⲑⲟ Ȋⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲑⲣⲟⲩⲛⲁⲩ Ǹⲣⲱⲧⲉⲛ Ȉⲙⲟⲛⲧⲉⲧⲉⲛ ⲃⲉⲭⲉ Ȉⲙⲁⲩ Ȋⲧⲟⲧϥ Ȉⲡⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩⲓ 6:2 Ǹϣⲱⲡ ⲟⲩⲛ ⲉⲕⲛⲁⲓⲣⲓ Ȋⲟⲩⲙⲉⲑⲛⲁⲏⲧ Ȉⲡⲉⲣⲉϣ ⲧⲁⲡ ϧⲁϫⲱⲕ Ȉⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲟⲩⲣⲁ Ȉⲙⲟⲥ Ȋϫⲉ ⲛⲓϣⲟⲃⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲅⲟⲣⲁ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲥⲉϯⲱⲟⲩ ⲛⲱⲟⲩ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲁⲩⲕⲏⲛ ⲉⲩϭⲓ Ȉⲡⲟⲩⲃⲉⲭⲉ 6:3 Ȋⲑⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲕⲛⲁⲓⲣⲓ Ȋⲟⲩⲙⲉⲑⲛⲁⲏⲧ Ȉⲡⲉⲛⲑⲣⲉⲭⲁ ⲧⲉⲕϫⲁϭⲏ Ǹⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲧⲉ ⲧⲉⲕⲟⲩⲓⲛⲁⲙ ⲓⲣⲓ Ȉⲙⲟϥ 6:4 ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉ ⲧⲉⲕⲙⲉⲑⲛⲁⲏⲧ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧϩⲏⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲕⲓⲱⲧ ⲉⲑⲛⲁⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧϩⲏⲡ ⲉϥǸϯ ⲛⲁⲕ 6:5 ⲟⲩⲟϩ Ǹϣⲱⲡ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲧⲱⲃϩ Ȋⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣ Ȉⲫⲣⲏϯ Ȋⲛⲓϣⲟⲃⲓ ϫⲉ ϣⲁⲩⲙⲉⲓ Ȋⲟϩⲓ Ǹⲣⲁⲧⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲗⲁⲕϩ Ȋⲧⲉ ⲛⲓϣⲑⲉϩ Ȋⲥⲉⲧⲱⲃϩ ϩⲟⲡⲱⲥ Ȋⲥⲉⲟⲩⲱⲛϩ Ǹⲃⲟⲗ Ȋⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲁⲩⲕⲏⲛ ⲉⲩϭⲓ Ȉⲡⲟⲩⲃⲉⲭⲉ 6:6 Ȋⲑⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲕⲛⲁⲧⲱⲃϩ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ Ǹϧⲟⲩⲛ Ǹⲡⲉⲕⲧⲁⲙⲓⲟⲛ ⲙⲁϣⲑⲁⲙ Ȉⲡⲉⲕⲣⲟ Ǹⲣⲟⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲱⲃϩ Ȉⲡⲉⲕⲓⲱⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧϩⲏⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲕⲓⲱⲧ ⲉⲑⲛⲁⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧϩⲏⲡ ⲉϥǸϯ ⲛⲁⲕ 6:7 ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲧⲱⲃϩ ⲇⲉ Ȉⲡⲉⲣⲉⲣ ⲟⲩⲙⲏϣ Ȋⲥⲁϫⲓ Ȉⲫⲣⲏϯ ⲛⲛⲓⲉⲑⲛⲓⲕⲟⲥ ⲥⲉⲙⲉⲩⲓ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩⲙⲏϣ Ȋⲥⲁϫⲓ ⲥⲉⲛⲁⲥⲱⲧⲉⲙ Ǹⲣⲱⲟⲩ 6:8 Ȉⲡⲉⲣⲓⲛⲓ ⲟⲩⲛ Ȉⲙⲱⲟⲩ ϥⲥⲱⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ Ȋϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲧ Ȋⲛⲏ ⲉⲧⲉ ⲧⲉⲛⲉⲣⲭⲣⲓⲁ Ȉⲙⲱⲟⲩ Ȉⲡⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲧⲟⲃϩϥ ⲉⲑⲃⲏⲧⲟⲩ 6:9 ⲧⲱⲃϩ ⲟⲩⲛ Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ Ȉⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩⲓ ⲙⲁⲣⲉϥⲧⲟⲩⲃⲟ Ȋϫⲉ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ 6:10 ⲙⲁⲣⲉⲥȂ Ȋϫⲉ ⲧⲉⲕⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁⲕ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ Ȉⲫⲣⲏϯ ϧⲉⲛ ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ

6:1 ϯϩⲧⲏⲧϞ ⲉⲡⲉⲧϞϯ ⲉⲧϜⲁⲁϥ Ϝⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ Ϟⲛⲉⲣⲱⲙⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲛⲁⲩ ⲉⲣⲱⲧϞ. ⲉϣⲱⲡⲉ Ϝⲙⲟⲛ ⲙϞⲧⲏⲧϞ ⲃⲉⲕⲉ Ϝⲙⲁⲩ ⲛⲁϩⲣϜ ⲡⲉⲧϞⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩϞ Ϝⲡⲏⲩⲉ. 6:2 ϩⲟⲧⲁⲛ ϭⲉ ⲕϣⲁⲛⲉⲓⲣⲉ ϞⲟⲩⲙϞⲧⲛⲁ ϜⲡϦⲱϣ ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲧⲉⲕϩⲏ Ϟⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉ Ϟϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲉⲓⲣⲉ Ϝⲙⲟⲥ ϩⲣⲁⲓ ϩϞ Ϟⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲁⲩⲱ ϩⲣⲁы ϩϞ Ϟϩⲓⲣ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉϫⲓ ⲉⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ϞϞⲣⲱⲙⲉ. ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧϞ ϫⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱ ⲉⲩϫⲓ Ϝⲡⲉⲩⲃⲉⲕⲉ. 6:3 Ϟⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲕⲉⲓⲣⲉ ϞⲟⲩⲙϞⲧⲛⲁ ϜⲡϦⲧⲣⲉ ⲧⲉⲕϩⲃⲟⲩⲣ ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉ ⲧⲉⲕⲟⲩⲛⲁⲙ ⲉⲓⲣⲉ Ϝⲙⲟϥ. 6:4 ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲧⲉⲕⲙϞⲧⲛⲁ ϣⲱⲡⲉ ϩϞ ⲟⲩⲡⲉⲑⲏⲡ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϭⲱϣϪ ⲉⲣⲟⲕ ϩϜ ⲡⲡⲉⲑⲏⲡ ϥⲛⲁⲧⲱⲱⲃⲉ ⲛⲁⲕ. 6:5 ⲉⲧⲉⲧϞⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϣⲗⲏⲗ ϞⲛⲉⲧϞϣⲱⲡⲉ Ϟⲑⲉ Ϟⲛⲉⲓϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲙⲉ Ϟⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩϞ Ϟⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲙϞ ϞⲕϚϫⲉ Ϟⲛⲉⲡⲗⲁⲧⲓⲁ ⲉϣⲗⲏⲗ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϞϞⲣⲱⲙⲉ. ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧϞ ϫⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱ ⲉⲩϫⲓ Ϝⲡⲉⲩⲃⲉⲕⲉ. 6:6 Ϟⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲕⲛⲁϣⲗⲏⲗ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲕⲧⲁⲙⲓⲟⲛ ⲛψϣⲧⲁⲙ Ϝⲡⲉⲕⲣⲟ. ⲛψϣⲗⲏⲗ ⲉⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩϜ ⲡⲡⲉⲑⲏⲡ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϭⲱϣϪ ⲉⲣⲟⲕ ϩϜ ⲡⲡⲉⲑⲏⲡ ϥⲛⲁⲧⲱⲱⲃⲉ ⲛⲁⲕ. 6:7 ⲉⲧⲉⲧϞϣⲗⲏⲗ ⲇⲉ ϜⲡϦϦ ϩⲁϩ Ϟϣⲁϫⲉ Ϟⲑⲉ Ϟⲛⲉⲓϩⲉⲑⲛⲓⲕⲟⲥ ⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ϩⲣⲁы ϩϞ ⲧⲉⲩⲙϞⲧϩⲁϩ Ϟϣⲁϫⲉ ⲉⲩⲛⲁⲥⲱⲧϜ ⲉⲣⲟⲟⲩ. 6:8 ϜⲡϦⲉⲓⲛⲉ ϭⲉ Ϝⲙⲟⲩ. ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲡⲉⲧϞⲉⲓⲱⲧ ϜⲡⲉⲧⲉⲧϞϦⲭⲣⲓⲁ Ϝⲙⲟϥ ϜⲡⲁⲧⲉⲧϞⲁⲓⲧⲉⲓ Ϝⲙⲟϥ. 6:9 ⲧⲁы ϭⲉ ⲧⲉ ⲑⲉ ϞⲧⲱⲧϞ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϣⲗⲏⲗ Ϝⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩϞ Ϝⲡⲏⲩⲉ ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲟⲩⲟⲡ. ⲡⲉⲕⲟⲩⲱϣ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ. Ϟⲑⲉ ⲉⲧⲉ ϥϩϞ ⲧⲡⲉ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲟⲛ ϩⲓϫϜ ⲡⲕⲁϩ. 6:10 ⲧⲉⲕⲙϞⲧϦⲣⲟ ⲙⲁⲣⲉⲥⲉⲓ

A-14

Gospel of St. Matthew

Bohairic

Sahidic

6:11 ⲡⲉⲛⲱⲓⲕ Ȋⲧⲉ ⲣⲁⲥϯ ⲙⲏⲓϥ ⲛⲁⲛ Ȉⲫⲟⲟⲩ 6:12 ⲟⲩⲟϩ ⲭⲁ ⲛⲉⲧⲉⲣⲟⲛ ⲛⲁⲛ Ǹⲃⲟⲗ Ȉⲫⲣⲏϯ ϩⲱⲛ Ȋⲧⲉⲛⲭⲱ Ǹⲃⲟⲗ Ȋⲛⲏ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ Ȋⲧⲁⲛ Ǹⲣⲱⲟⲩ 6:13 ⲟⲩⲟϩ Ȉⲡⲉⲣⲉⲛⲧⲉⲛ Ǹϧⲟⲩⲛ Ǹⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁϩⲙⲉⲛ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ 6:14 Ǹϣⲱⲡ ⲅⲁⲣ Ȋⲧⲉⲧⲉⲛⲭⲱ Ǹⲃⲟⲗ Ȋⲛⲓⲣⲱⲙⲓ Ȋⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲡⲧⲱⲙⲁ ⲉϥǸⲭⲱ ⲛⲱⲧⲉⲛ Ǹⲃⲟⲗ Ȋϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩⲓ Ȋⲛⲉⲧⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲡⲧⲱⲙⲁ 6:15 ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ Ȋⲧⲉⲧⲉⲛϣⲧⲉⲙⲭⲱ Ǹⲃⲟⲗ Ȋⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲧ ϥⲛⲁⲭⲱ ⲛⲱⲧⲉⲛ Ǹⲃⲟⲗ ⲁⲛ Ȋⲛⲉⲧⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲡⲧⲱⲙⲁ 6:16 Ǹϣⲱⲡ ⲇⲉ Ȋⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲓⲛ Ȋⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣ Ȉⲫⲣⲏϯ Ȋⲛⲓϣⲟⲃⲓ Ǹϣⲁⲩⲱⲕⲉⲙ Ȉⲡⲟⲩϩⲟ ϣⲁⲩⲧⲁⲕⲉ ⲛⲟⲩϩⲟ ⲅⲁⲣ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲥⲉⲟⲩⲱⲛϩ Ǹⲃⲟⲗ Ȋⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲩⲉⲣⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲓⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲁⲩⲕⲏⲛ ⲉⲩϭⲓ Ȉⲡⲟⲩⲃⲉⲭⲉ 6:17 Ȋⲑⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲕⲉⲣⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲓⲛ ⲑⲱϩⲥ Ȋⲧⲉⲕⲁⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲁ ⲡⲉⲕϩⲟ Ǹⲃⲟⲗ 6:18 ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉⲕϣⲧⲉⲙⲟⲩⲱⲛϩ Ǹⲃⲟⲗ Ȋⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲕⲉⲣⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲓⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲕⲓⲱⲧ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲡⲉⲧϩⲏⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲕⲓⲱⲧ ⲉⲑⲛⲁⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧϩⲏⲡ ⲉϥǸϯϣⲉⲃⲓⲱ ⲛⲁⲕ 6:19 Ȉⲡⲉⲣϩⲓⲟⲩⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ Ǹϧⲟⲩⲛ Ȋϩⲁⲛⲁϩⲱⲣ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲡⲓⲙⲁ Ǹϣⲁⲣⲉ ⲧϩⲟⲗⲓ ⲛⲉⲙ ⲧϫⲟⲗⲓ ⲧⲁⲕⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲙⲁ Ǹϣⲁⲣⲉ ⲛⲓⲥⲟⲛⲓ ϩⲓϣⲁⲧⲥ Ǹⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ Ȋⲧⲟⲩⲕⲟⲗⲡⲟⲩ 6:20 ϩⲓⲟⲩⲓ ⲇⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ Ǹϧⲟⲩⲛ Ȋϩⲁⲛⲁϩⲱⲣ Ȋϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲫⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲉ Ȉⲡⲁⲣⲉ ϩⲟⲗⲓ ⲟⲩⲇⲉ ϫⲟⲗⲓ ⲧⲁⲕⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ Ȉⲡⲁⲣⲉ ⲛⲓⲥⲟⲛⲓ ϩⲓϣⲁⲧⲥ Ǹⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ Ȋⲧⲟⲩⲕⲟⲗⲡⲟⲩ 6:21 ⲡⲓⲙⲁ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉ ⲡⲉⲕⲁϩⲟ Ȉⲙⲟϥ ⲉϥǸϣⲱⲡⲓ Ȉⲙⲁⲩ Ȋϫⲉ ⲡⲉⲕⲕⲉϩⲏⲧ 6:22 ⲡϧⲏⲃⲥ Ȉⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲡⲉ ⲡⲓⲃⲁⲗ Ǹϣⲱⲡ ⲟⲩⲛ ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ⲟⲩϩⲁⲡⲗⲟⲩⲥ ⲡⲉ ⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ ⲉϥǸϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲟⲓ Ȋⲟⲩⲱⲓⲛⲓ

6:11 ⲡⲉⲛⲟⲉⲓⲕ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲛ Ϝⲡⲟⲟⲩ.

6:12 ⲕⲱ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ Ϟⲛⲉⲧⲉⲣⲟⲛ. Ϟⲑⲉ ϩⲱⲱⲛ ⲟⲛ ⲉⲧⲉⲛⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ Ϟⲛⲉⲧⲉ ⲟⲩϞⲧⲁⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ. 6:13 ⲛψⲧϜϫⲓⲧϞ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛψⲛⲁϩⲙⲉⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧϜ ⲡⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲕ ⲧⲉ ⲧϭⲟⲙ ⲙϞ ⲡⲉⲟⲟⲩ ϣⲁ ⲛⲓⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ. 6:14 ⲉⲧⲉⲧϞϣⲁⲛⲕⲱ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϞϞϣⲏⲣⲉ Ϟⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ ϥⲛⲁⲕⲱ ϩⲱⲱϥ ⲛⲏⲧϞ ⲉⲃⲟⲗ Ϟϭⲓ ⲡⲉⲧϞⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩϞ Ϝⲡⲏⲩⲉ ϞⲛⲉⲧϞⲛⲟⲃⲉ. 6:15 ⲉⲧⲉⲧϞⲧϜⲕⲱ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϞϞⲣⲱⲙⲉ Ϟⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ ⲛθⲛⲁⲕⲱ ⲛⲏⲧϞ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ Ϟϭⲓ ⲡⲉⲧϞⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩϞ Ϝⲡⲏⲩⲉ ϞⲛⲉⲧϞⲛⲟⲃⲉ. 6:16 ⲉⲧⲉⲧϞⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲇⲉ ϜⲡϦϣⲱⲡⲉ Ϟⲑⲉ Ϟⲛⲉⲓϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲉⲩⲟⲕⲙ ⲥⲉⲧⲁⲕⲟ ⲅⲁⲣ Ϟⲛⲉⲩϩⲟ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲟⲩⲱⲛμ ⲉⲃⲟⲗ ϞϞⲣⲱⲙⲉ ⲉⲩⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ. ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧϞ ϫⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱ ⲉⲩϫⲓ Ϝⲡⲉⲩⲃⲉⲕⲉ. 6:17 Ϟⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲕⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲧⲱϩϨ Ϟⲧⲉⲕⲁⲡⲉ ⲛψⲉⲓⲱ Ϝⲡⲉⲕϩⲟ. 6:18 ϫⲉⲕⲁⲥ Ϟⲛⲉⲕⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϞϞⲣⲱⲙⲉ ⲉⲕⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ. ⲁⲗⲗⲁ Ϝⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩϜ ⲡⲡⲉⲑⲏⲡ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϭⲱϣϪ ⲉⲣⲟⲕ ϩϜ ⲡⲡⲉⲑⲏⲡ ϥⲛⲁⲧⲱⲱⲃⲉ ⲛⲁⲕ. 6:19 ϜⲡϦⲥⲱⲟⲩϩ ⲛⲏⲧϞ ⲉϩⲟⲩⲛ ϞϩϞⲁϩⲟ ϩⲓϫϜ ⲡⲕⲁϩ. ⲡⲙⲁ Ϟϣⲁⲣⲉ ⲧϫⲟⲟⲗⲉⲥ ⲙϞ ⲑⲟⲟⲗⲉ ⲧⲁⲕⲟ Ϟϩⲏⲧθ. ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁ Ϟϣⲁⲣⲉ Ϟⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ ϣⲟϫϪ ⲉⲣⲟϥ Ϟⲥⲉϫⲓⲟⲩⲉ. 6:20 ⲥⲱⲟⲩϩ ϫⲉ ⲛⲏⲧϞ ⲉϩⲟⲩⲛ ϞϩϞⲁϩⲟ ϩϞ ⲧⲡⲉ. ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉ ⲙⲉⲣⲉ ϫⲟⲟⲗⲉⲥ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲟⲟⲗⲉ ⲧⲁⲕⲟ Ϟϩⲏⲧθ. ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉ ⲙⲉⲣⲉ ⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ ϭⲱⲧμ ⲉⲣⲟϥ Ϟⲥⲉϫⲓⲟⲩⲉ. 6:21 ⲡⲙⲁ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲉⲕⲁϩⲟ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ Ϟϩⲏⲧθ ⲉϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ Ϝⲙⲁⲩ Ϟϭⲓ ⲡⲉⲕⲕⲉϩⲏⲧ. 6:22 ⲡϩⲏⲃϨ Ϝⲡⲥⲱⲙⲁ ⲡⲉ ⲡⲃⲁⲗ. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ⲟⲩϩⲁⲡⲗⲟⲩⲥ ⲡⲉ. ⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣθ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲟ Ϟⲟⲩⲟⲉⲓⲛ.

A-15

Gospel of St. Matthew

Bohairic

Sahidic

6:23 Ǹϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ⲟⲩⲥⲁⲙⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ ⲉϥǸϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲟⲓ Ȋⲭⲁⲕⲓ ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲛ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲉⲧⲉ Ȋϧⲏⲧⲕ ⲟⲩⲭⲁⲕⲓ ⲡⲉ ⲓⲉ ⲁⲩⲏⲣ ⲡⲓⲭⲁⲕⲓ 6:24 Ȉⲙⲟⲛ ϣϫⲟⲙ Ȋⲧⲉ ϩⲗⲓ ⲉⲣⲃⲱⲕ ȊπϨ φ ⲓⲉ ⲅⲁⲣ Ȋⲧⲉϥⲙⲉⲥⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ Ȋⲧⲉϥⲙⲉⲛⲣⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲓⲉ Ȋⲧⲉϥϣⲉⲡ ⲟⲩⲁⲓ Ǹⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ Ȋⲧⲉϥⲉⲣⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲓⲛ Ȉⲡⲓⲭⲉⲧ Ȉⲙⲟⲛ ϣϫⲟⲙ Ȉⲙⲱⲧⲉⲛ Ǹⲉⲣⲃⲱⲕ Ȉⲫϯ ⲛⲉⲙ ⲙⲁⲙⲱⲛⲁ 6:25 ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ϯϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ Ȉⲡⲉⲣϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ϧⲁ ⲧⲉⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲧⲉ ⲧⲉⲛⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ ⲓⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲧⲉ ⲧⲉⲛⲛⲁⲥⲟϥ ⲟⲩⲇⲉ ϧⲁ ⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲙⲁ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲧⲉ ⲧⲉⲛⲛⲁⲧⲏⲓϥ ϩⲓ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲙⲏ ϯⲯⲩⲭⲏ ⲟⲩⲟⲧ ⲁⲛ ⲉϯϧⲣⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ Ǹϯϩⲉⲃⲥⲱ 6:26 ⲙⲁⲓⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ Ȋⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ Ȋⲧⲉ ⲧⲫⲉ ϫⲉ ⲥⲉⲥⲓϯ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲥⲉⲱⲥϧ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲥⲉϩⲓⲟⲩⲓ ⲁⲛ Ǹⲁⲡⲟⲑⲏⲕⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩⲓ ϥϣⲁⲛϣ Ȉⲙⲱⲟⲩ ⲙⲏ Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲉⲑⲟⲩⲟⲧ Ǹⲣⲱⲟⲩ 6:27 ⲛⲓⲙ ⲇⲉ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲧϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϣϫⲟⲙ Ȉⲙⲟϥ Ǹⲧⲁⲗⲉ ⲟⲩⲁⲙⲁϩⲓ Ȋϣⲓⲏ Ǹϫⲉⲛ ⲧⲉϥⲙⲁⲓⲏ 6:28 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ⲉⲑⲃⲉ ϩⲉⲃⲥⲱ ⲙⲁⲓⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ Ȋⲛⲓϩⲣⲏⲣⲓ Ȋⲧⲉ ⲧⲕⲟⲓ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⲥⲉⲁⲓⲁⲓ Ȋⲥⲉϧⲟⲥⲓ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ Ȋⲥⲉⲉⲣⲓⲟⲡⲏ ⲁⲛ 6:29 ϯϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ Ȉⲡⲉϥϯ ϩⲓⲱⲧϥ Ȉⲫⲣⲏϯ Ȋⲟⲩⲁⲓ Ȋⲛⲁⲓ 6:30 ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲡⲓⲥⲓⲙ Ȋⲧⲉ ⲧⲕⲟⲓ ϥϣⲟⲡ Ȉⲫⲟⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲣⲁⲥϯ ϣⲁⲩϩⲓⲧϥ Ǹϯⲑⲣⲓⲣ ⲫϯ Ȉⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϥϯϩⲉⲃⲥⲱ ϩⲓⲱⲧϥ ⲓⲉ ⲁⲩⲏⲣ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ ⲛⲁ ⲡⲓⲕⲟⲩϫⲓ Ȋⲛⲁϩϯ 6:31 Ȉⲡⲉⲣϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ⲟⲩⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ ⲓⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲥⲟϥ ⲓⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲧⲏⲓϥ ϩⲓⲱⲧⲉⲛ

6:23 ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ⲟⲩⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲡⲉ. ⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣθ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲟ Ϟⲕⲁⲕⲉ. ⲉϣϫⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϭⲉ ⲉⲧϞϩⲏⲧϘ ⲟⲩⲕⲁⲕⲉ ⲡⲉ. ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲟⲩⲏⲣ ⲡⲉ. 6:24 ⲙϞϭⲟⲙ Ϟⲗⲁⲁⲩ ⲉϦϩϜϩⲁⲗ Ϟϫⲟⲉⲓⲥ ⲥⲛⲁⲩ. ⲏ ⲅⲁⲣ ϥⲛⲁⲙⲉⲥⲧⲉ ⲟⲩⲁ ⲛθⲙⲉⲣⲉ ⲟⲩⲁ. ⲏ ⲛθϭⲟⲗϫθ Ϟⲟⲩⲁ ⲛθⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲉⲓ Ϝⲡⲕⲉⲟⲩⲁ. ⲙϞϭⲟⲙ ϜⲙⲱⲧϞ ⲉϦϩϜϩⲁⲗ Ϝⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙϞ ⲡⲙⲁⲙⲱⲛⲁⲥ. 6:25 ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁы ϯϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧϞ ϫⲉ ϜⲡϦϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ⲉⲧⲉⲧϞⲯⲩⲭⲏ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲟⲙθ. ⲏ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲥⲟⲟϥ. ⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧϞⲥⲱⲙⲁ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲧⲁⲁϥ ϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧϞ. ⲙⲏ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ⲟⲩⲟⲟⲧ ⲁⲛ ⲉⲧⲉϩⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲉⲑⲃⲥⲱ. 6:26 ϭⲱϣϪ ⲉϞϩⲁⲗⲁⲁⲧⲉ Ϟⲧⲡⲉ ϫⲉ ⲉⲥⲉϫⲟ ⲁⲛ. ⲟⲩⲧⲉ Ϟⲥⲉⲱϩⲥ ⲁⲛ. ⲟⲩⲧⲉ Ϟⲥⲉⲥⲱⲟⲩϩ ⲁⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲁⲡⲟⲑⲏⲕⲏ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϞⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩϞ Ϝⲡⲏⲩⲉ ⲥⲁⲛζ Ϝⲙⲟⲟⲩ. ϞⲧⲱⲧϞ ϭⲉ Ϟϩⲟⲩⲟ ⲙⲏ ϞⲧⲉⲧϞϣⲟⲃⲉ ⲁⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ. 6:27 ⲛⲓⲙ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϞϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧϞ ⲉϥϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ⲉⲩϞ ϭⲟⲙ Ϝⲙⲟϥ ⲉⲟⲩⲉϩ ⲟⲩⲙⲁϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫϞ ⲧⲉϥϣⲓⲏ. 6:28 ⲁⲩⲱ ⲁϩⲣⲱϪⲛ ⲧⲉⲧϞϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ϩⲁ ⲑⲃⲥⲱ. ϭⲱϣϪ ⲉⲛⲉⲕⲣⲓⲛⲟⲛ Ϟⲧⲥⲱϣⲉ Ϟⲑⲉ ⲉⲧⲟⲩⲁⲩⲝⲁⲛⲉ Ϝⲙⲟⲥ. ϫⲉ Ϟⲥⲉϩⲓⲥⲉ ⲁⲛ. ⲟⲩⲇⲉ Ϟⲥⲉⲣⲉⲓⲟⲡⲉ ⲁⲛ. 6:29 ϯϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧϞ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ϩϜ ⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣθ Ϝⲡⲉϥϯ ϩⲓⲱⲱϥ Ϟⲑⲉ Ϟⲟⲩⲁ Ϟⲛⲁы. 6:30 ⲉϣϫⲉ ⲡⲉⲭⲟⲣⲧⲟⲥ Ϟⲧⲥⲱϣⲉ ⲉϥϣⲟⲟⲡ Ϝⲡⲟⲟⲩ ⲣⲁⲥⲧⲉ ⲉⲩⲛⲁⲛⲟϫθ ⲉⲧⲉⲧⲣⲓⲣ. ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯ ϩⲓⲱⲱϥ Ϟⲧⲉыϩⲉ. ⲡⲟⲥⲟ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧϞ ⲛⲁ ⲧⲕⲟⲩы Ϝⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. 6:31 ϜⲡϦϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ϭⲉ ⲉⲧⲉⲧϞϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲛⲛⲁⲟⲩⲟⲙθ. ⲏ ⲟⲩ ⲡⲉⲧϞⲛⲁⲥⲟⲟϥ. ⲏ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲧⲁⲁϥ ϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ.

A-16

Gospel of St. Matthew

Bohairic

Sahidic

6:32 ⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲓⲉⲑⲛⲓⲕⲟⲥ ⲥⲉⲕⲱϯ Ȋⲥⲱⲟⲩ ϥⲥⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ Ȋϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲧ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲭⲣⲓⲁ Ȋⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ 6:33 ⲕⲱϯ ⲇⲉ Ȋϣⲟⲣⲡ Ȋⲥⲁ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉϥǸⲟⲩⲁϩⲟⲩ Ǹⲣⲱⲧⲉⲛ 6:34 Ȉⲡⲉⲣϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ϧⲁ ⲣⲁⲥϯ ⲣⲁⲥϯ ⲅⲁⲣ ⲉϥǸϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ϧⲁⲣⲟϥ Ȉⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲕⲏⲛ ǸⲡⲓǸϩⲟⲟⲩ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ Ǹⲧⲉϥⲕⲁⲕⲓⲁ 7:1 Ȉⲡⲉⲣϯϩⲁⲡ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲟⲩϣⲧⲉⲙϯϩⲁⲡ Ǹⲣⲱⲧⲉⲛ 7:2 ⲡⲓϩⲁⲡ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⲁⲩⲛⲁϯϩⲁⲡ Ǹⲣⲱⲧⲉⲛ Ȋϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲡⲓϣⲓ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϣⲓ Ȉⲙⲟϥ ⲁⲩⲛⲁϣⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲙⲙⲟϥ 7:3 ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲭⲛⲁⲩ Ǹⲡⲓϫⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲫⲃⲁⲗ Ȉⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ⲡⲓⲥⲟⲓ ⲇⲉ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ⲕϯⲛⲓⲁⲧⲕ Ȉⲙⲟϥ ⲁⲛ 7:4 ⲓⲉ ⲡⲱⲥ ⲭⲛⲁϫⲟⲥ Ȉⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ϫⲉ ⲭⲁⲧ Ȋⲧⲁϩⲓ ⲡⲓϫⲏⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲡⲓⲥⲟⲓ ϥⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ 7:5 ⲡⲓϣⲟⲃⲓ ϩⲓ ⲡⲓⲥⲟⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ Ȋϣⲟⲣⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲟⲧⲉ ⲉⲕǸⲛⲁⲩ Ȉⲃⲟⲗ Ǹϩⲓ ⲡⲓϫⲏⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲫⲃⲁⲗ Ȉⲡⲉⲕⲥⲟⲛ 7:6 Ȉⲡⲉⲣϯ Ȉⲡⲉⲑⲟⲩⲁⲃ Ȋⲛⲓⲟⲩϩⲱⲣ ⲟⲩⲇⲉ Ȉⲡⲉⲣϩⲓⲟⲩⲓ Ȋⲛⲉⲧⲉⲛⲁⲛⲁⲙⲏⲓ Ȉⲡⲉⲙⲑⲟ Ȋⲛⲓⲉϣⲁⲩ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ Ȋⲥⲉϩⲱⲙⲓ Ǹϫⲱⲟⲩ Ȋⲛⲟⲩϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲟⲩⲟϩ Ȋⲥⲉⲕⲟⲧⲟⲩ Ȋⲥⲉⲫⲉϧ ⲑⲏⲛⲟⲩ 7:7 ⲁⲣⲓⲉⲧⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩǸϯ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲕⲱϯ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛǸϫⲓⲙⲓ ⲕⲱⲗϩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩǸⲁⲟⲩⲱⲛ ⲛⲱⲧⲉⲛ 7:8 ⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ϣⲁϥϭⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏ ⲉⲧⲕⲱϯ ϣⲁϥϫⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏ ⲉⲧⲕⲱⲗϩ ϣⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁϥ 7:9 ⲓⲉ ⲛⲓⲙ Ȋⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ ⲛⲁⲉⲣⲉⲧⲓⲛ Ȉⲙⲟϥ Ȋⲟⲩⲱⲓⲕ ⲙⲏ ϥⲛⲁϯ ⲛⲁϥ Ȋⲟⲩⲱⲛⲓ

6:32 ⲛⲁы ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ Ϟϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲉⲧϣⲓⲛⲉ Ϟⲥⲱⲟⲩ. ϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ Ϟϭⲓ ⲡⲉⲧϞⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧμⲛ Ϝⲡⲏⲩⲉ ϫⲉ ⲧⲉⲧϞϦⲭⲣⲓⲁ Ϟⲛⲁы ⲧⲏⲣⲟⲩ. 6:33 ϣⲓⲛⲉ ⲇⲉ Ϟϣⲟⲣⲡ Ϟⲥⲁ ⲧⲉϥⲙϞⲧϦⲣⲟ ⲙϞ ⲧⲉϥⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ. ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲉⲣⲱⲧϞ. 6:34 ϜⲡϦϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ϭⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ. ⲣⲁⲥⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ϩⲁⲣⲟϥ. ϩⲱ ⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉϥⲕⲁⲕⲓⲁ. 7:1 ϜⲡϦⲕⲣⲓⲛⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ Ϟⲛⲉⲩⲕⲣⲓⲛⲉ ϜⲙⲱⲧϞ. 7:2 ϩϜ ⲡϩⲁⲡ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϯϩⲁⲡ Ϟϩⲏⲧθ ⲉⲩⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ϜⲙⲱⲧϞ Ϟϩⲏⲧθ. ⲁⲩⲱ ϩϜ ⲡϣⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϣⲓ Ϝⲙⲟϥ ⲉⲩⲛⲁϣⲓ ⲛⲏⲧϞ Ϝⲙⲟϥ. 7:3 ⲁϩⲣⲟⲕ ⲇⲉ ⲕϭⲱϣϪ ⲉⲡϫⲏ ⲉⲧϩϜ ⲡⲃⲁⲗ Ϝⲡⲉⲕⲥⲟⲛ. ⲡⲥⲟы ⲇⲉ ⲉⲧϩϜ ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ⲛψⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ. 7:4 ⲏ Ϟⲁϣ Ϟϩⲉ ⲕⲛⲁϫⲟⲟⲥ Ϝⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ϫⲉ ⲡⲁⲥⲟⲛ. ϭⲱ ⲧⲁⲛⲉϫ ⲡϫⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩϜ ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲡⲥⲟⲓ ϩϜ ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ. 7:5 ⲡϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲛⲟⲩϫⲉ Ϟϣⲟⲣⲡ Ϝⲡⲥⲟы ⲉⲃⲟⲗ ϩϜ ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ⲁⲩⲱ ⲕⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲉϫ ⲡϫⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩϜ ⲡⲃⲁⲗ Ϝⲡⲉⲕⲥⲟⲛ. 7:6 ϜⲡϦϯ ϞⲛⲉⲧϜⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ Ϟⲛⲉⲩϩⲟⲟⲣ. ⲟⲩⲇⲉ ϜⲡϦⲛⲟⲩϫⲉ ϞⲛⲉⲧϞⲉⲛⲉⲙⲙⲉ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ Ϟⲛⲉϣⲁⲩ. ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ Ϟⲥⲉϩⲟⲙⲟⲩ Ϟⲛⲉⲩⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ. Ϟⲥⲉⲕⲟⲧⲟⲩ Ϟⲥⲉⲡⲉϩ ⲧⲏⲩⲧϞ. 7:7 ⲁⲓⲧⲉⲓ ⲧⲁⲣⲟⲩϯ ⲛⲏⲧϞ. ϣⲓⲛⲉ ⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲧϞϭⲓⲛⲉ. ⲧⲱϩϜ ⲧⲁⲣⲟⲩⲱⲛ ⲛⲏⲧϞ. 7:8 ⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲁⲓⲧⲉⲓ ϥⲛⲁϫⲓ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϣⲓⲛⲉ ϥⲛⲁϩⲉ ⲉⲟⲩⲟⲛ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲧⲱϩϜ ⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲟⲛ ⲛⲁϥ. 7:9 ⲏ ⲛⲓⲙ Ϟⲣⲱⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϞϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧϞ. ⲡⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲁⲓⲧⲉⲓ Ϝⲙⲟϥ Ϟⲟⲩⲟⲉⲓⲕ. ⲙⲏ ϥⲛⲁϯ ⲛⲁϥ Ϟⲟⲩⲱⲛⲉ. 7:10 ⲏ ⲛθⲁⲓⲧⲉⲓ Ϝⲙⲟϥ Ϟⲟⲩⲧⲏⲃⲧ. ⲙⲏ ϥⲛⲁϯ Ϟⲟⲩϩⲟϥ.

7:10 ⲓⲉ Ȋⲧⲉϥⲉⲣⲉⲧⲓⲛ Ȉⲙⲟϥ Ȋⲟⲩⲧⲉⲃⲧ ⲙⲏ ϥⲛⲁϯ ⲛⲁϥ Ȋⲟⲩϩⲟϥ

A-17

Gospel of St. Matthew

Bohairic

Sahidic

7:11 Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛⲥⲁⲙⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ Ǹϯ Ȋⲛⲓⲧⲁⲓⲟ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲩ Ȋⲛⲉⲧⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⲓⲉ ⲁⲩⲏⲣ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩⲓ ⲉϥǸϯ Ȋⲛⲓⲁⲅⲁⲑⲟⲛ Ȋⲛⲏ ⲉⲑⲛⲁⲉⲣⲉⲧⲓⲛ Ȉⲙⲟϥ 7:12 ϩⲱⲃ ⲇⲉ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁⲓⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲁⲣⲓⲟⲩⲓ ⲛⲱⲟⲩ ϩⲱⲧⲉⲛ Ȉⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ 7:13 ⲁⲙⲱⲓⲛⲓ Ǹϧⲟⲩⲛ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ϯⲡⲩⲗⲏ ⲉⲧϫⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲥⲟⲩⲟϣⲥ Ȋϫⲉ ϯⲡⲩⲗⲏ ⲟⲩⲟϩ ϥⲟⲩⲉⲥⲑⲱⲛ Ȋϫⲉ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲉⲧϭⲓ ⲉⲡⲧⲁⲕⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲟϣ Ȋϫⲉ ⲛⲏ ⲉⲑⲛⲁϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ Ǹϧⲟⲩⲛ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ 7:14 ϫⲉ ⲥϫⲏⲟⲩ Ȋϫⲉ ϯⲡⲩⲗⲏ ⲟⲩⲟϩ ϥϩⲉϫϩⲱϫ Ȋϫⲉ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲉⲧϭⲓ Ǹⲡⲱⲛϧ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ ⲡⲉⲑⲛⲁϫⲉⲙϥ 7:15 ⲁⲣⲉϩ ⲇⲉ Ǹⲣⲱⲧⲉⲛ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ Ȋⲛⲟⲩϫ ⲛⲏ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϩⲉⲃⲥⲱ ⲛⲉⲥⲱⲟⲩ ⲥⲁϧⲟⲩⲛ ⲇⲉ Ȉⲙⲱⲟⲩ ϩⲁⲛⲟⲩⲱⲛϣ Ȋⲣⲉϥϩⲱⲗⲉⲙ ⲛⲉ 7:16 Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲟⲩⲧⲁϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛǸⲥⲟⲩⲱⲛⲟⲩ ⲙⲏⲧⲓ ϣⲁⲩⲥⲉⲕ ⲁⲗⲟⲗⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓ ϩⲁⲛϣⲟⲛϯ ⲓⲉ ϣⲁⲩⲥⲉⲕ ⲕⲉⲛⲧⲉ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲛⲓⲥⲉⲣⲟϫⲓ 7:17 ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϣϣⲏⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ϣⲁϥⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁϩ Ǹⲛⲁⲛⲉϥ Ǹⲃⲟⲗ ⲡⲓϣϣⲏⲛ ⲇⲉ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ ϣⲁϥⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁϩ ⲉϥϩⲱⲟⲩ Ǹⲃⲟⲗ 7:18 Ȉⲙⲟⲛ ϣϫⲟⲙ Ȋⲟⲩϣϣⲏⲛ Ǹⲛⲁⲛⲉϥ Ǹⲉⲣⲟⲩⲧⲁϩ ⲉϥϩⲱⲟⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⲟⲩϣϣⲏⲛ ⲉϥϩⲱⲟⲩ Ǹⲉⲣⲟⲩⲧⲁϩ Ǹⲛⲁⲛⲉϥ 7:19 ϣϣⲏⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉϥⲛⲁⲓⲣⲓ ⲁⲛ Ȋⲟⲩⲟⲩⲧⲁϩ Ǹⲛⲁⲛⲉϥ ⲥⲉⲛⲁⲕⲟⲣϫϥ Ȋⲥⲉϩⲓⲧϥ Ǹⲡⲓⲭⲣⲱⲙ ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲛ Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ

7:11 ⲉϣϫⲉ Ϟⲧⲱⲧⲛ ϭⲉ ϞⲧⲉⲧϞ ϩⲉⲛⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲧⲉⲧϞⲥⲟⲟⲩⲛ ⲉϯ Ϟϩⲉⲛϯ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ ϞⲛⲉⲧϞϣⲏⲣⲉ. ⲡⲟⲥⲟ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲡⲉⲧϞⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩϞ Ϝⲡⲏⲩⲉ ϥⲛⲁϯ Ϟϩⲉⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ Ϟⲛⲉⲧⲁⲓⲧⲉⲓ Ϝⲙⲟϥ. 7:12 ϩⲱⲃ ϭⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲁϣⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ Ϟⲣⲱⲙⲉ ⲁⲁⲩ ⲛⲏⲧϞ. ϞⲧⲱⲧϞ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧϞ ⲁⲣⲓⲥⲟⲩ ⲛⲁⲩ Ϟⲧⲉыϩⲉ. ⲡⲁы ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. 7:13 ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲓⲧϞ ⲧⲡⲩⲗⲏ ⲉⲧϭⲏⲩ. ϫⲉ ⲥⲟⲩⲟϣϨ Ϟϭⲓ ⲧⲡⲩⲗⲏ ⲁⲩⲱ ⲥⲟⲩⲉⲥⲧⲱⲛ Ϟϭⲓ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲉⲧϫⲓⲙⲟⲉⲓⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲧⲁⲕⲟ. ⲁⲩⲱ ϩⲁϩ ⲛⲉⲧⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϨ. 7:14 ϫⲉ ⲥϭⲏⲩ ⲇⲉ Ϟϭⲓ ⲧⲡⲩⲗⲏ ⲁⲩⲱ ⲥϩⲉϫϩⲱϫ Ϟϭⲓ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲉⲧϫⲓⲙⲟⲉⲓⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲱⲛϩ. ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲕⲟⲩы ⲛⲉⲧⲛⲁϩⲉ ⲉⲣⲟⲥ. 7:15 ϯ ϩⲧⲏⲧϞ ⲇⲉ ⲉⲣⲱϪⲛ ⲉⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲛⲟⲩϫ. ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲱⲧϞ ϩϞ ϩⲉⲛϩφⲥⲱ Ϟⲉⲥⲟⲟⲩ. ⲡⲉⲩϩⲟⲩϞ ⲇⲉ ϩⲉⲛⲟⲩⲱⲛζ ϞⲣⲉϥⲧⲱⲣϤ ⲛⲉ. 7:16 ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲛⲉⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲥⲟⲩⲱⲛⲟⲩ. ⲙⲏⲧⲉⲓ ϣⲁⲩϫⲉⲉⲗⲉ ⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ϣⲟⲛⲧⲉ. ⲏ ϣⲁⲩⲕⲉⲧθ ⲕϞⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲁⲣⲟⲟⲩⲉ. 7:17 ⲧⲁы ⲧⲉ ⲑⲉ Ϟϣⲏⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ Ϟϣⲁϥⲧⲁⲩⲉ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ. ⲡϣⲏⲛ ⲇⲉ ⲉⲑⲟⲟⲩ Ϟϣⲁϥⲧⲁⲩⲉ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϩⲟⲟⲩ. 7:18 ⲙϞ ϣϭⲟⲙ Ϟⲟⲩϣⲏⲛ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲉⲧⲁⲩⲉ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϩⲟⲟⲩ. ⲟⲩⲇⲉ ϣⲏⲛ ⲉϥϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲁⲩⲉ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ. 7:19 ϣⲏⲛ ϭⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉ ⲛθⲛⲁⲧⲁⲩⲉ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ. ⲥⲉⲛⲁⲕⲟⲟⲣⲉϥ Ϟⲥⲉⲛⲟϫθ ⲉⲧⲥⲁⲧⲉ. 7:20 ⲁⲣⲁ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲛⲉⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲥⲟⲩⲱⲛⲟⲩ.

7:20

ϩⲁⲣⲁ

Ǹⲃⲟⲗ

ϧⲉⲛ

ⲛⲟⲩⲟⲩⲧⲁϩ

ⲉⲣⲉⲧⲉⲛǸⲥⲟⲩⲱⲛⲟⲩ

A-18

Gospel of St. Matthew

Bohairic

Sahidic

7:21 ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲛ ⲉⲧϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲡπϨ ⲡπϨ ⲉⲑⲛⲁȂ Ǹϧⲟⲩⲛ Ǹϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ Ȋⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧⲓⲣⲓ Ȉⲡⲉⲧⲉϩⲛⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩⲓ 7:22 ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲅⲁⲣ ⲉⲩⲛⲁϫⲟⲥ ⲛⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉȈⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲡπϨ ⲡπϨ ⲙⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲁⲛ ⲁⲛⲉⲣⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲁⲛϩⲓ ⲇⲉⲙⲱⲛ Ǹⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲁⲛⲓⲣⲓ Ȋⲟⲩⲙⲏϣ Ȋϫⲟⲙ 7:23 ⲟⲩⲟϩ ⲧⲟⲧⲉ ⲉⲓǸⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲱⲟⲩ Ǹⲃⲟⲗ ϫⲉ Ȉⲡⲓⲥⲟⲩⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ Ǹⲛⲉϩ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲛⲓⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ Ȋⲧⲉ ϯⲁⲛⲟⲙⲓⲁ 7:24 ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ Ǹⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲛⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲓⲣⲓ Ȉⲙⲱⲟⲩ ⲉⲓǸⲧⲉⲛⲑⲱⲛϥ Ǹⲟⲩⲣⲱⲙⲓ Ȋⲥⲁⲃⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲕⲱⲧ Ȉⲡⲉϥⲏⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ϯⲡⲉⲧⲣⲁ 7:25 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥȂ Ǹⲡⲉⲥⲏⲧ Ȋϫⲉ ⲡⲓⲙⲟⲩⲛϩⲱⲟⲩ ⲁⲩȂ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲓⲁⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲕⲱⲗϩ Ȉⲡⲓⲏⲓ ⲉⲧⲉȈⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ Ȉⲡⲉϥϩⲉⲓ ⲛⲁⲣⲉ ⲧⲉϥⲥⲉⲛϯ ⲅⲁⲣ ⲧⲁϫⲣⲏⲟⲩⲧ ⲡⲉ ϩⲓϫⲉⲛ ϯⲡⲉⲧⲣⲁ 7:26 ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ Ǹⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲛⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲓⲣⲓ Ȉⲙⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⲉⲓǸⲧⲉⲛⲑⲱⲛϥ Ǹⲟⲩⲣⲱⲙⲓ Ȋⲥⲟϫ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲕⲱⲧ Ȉⲡⲉϥⲏⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓϣⲱ 7:27 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥȂ Ǹⲡⲉⲥⲏⲧ Ȋϫⲉ ⲡⲓⲙⲟⲩȊϩⲱⲟⲩ ⲁⲩȂ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲓⲁⲣⲱⲟⲩ ⲁⲩⲛⲓϥⲓ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲑⲏⲟⲩ ⲁⲩⲕⲱⲗϩ Ȉⲡⲓⲏⲓ ⲉⲧⲉȈⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϥϩⲉⲓ ⲛⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲡⲉ 7:28 ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲁ ⲓϒϨ ϫⲉⲕ ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ Ǹⲃⲟⲗ ⲛⲁⲩⲉⲣϣⲫⲏⲣⲓ ⲡⲉ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲙⲏϣ Ǹϫⲉⲛ ⲧⲉϥⲥⲃⲱ 7:29 ⲛⲁϥϯⲥⲃⲱ ⲅⲁⲣ ⲛⲱⲟⲩ ⲡⲉ ϩⲱⲥ Ǹⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲟⲩⲟϩ Ȉⲫⲣⲏϯ ⲁⲛ Ȋⲛⲟⲩⲥⲁϧ 8:1 ⲉⲧⲁϥȂ ⲇⲉ Ǹⲡⲉⲥⲏⲧ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⲁⲩⲙⲟϣⲓ Ȋⲥⲱϥ Ȋϫⲉ ϩⲁⲛⲛⲓϣϯ Ȉⲙⲏϣ 8:2 ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥ ⲟⲩⲕⲁⲕⲥⲉϩⲧ ⲁϥȂ ϩⲁⲣⲟϥ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲧ Ȉⲙⲟϥ ⲉϥϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁπϨ ⲁⲕϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ ⲟⲩⲟⲛ ϣϫⲟⲙ Ȉⲙⲟⲕ Ǹⲧⲟⲩⲃⲟⲓ

7:21 ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲁⲛ ⲉⲧϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲁы ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲧⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙϞⲧⲣⲣⲟ ϞϜⲡⲏⲩⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲡⲉ Ϝⲡⲟⲩⲱϣ Ϝⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩϞ Ϝⲡⲏⲩⲉ. 7:22 ⲟⲩϞ ϩⲁϩ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲁы ϩϜ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧϜⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲏ ϩⲣⲁы ⲁⲛ ϩϜ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲁⲛⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ. ⲁⲩⲱ ϩⲣⲁы ϩϜ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲁⲛⲛⲉϫ ⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ. ⲙⲏ ϩⲣⲁы ⲁⲛ ϩϜ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲁⲛϦ ϩⲁϩ Ϟϭⲟⲙ. 7:23 ⲁⲩⲱ ⲧⲟⲧⲉ ϯⲛⲁϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲛⲁⲩ ϫⲉ Ϝⲡⲉыⲥⲟⲩⲛ ⲧⲏⲩⲧϞ ⲉⲛⲉϩ. ⲥⲁϩⲉ ⲧⲏⲩⲧϞ ⲉⲃⲟⲗ Ϝⲙⲟы ⲛⲉⲧϦϩⲱⲃ ⲉⲧⲁⲛⲟⲙⲓⲁ. 7:24 ⲟⲩⲟⲛ ϭⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥⲱⲧϜ ⲉⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲉ ⲛⲁы ⲛⲉ ⲉϥⲉⲓⲣⲉ Ϝⲙⲟⲟⲩ. ⲉϥⲛⲁⲉⲓⲛⲉ Ϟⲟⲩⲣⲱⲙⲉ Ϟⲥⲁⲃⲉ. ⲡⲁы Ϟⲧⲁϥⲕⲱⲧ Ϝⲡⲉϥⲏⲓ ⲉϩⲣⲁы ⲉϫϞ ⲧⲡⲉⲧⲣⲁ. 7:25 ⲁϥⲉⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ Ϟϭⲓ ⲡϩⲱⲟⲩ. ⲁⲩⲉⲓ Ϟϭⲓ ⲛⲉыⲉⲣⲱⲟⲩ. ⲁⲩⲛⲉⲓϥⲉ Ϟϭⲓ Ϟⲧⲏⲩ. ⲁⲩϩⲓⲟⲩⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩϜ ⲡⲏы ⲉⲧϜⲙⲁⲩ ⲁⲩⲱ Ϝⲡⲉϥϩⲉ ϫⲉ ⲛⲉϥⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲅⲁⲣ ⲉϩⲣⲁы ⲉϫϞ ⲧⲡⲉⲧⲣⲁ. 7:26 ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥⲱⲧϜ ⲉⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲉ ⲛⲁы ⲛⲉ ⲛθⲉⲓⲣⲉ Ϝⲙⲟⲟⲩ ⲁⲛ. ⲉϥⲛⲁⲉⲓⲛⲉ Ϟⲟⲩⲣⲱⲙⲉ Ϟⲥⲟϭ. ⲡⲁⲓ Ϟⲧⲁϥⲕⲱⲧ Ϝⲡⲉϥⲏы ϩⲓϫϜ ⲡϣⲱ. 7:27 ⲁϥⲉⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ Ϟϭⲓ ⲡϩⲱⲟⲩ. ⲁⲩⲛⲉⲓ Ϟϭⲓ ⲛⲉыⲉⲣⲱⲟⲩ. ⲁⲩⲛⲉⲓϥⲉ Ϟϭⲓ Ϟⲧⲏⲩ. ⲁⲩϩⲓⲟⲩⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩϜ ⲡⲏы ⲉⲧϜⲙⲁⲩ ⲁϥϩⲉ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉϥϩⲉ ⲛⲉϥⲟ Ϟⲟⲩⲛⲟϭ. 7:28 ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ Ϟⲧⲉⲣⲉ ϖϨ ⲟⲩⲱ Ϟⲛⲉыϣⲁϫⲉ. ⲁⲩϦϣⲡⲏⲣⲉ Ϟϭⲓ Ϝⲙⲏⲏϣⲉ ⲉϩⲣⲁы ⲉϫϞ ⲧⲉϥⲥⲃⲱ. 7:29 ⲛⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲩ ⲡⲉ ϩⲱⲥ ⲉⲩϞⲧθ ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ Ϝⲙⲁⲩ ⲁⲩⲱ Ϟⲑⲉ ⲁⲛ Ϟⲛⲉⲩⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ. 8:1 ⲉϥⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϩⲓ ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ Ϟⲥⲱϥ Ϟϭⲓ ϩⲉⲛⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ. 8:2 ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥ ⲟⲩⲁ ⲉϥⲥⲟⲃμ ⲁϥϯ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲟⲩⲱϣϪ ⲛⲁϥ ⲉϥϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲕϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ ⲟⲩϞ ϣϭⲟⲙ Ϝⲙⲟⲕ ⲉⲧφⲃⲟⲓ.

A-19

Gospel of St. Matthew

Bohairic

Sahidic

8:3 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲥⲟⲩⲧⲉⲛ ⲧⲉϥϫⲓϫ Ǹⲃⲟⲗ ⲁϥϭⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲉϥϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲟⲩⲱϣ ⲙⲁⲧⲟⲩⲃⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥⲧⲟⲩⲃⲟ Ȋϫⲉ ⲡⲉϥⲥⲉϩⲧ 8:4 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲓϒϨ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲩ Ȉⲡⲉⲣϫⲟⲥ Ȋϩⲗⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ ⲙⲁⲧⲁⲙⲉ ⲡⲓⲟⲩⲏⲃ Ǹⲣⲟⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲓⲟⲩȂ Ȉⲡⲉⲕⲇⲱⲣⲟⲛ Ǹϧⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ Ȉⲙⲟϥ ⲉⲩⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⲛⲱⲟⲩ 8:5 ⲉⲧⲁϥȂ ⲇⲉ Ǹϧⲟⲩⲛ Ǹⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⲁϥȂ ϩⲁⲣⲟϥ Ȋϫⲉ ⲟⲩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲉϥϯϩⲟ Ǹⲣⲟϥ 8:6 ⲉϥϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁπϨ ⲡⲁⲁⲗⲟⲩ ⲣⲁϧⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲏⲓ ⲉϥϣⲏⲗ Ǹⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲧϩⲉⲙⲕⲏⲟⲩⲧ Ǹⲙⲁϣⲱ 8:7 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ǰⲛⲟⲕ ⲉⲑⲛⲁȂ Ȋⲧⲁⲉⲣⲫⲁϧⲣⲓ Ǹⲣⲟϥ 8:8 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ Ȋϫⲉ ⲡⲓⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁπϨ ϯⲙⲡϣⲁ ⲁⲛ ϩⲓⲛⲁ ȊⲧⲉⲕȂ Ǹϧⲟⲩⲛ ϧⲁ ⲑⲟⲩⲁϩⲥⲟⲓ Ȉⲡⲁⲏⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲁϫⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥǸⲟⲩϫⲁⲓ Ȋϫⲉ ⲡⲁⲁⲗⲟⲩ 8:9 ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ǰⲛⲟⲕ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ϩⲱ ⲉϥⲭⲏ ϧⲁ ⲟⲩⲉⲣϣⲓϣⲓ Ǹⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲙⲁⲧⲟⲓ ϧⲁⲣⲁⲧ ⲁⲓϣⲁⲛϫⲟⲥ Ȉⲫⲁⲓ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ ϣⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ ϣⲁϥȂ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲃⲱⲕ ϫⲉ ⲁⲣⲓ ⲫⲁⲓ ϣⲁϥⲁⲓϥ 8:10 ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲁϥⲉⲣϣⲫⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ Ȋⲛⲏ Ǹⲛⲁⲩⲙⲟϣⲓ Ȋⲥⲱϥ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ Ȉⲡⲓϫⲉⲙ ⲟⲩⲛⲁϩϯ Ȋⲧⲁⲓⲙⲁⲓⲏ ⲛⲧⲉⲛ ϩⲗⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓϨϚ 8:11 ϯϫⲱ ⲇⲉ Ȉⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲉⲩǸȂ Ǹⲃⲟⲗ ⲥⲁⲡⲉⲓⲉⲃⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲙⲉⲛⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩǸⲣⲟⲑⲃⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲛⲉⲙ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲛⲉⲙ ⲓⲁⲕⲱⲃ Ȋϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ Ȋⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩⲓ 8:12 ⲛⲓϣⲏⲣⲓ ⲇⲉ Ȋⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲉⲩǸϩⲓⲧⲟⲩ Ǹⲃⲟⲗ Ǹⲡⲓⲭⲁⲕⲓ ⲉⲧⲥⲁⲃⲟⲗ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲉ ⲫⲣⲓⲙⲓ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ Ȉⲙⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲑⲉⲣⲧⲉⲣ Ȋⲧⲉ ⲛⲓⲛⲁϫϩⲓ

8:3 ⲁϥⲥⲟⲟⲩⲧϞ ⲇⲉ Ϟⲧⲉϥϭⲓϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥϫⲱϩ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲟⲩⲱϣ ⲧφⲃⲟ. ⲁⲩⲱ Ϟⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲧφⲃⲟ Ϟϭⲓ ⲡⲉϥⲥⲱⲃμ. 8:4 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ Ϟϭⲓ ϖϨ ϫⲉ ϭⲱϣϪ ϜⲡϦϫⲟⲟⲥ ⲉⲗⲁⲁⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲃⲱⲕ ⲛψⲧⲟⲩⲟⲕ ⲉⲡⲟⲩⲏⲏⲃ. ⲛψⲧⲁⲗⲟ ⲉϩⲣⲁы Ϝⲡⲉⲕⲇⲱⲣⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ Ϟⲧⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ Ϝⲙⲟⲥ Ϟϭⲓ ⲙⲱѡⲥⲏⲥ ⲉⲩⲙϞⲧⲙϞⲧⲣⲉ ⲛⲁⲩ. 8:5 Ϟⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⲁϥϯ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ Ϟϭⲓ ⲟⲩϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲉϥⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ Ϝⲙⲟϥ 8:6 ⲉϥϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲛⲏϫ ϩⲣⲁы ϩϜ ⲡⲁⲏы ⲉϥⲥⲏϭ. ⲁⲩⲱ ⲉϥⲃⲁⲥⲁⲛⲓⲍⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ. 8:7 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ Ϟϭⲓ ϖϨ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲏⲩ ⲧⲁⲣ ⲡⲁϩⲣⲉ ⲉⲣⲟϥ. 8:8 ⲁϥⲟⲩⲱϣφ ⲇⲉ Ϟϭⲓ ⲡϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲉϥϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ Ϟϯⲙⲡϣⲁ ⲁⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲕⲉⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲁ ⲧⲁⲟⲩⲉϩⲥⲟⲓ. ⲁⲗⲗⲁ ⲁϫⲓⲥ Ϝⲙⲁⲧⲉ ϩϜ ⲡϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲗⲟ. 8:9 ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛψ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉыϣⲟⲟⲡ ϩⲁ ⲟⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ. ⲉⲣⲉ ϩⲉⲛⲙⲁⲧⲟⲓ ϣⲟⲟⲡ ϩⲁⲣⲁⲧ ϣⲁыϫⲟⲟⲥ Ϝⲡⲁⲓ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲁⲩⲱ ϣⲁϥⲃⲱⲕ. ⲁⲩⲱ ⲕⲉⲟⲩⲁ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛθⲉⲓ. ⲁⲩⲱ ⲡⲁϩϜϩⲁⲗ ϫⲉ ⲁⲣⲓ ⲡⲁы ⲛθⲁⲁϥ. 8:10 ⲁϥⲥⲱⲧϜ ⲇⲉ Ϟϭⲓ ϖϨ ⲁϥϦϣⲡⲏⲣⲉ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ Ϟⲛⲉⲧⲟⲩⲏϩ Ϟⲥⲱϥ. ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧϞ ϫⲉ Ϝⲡⲉыϩⲉ ⲉⲡⲓⲥⲧⲓⲥ Ϟⲧⲉыϭⲟⲧ ϞⲧϞ ⲗⲁⲁⲩ ϩϜ ⲡⲓϒϚ. 8:11 ϯϫⲱ ⲇⲉ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲏϪⲛ ϫⲉ ⲟⲩϞ ϩⲁϩ ⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲛⲉⲙⲁϞϣⲁ ⲙϞ ϜⲙⲁϞϩⲱⲧⲡ Ϟⲥⲉⲛⲟϫⲟⲩ ⲙϞ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲙϞ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲙϞ ыⲁⲕⲱⲃ ϩⲣⲁы ϩϞ ⲧⲙϞϪⲣⲣⲟ Ϟⲙⲡⲏⲩⲉ. 8:12 Ϟϣⲏⲣⲉ ⲇⲉ ϞⲧⲙϞⲧⲣⲣⲟ ⲥⲉⲛⲁⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲕⲁⲕⲉ ⲉⲧϩⲓⲃⲟⲗ. ⲉϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ Ϝⲙⲁⲩ Ϟϭⲓ ⲡⲣⲓⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲡϭⲁϩϭμ Ϟⲛⲟⲃϩⲉ.

A-20

Gospel of St. Matthew

Bohairic

Sahidic

8:13 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲓϒϨ Ȉⲡⲓⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ Ȉⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲕⲛⲁϩϯ ⲉⲥǸϣⲱⲡⲓ ⲛⲁⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩϫⲁⲓ Ȋϫⲉ ⲡⲓⲁⲗⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉȈⲙⲁⲩ 8:14 ⲉⲧⲁϥȂ ⲇⲉ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ Ǹϧⲟⲩⲛ Ǹⲡⲏⲓ Ȉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϥⲛⲁⲩ Ǹⲧⲉϥϣⲱⲙⲓ ⲉⲥⲣⲁϧⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲥϧⲏⲙ 8:15 ⲁϥϭⲓ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲥϫⲓϫ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲭⲁⲥ Ȋϫⲉ ⲡⲓϧⲙⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲧⲱⲛⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲉⲙϣⲓ Ȉⲙⲱⲟⲩ 8:16 ⲉⲧⲁ ⲣⲟⲩϩⲓ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲓ ⲁⲩⲓⲛⲓ ⲛⲁϥ Ȋϩⲁⲛⲙⲏϣ Ǹⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲓϧ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϩⲓⲟⲩⲓ ȊⲛⲓⲡϞτ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲧϩⲉⲙⲕⲏⲟⲩⲧ ⲁϥⲉⲣⲫⲁϧⲣⲓ Ǹⲣⲱⲟⲩ 8:17 ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉϥϫⲱⲕ Ǹⲃⲟⲗ Ȋϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ Ȋⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲡⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ Ȋⲑⲟϥ ⲁϥϭⲓ Ȋⲛⲉⲛϣⲱⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϥⲁⲓ Ȋⲛⲉⲛⲓⲁⲃⲓ 8:18 ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ Ǹⲛⲓⲙⲏϣ ⲉⲧⲕⲱϯ Ǹⲣⲟϥ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ Ǹⲑⲣⲟⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ Ǹⲙⲏⲣ 8:19 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥȂ ϩⲁⲣⲟϥ Ȋϫⲉ ⲟⲩⲥⲁϧ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲫⲣⲉϥϯⲥⲃⲱ Ȋⲧⲁⲙⲟϣⲓ Ȋⲥⲱⲕ Ǹⲫⲙⲁ ⲉⲧⲁⲕϣⲉ ⲛⲁⲕ Ǹⲣⲟϥ 8:20 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲓϒϨ ⲛⲁϥ ⲛⲓⲃⲁϣⲟⲣ ⲟⲩⲟⲛⲧⲟⲩ ⲃⲏⲃ Ȉⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ Ȋⲧⲉ ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲟⲩ ⲙⲁȊⲟⲩⲟϩ ⲡϣⲏⲣⲓ ⲇⲉ Ȋⲑⲟϥ Ȉⲫⲣⲱⲙⲓ Ȉⲙⲟⲛⲧⲉϥ ⲙⲁⲛⲣⲉⲕϫⲱϥ Ǹⲣⲟϥ 8:21 ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁπϨ ⲙⲁⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲛⲏⲓ Ȋϣⲟⲣⲡ Ȋⲧⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ Ȋⲧⲁⲑⲱⲙⲥ Ȉⲡⲁⲓⲱⲧ 8:22 ⲓϒϨ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲟϣⲓ Ȋⲥⲱⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲭⲁ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲙⲁⲣⲟⲩⲑⲱⲙⲥ Ȋⲛⲟⲩⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ 8:23 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲁⲗⲏⲓ Ǹⲡϫⲟⲓ ⲁⲩⲙⲟϣⲓ Ȋⲥⲱϥ Ȋϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ 8:24 ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥ ⲟⲩⲛⲓϣϯ Ȉⲙⲟⲛⲙⲉⲛ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲫⲓⲟⲙ ϩⲱⲥⲧⲉ Ȋⲧⲉ ⲛⲓϩⲱⲓⲙⲓ Ȋⲧⲟⲩϩⲱⲃⲥ Ȉⲡⲓϫⲟⲓ Ȋⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥȊⲕⲟⲧ ⲡⲉ

8:13 ⲡⲉϫⲁϥ Ϟϭⲓ ϖϨ Ϝⲡϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ϫⲉ ⲃⲱⲕ Ϟⲑⲉ Ϟⲧⲁⲕⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲙⲁⲣⲉⲥϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲕ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲗⲟ Ϟϭⲓ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ϫⲓⲛ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧϜⲙⲁⲩ. 8:14 ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ Ϟϭⲓ ϖϨ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲏы Ϝⲡⲉⲧⲣⲟⲥ. ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲧⲉϥϣⲱⲙⲉ ⲉⲥⲛⲏϫ ⲁⲩⲱ ⲉⲥϩⲏⲙ. 8:15 ⲁϥϫⲱϩ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲥϭⲓϫ ⲁϥⲕⲁⲁⲥ Ϟϭⲓ ⲡⲉϩⲙⲟ{ⲛ}<ⲛ>. ⲁⲥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁⲥⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲉⲓ ⲛⲁϥ. 8:16 ⲣⲟⲩϩⲉ ⲇⲉ Ϟⲧⲉⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁϥ Ϟϩⲁϩ ⲉⲩⲟ Ϟⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ. ⲁϥⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϞⲛⲉⲡϞτ Ϟⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ϩϜ ⲡϣⲁϫⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁϥϦⲡⲁϩⲣⲉ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲙⲟⲕμ. 8:17 ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ Ϟϭⲓ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟϥ ϩⲓⲧϞ ⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ. ϫⲉ Ϟⲧⲟϥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϫⲓ ϞϞϣⲱⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲁ ⲛⲉⲛⲗⲟϫⲗⲉϫ. 8:18 Ϟⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ Ϟϭⲓ ϖϨ ⲉⲩⲙⲏⲏϣⲉ Ϝⲡⲉϥⲕⲱⲧⲉ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉⲃⲱⲕ ⲉⲡⲉⲓⲕⲣⲟ. 8:19 ⲁϥϯ ⲡⲉϥⲟⲩⲟы ⲉⲣⲟϥ Ϟϭⲓ ⲟⲩⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲧⲁⲟⲩⲁϩϪ Ϟⲥⲱⲕ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉ ⲕⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲣⲟϥ. 8:20 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ Ϟϭⲓ ϖϨ ϫⲉ Ϟⲃⲁϣⲟⲣ ⲟⲩϞⲧⲁⲩ ⲛⲉⲩⲃⲏⲃ. ⲁⲩⲱ Ϟϩⲁⲗⲁⲁⲧⲉ Ϟⲧⲡⲉ ⲟⲩϞⲧⲁⲩ Ϟⲉⲩⲙⲁϩ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲇⲉ Ϝⲡⲣⲱⲙⲉ ⲙϞⲧθ ⲙⲁ ϞⲣⲉⲕϪ ⲧⲉϥⲁⲡⲉ. 8:21 ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ϞϜⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛⲁы Ϟϣⲟⲣⲡ ⲧⲁⲃⲱⲕ ⲧⲁⲧⲱⲙϨ Ϝⲡⲁⲉⲓⲱⲧ. 8:22 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ Ϟϭⲓ ϖϨ ϫⲉ ⲟⲩⲁϩϘ Ϟⲥⲱы ⲛψⲕⲱ Ϟⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲉⲧⲱⲙϨ Ϟⲛⲉⲩⲣⲉϥⲙⲟⲟⲩⲧ. 8:23 Ϟⲧⲉⲣⲉϥⲁⲗⲉ ⲇⲉ ⲉⲡϫⲁⲓ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ Ϟⲥⲱϥ Ϟϭⲓ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. 8:24 ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥ ⲟⲩⲛⲟϭ ϞⲕϜⲧⲟ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ϩϞ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉ ⲡϫⲟы ϩⲱⲃϨ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧϞ Ϟϩⲓⲙⲏ. Ϟⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲉϥϞⲕⲟⲧϘ ⲡⲉ.

A-21

Gospel of St. Matthew

Bohairic

Sahidic

8:25 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲛⲉϩⲥⲓ Ȉⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡπϨ ⲛⲁϩⲙⲉⲛ ⲧⲉⲛⲛⲁⲧⲁⲕⲟ 8:26 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛϣⲟⲗμ Ȋϩⲏⲧ ⲛⲁ ⲡⲓⲕⲟⲩϫⲓ Ȋⲛⲁϩϯ ⲧⲟⲧⲉ ⲉⲧⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲁϥⲉⲣⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁⲛ Ȋⲛⲓⲑⲏⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲫⲓⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ Ȋϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ Ȋϫⲁⲙⲏ 8:27 ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩⲉⲣϣⲫⲏⲣⲓ ⲉⲩϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲁϣ Ȋⲣⲏϯ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ ⲛⲓⲑⲏⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲫⲓⲟⲙ ⲥⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⲛⲁϥ 8:28 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥȂ Ǹⲙⲏⲣ Ǹⲧⲭⲱⲣⲁ Ȋⲧⲉ ⲅⲉⲣⲅⲉⲥⲏⲛⲟⲥ ⲁⲩȂ Ǹⲃⲟⲗ Ǹϩⲣⲁϥ Ȋϫⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲉ ⲛⲓⲓϧ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲉⲩⲛⲏⲟⲩ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲙϩⲁⲩ ⲉⲩϩⲱⲟⲩ Ǹⲙⲁϣⲱ ϩⲱⲥⲧⲉ Ȋⲧⲉϣⲧⲉⲙ ϩⲗⲓ ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ Ȋⲥⲓⲛⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲉⲧⲉȈⲙⲁⲩ 8:29 ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲁⲩⲱϣ Ǹⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ǰϧⲟⲕ ⲛⲉⲙⲁⲛ <ⲓϒϨ> ⲡϣⲏⲣⲓ Ȉⲫϯ ⲉⲧⲁⲕȂ ⲉⲙⲛⲁⲓ Ǹⲧⲁⲕⲟⲛ Ȉⲡⲁⲧⲉ ⲡⲉⲛⲥⲏⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ 8:30 ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲟϩⲓ ⲇⲉ Ȋⲣⲓⲣ ⲉⲩⲟϣ ⲉⲩⲟⲩⲏⲟⲩ Ȉⲙⲱⲟⲩ ⲉⲩⲙⲟⲛⲓ 8:31 ⲛⲓⲓϧ ⲇⲉ ⲛⲁⲩϯϩⲟ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ⲉⲩϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲥϫⲉ ⲭⲛⲁϩⲓⲧⲉⲛ Ǹⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟⲣⲡⲧⲉⲛ Ǹϧⲟⲩⲛ Ǹⲡⲓⲟϩⲓ Ȋⲣⲓⲣ 8:32 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ Ȋⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥȂ Ǹⲃⲟⲗ ⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ Ǹϧⲟⲩⲛ ǸⲛⲓǸϣⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲡⲓⲟϩⲓ ⲧⲏⲣϥ Ȋⲣⲓⲣ ⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲩⲟⲓ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲡⲓϫⲁϫⲣⲓⲙ Ǹϧⲣⲏⲓ Ǹⲫⲓⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲱⲟⲩ 8:33 ⲛⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲙⲟⲛⲓ Ȉⲙⲱⲟⲩ ⲁⲩⲫⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ Ǹϯⲃⲁⲕⲓ ⲁⲩⲧⲁⲙⲱⲟⲩ Ǹϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲏ ⲉⲧⲉ ⲛⲓⲓϧ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ 8:34 ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲧⲏⲣⲥ ⲁⲥȂ Ǹⲃⲟⲗ Ǹϩⲣⲉⲛ ⲓϒϨ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ Ǹⲣⲟϥ ⲛⲁⲩϯϩⲟ Ǹⲣⲟϥ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉϥⲟⲩⲱⲧⲉⲃ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩϭⲓⲏ 9:1 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲁⲗⲏⲓ Ǹⲡϫⲟⲓ ⲁϥȂ Ǹⲙⲏⲣ ⲁϥȂ Ǹϧⲟⲩⲛ Ǹⲧⲉϥⲃⲁⲕⲓ

8:25 ⲁⲩϯ ⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲧⲟⲩⲛⲟⲥθ ⲉⲩϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲁⲧⲁⲛϩⲟⲛ ϫⲉ ⲧϞⲛⲁⲃⲱⲕ. 8:26 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁϩⲣⲱⲧϞ ⲧⲉⲧϞϦϩⲟⲧⲉ ⲛⲁ ⲧⲕⲟⲩы Ϝⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁϥⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ϞϞⲧⲏⲩ ⲙϞ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ. ⲁⲩⲱ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ Ϟϭⲓ ⲟⲩⲛⲟϭ Ϟϫⲁⲙⲏ. 8:27 Ϟⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲁⲩϦϣⲡⲏⲣⲉ ⲉⲩϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲟⲩⲁϣ Ϝⲙⲓⲛⲉ ⲡⲉ ⲡⲁы ϫⲉ Ϟⲧⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲥⲱⲧϜ Ϟⲥⲱϥ. 8:28 Ϟⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲡⲉⲕⲣⲟ ⲉⲧⲉⲭⲱⲣⲁ ϞϞⲅⲉⲣⲁⲍⲏⲛⲟⲥ. ⲁⲩⲧⲱⲙϞⲧ ⲉⲣⲟϥ Ϟϭⲓ ⲣⲱⲙⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲉ ϩⲉⲛⲣⲉϥϣⲟⲟⲣ ϩⲓⲱⲟⲩ ⲉⲩⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲛⲉϜϩⲁⲁⲩ ⲉⲩⲛⲁϣⲧ ⲉⲙⲁⲧⲉ. ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲧϜⲧⲣⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲉϣⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲉⲧϜⲙⲁⲩ. 8:29 ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲩϫⲓ ϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲉⲕⲟⲩⲉϣ ⲟⲩ ⲛϜⲙⲁⲛ ϖϨ ⲡϣⲏⲣⲉ Ϝⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. Ϟⲧⲁⲕⲉⲓ ⲉⲡⲉыⲙⲁ ⲉⲃⲁⲥⲁⲛⲓⲍⲉ Ϝⲙⲟⲛ ϩⲁⲑⲏ Ϝⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ. 8:30 ⲛⲉⲩϞ ⲟⲩⲁⲅⲉⲗⲏ ⲇⲉ Ϟⲣⲓⲣ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲏⲩ Ϝⲙⲟⲟⲩ ⲉⲩⲙⲟⲟⲛⲉ Ϝⲙⲟⲥ. 8:31 Ϟⲣⲉϥϣⲟⲟⲣ ⲇⲉ ⲁⲩⲥϤⲥⲱⲡθ ⲉⲩϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲉϣϫⲉ ⲕⲛⲁⲛⲟϫϞ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲁϫⲟⲟⲩⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲅⲉⲗⲏ Ϟⲉϣⲁⲩ. 8:32 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲃⲱⲕ. Ϟⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉϣⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲥϯ ⲡⲉⲥⲟⲩⲟⲓ Ϟϭⲓ ⲧⲁⲅⲉ{ⲗ}ⲗⲏ ⲧⲏⲣϨ ⲉϩⲣⲁы ⲉϫϞ ⲧϣⲱⲙⲉ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲟⲩ ϩⲣⲁы ϩϞ Ϝⲙⲟⲟⲩ. 8:33 ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲛⲉ ⲇⲉ Ϝⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲡⲱⲧ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁы ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ. ⲁⲩϫⲱ Ϟϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲙϞ ⲛⲁ ⲛⲉⲧⲟ Ϟⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ. 8:34 ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ ⲁⲥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲱⲙϞⲧ ⲉϖϨ. Ϟⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲥϤⲥⲱⲡθ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲛⲉⲩⲧⲟϣ. 9:1 ⲁϥⲁⲗⲉ ⲇⲉ ⲉⲡϫⲟⲓ ⲁϥϫⲓⲟⲟⲣ ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁы ⲉⲧⲉϥⲡⲟⲗⲓⲥ Ϝⲙⲓⲛ Ϝⲙⲟϥ.

A-22

Gospel of St. Matthew

Bohairic

Sahidic

9:2 ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲉⲧⲁⲩⲓⲛⲓ ⲛⲁϥ Ȋⲟⲩⲁⲓ ⲉϥϣⲏⲗ Ǹⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥϣⲧⲏⲟⲩⲧ ϩⲓϫⲉⲛ ⲟⲩϭⲗⲟϫ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ Ǹⲡⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲡⲉϫⲁϥ Ȉⲫⲏ ⲉⲧϣⲏⲗ Ǹⲃⲟⲗ ϫⲉ ϫⲉⲙⲛⲟⲙϯ ⲡⲁϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲓ ⲥⲉⲭⲏ ⲛⲁⲕ Ǹⲃⲟⲗ 9:3 ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ Ȋϧⲣⲏⲓ Ȋϧⲏⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ϫⲉⲟⲩⲁ 9:4 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ Ǹⲛⲟⲩⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲟⲕⲙⲉⲕ Ǹϩⲁⲛⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ 9:5 ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲙⲟⲧⲉⲛ Ǹϫⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲓ ⲥⲉⲭⲏ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲛ Ǹϫⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲛⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲟϣⲓ 9:6 ϩⲓⲛⲁ ⲇⲉ Ȋⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ Ȋⲧⲉ ⲡϣⲏⲣⲓ Ȉⲫⲣⲱⲙⲓ Ȋⲉⲣϣⲓϣⲓ Ȉⲙⲁⲩ Ǹⲭⲁ ⲛⲟⲃⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ Ȉⲫⲏ ⲉⲧϣⲏⲗ Ǹⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲧⲱⲛⲕ ⲱⲗⲓ Ȉⲡⲉⲕϭⲗⲟϫ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ Ǹⲡⲉⲕⲏⲓ 9:8 ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲙⲏϣ ⲁⲩⲉⲣϩⲟϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯⲱⲟⲩ Ȉⲫϯ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥϯⲉⲣϣⲓϣⲓ Ȉⲡⲁⲓⲣⲏϯ Ȋⲛⲓⲣⲱⲙⲓ 9:9 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲓⲛⲓⲱⲟⲩ Ǹⲃⲟⲗ Ȉⲙⲁⲩ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲁϥⲛⲁⲩ Ǹⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲉϥϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓ ⲟⲩⲧⲉⲗⲱⲛⲓⲟⲛ Ǹⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲙⲁⲧⲑⲉⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲟϣⲓ Ȋⲥⲱⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲁϥⲙⲟϣⲓ Ȋⲥⲱϥ 9:10 ⲉϥⲣⲟⲧⲉⲃ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲏⲓ Ȋⲥⲓⲙⲱⲛ ⲓⲥ ϩⲁⲛⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲁⲩȂ ⲁⲩⲣⲟⲑⲃⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲓϒϨ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ 9:11 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲛⲁⲩϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ Ȋⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲛⲣⲉϥϯⲥⲃⲱ ϥⲟⲩⲱⲙ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ 9:12 ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲏ ⲉⲧϫⲟⲣ ⲥⲉⲉⲣⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ Ȉⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲏ ⲉⲑⲙⲟⲕϩ 9:7 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ Ǹⲡⲉϥⲏⲓ

9:2 ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁϥ Ϟⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲥⲏϭ ⲉϥⲛⲏϫ ϩⲓϫϞ ⲟⲩⲙⲁϞϞⲕⲟⲧϘ. ϖϨ ⲇⲉ Ϟⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲧⲉⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲡⲉϫⲁϥ Ϝⲡⲉⲧⲥⲏϭ. ϫⲱ ⲧⲱⲕ Ϝⲙⲟⲕ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲉ ⲕⲏ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ. 9:3 ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ϩⲟыⲛⲉ Ϟⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲡⲉϫⲁⲩ ϩⲣⲁы Ϟϩⲏⲧⲟⲩ. ϫⲉ ⲡⲁы ⲉϥϫⲓⲟⲩⲁ. 9:4 ⲓⲥ ⲇⲉ ⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ Ϟⲛⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁϩⲣⲱⲧϞ ⲧⲉⲧϞⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉϩⲉⲛⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ϩⲣⲁы ϩϞ ⲛⲉⲧϞϩⲏⲧ. 9:5 ⲁϣ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲙⲟⲧϞ. ⲉϫⲟⲟⲥ ⲡⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲉ ⲕⲏ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϫϞ ⲉϫⲟⲟⲥ ⲡⲉ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛψⲙⲟⲟϣⲉ. 9:6 ϫⲉⲕⲁⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲧϞⲉⲓⲙⲉ. ϫⲉ ⲟⲩϞⲧⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ Ϝⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉϩⲣⲁы ϩⲓϫϜ ⲡⲕⲁϩ ⲉⲕⲁ ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ. ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ Ϝⲡⲉⲧⲥⲏϭ. ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛψϥⲓ Ϝⲡⲉⲕϭⲗⲟϭ ⲛψⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁы ⲉⲡⲉⲕⲏы. 9:8 ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ Ϟϭⲓ Ϝⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲩϦϩⲟⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯⲉⲟⲟⲩ Ϝⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϯ ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ Ϟⲧⲉыⲙⲓⲛⲉ ϞϞⲣⲱⲙⲉ 9:9 Ϟⲧⲉⲣⲉ ϖϨ ⲇⲉ ⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩϜ ⲡⲙⲁ ⲉⲧϜⲙⲁⲩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓ ⲡⲉϥⲧⲉⲗⲱⲛⲓⲟⲛ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲙⲁⲑⲑⲁⲓⲟⲥ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩⲁϩϘ Ϟⲥⲱы. ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲁϩθ Ϟⲥⲱϥ. 9:10 ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉϥⲛⲏϫ ϩⲣⲁⲓ ϩϜ ⲡⲉϥⲏы. ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲛⲉⲩϞ ϩⲁϩ Ϟⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ. ϩⲓ ⲣⲉϥϦⲛⲟⲃⲉ. ⲉⲩⲛⲏⲩ ⲉⲩⲛⲟⲩϫⲉ Ϝⲙⲟⲟⲩ ⲙϞ ϖϨ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. 9:11 ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ Ϟϭⲓ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉϫⲁⲩ Ϟⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧϞⲥⲁϩ ⲟⲩⲱⲙ ⲙϞ Ϟⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲣⲉϥϦⲛⲟⲃⲉ. 9:7 ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁы ⲉⲡⲉϥⲏы.

9:12 Ϟⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲥⲱⲧϜ ⲡⲉϫⲁϥ. ϫⲉ Ϟⲛⲉⲧⲧⲏⲕ ⲁⲛ ⲛⲉⲧϦⲭⲣⲓⲁ Ϝⲡⲥⲁⲉⲓⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲧⲙⲟⲕϩ ⲛⲉ.

A-23

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker